پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

همشهریان عزیزپرندساکن فازهای 3،4،5،6همچنان منتظر اقدام عملی مسئولین هستند. - پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند