پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

با استانی شدن انتخابات،راه انتخاب افرادی که قدرت و ثروت دارند هموارتر میشود. - پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند