اخلاق حرفه ای و مسوولیت اجتماعی در پایایی و مانایی کسب و کارهای کارآفرینانه/ مسلم خانی

 

*تعریف اخلاق حرفه ای:
مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل به دست می آید اخلاق حرفه ای، یك فرایند تفكر عقلانی است که مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممكن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.
رفتاری متداول در میان اهل یك حرفه، مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام دادن کارهای حرفه ای است
حرفه ای گرایی(اخلاق حرفه ای) اهداف و کیفیت هایی که حرفه ای بودن شغل یا شخص را مشخص حرفه ای بودن شغل می کنند، تعریف کرده است. همچنین حرفه را نیز به صورت دانش تخصصی مورد نیاز که معمولا با کسب درجه های علمی و آکادمیک بدست می آید،توصیف نموده است{دانش تخصصی،شایستگی،صداقت و انسجام رفتار،مسئولیت پذیری،خودتنظیمی،تصویرسازی حرفه (برندسازی شخصی)}
*مولفه های اخلاق حرفه ای:
صداقت، راست کرداری، شفافیت،مسئولیت پذیری، رازداری،بی طرفی، احترام،تبعیت از قوانین و وفاداری است.
*اخلاق حرفه ای در یک نگاه!
اخلاق حرفه ای در برگیرنده اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه ای در مشاغل گوناگون است.
افراد شاغل در موقعیت های حرفه ای از مهارت ها و دانش خود برای انجام کار بهره می گیرند. این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت ها و دانش و تصمیم گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست هستند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائه خدمات به جامعه یك مسئله اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه ای است.
*مسئولیت اجتماعی چیست؟
مسئولیت اجتماعی شرکتی یا مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جستارهای
اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمك به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد.
*مولفه های مهم در مسوولیت اجتماعی شرکتی و در مسولیت اجتماعی صاحبان کسب و کارها عبارت است از:
– تعامل بنگاه کسب و کار و جامعه
– ایفای وظایف کارآفرینان و کارفرمایان نسبت به جامعه پیرامونی
– داوطلبانه و مشتاقانه بودن
*حیطه های مسوولیت اجتماعی کسب و کارها و مسوولیت اجتماعی کسب و کار ها عبارت است از:
– فعالیت داوطلبانه در حوزه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
– پایبندی به حقوق و قوانین عام جامعه پیرامونی
-تقیدبه رعایت اخالق حرفه ای
– انجام امور عام المنفعه و بشردوستانه
*برخی از اصول و قواعد اخلاق حرفه ای:
– شفافیت و اطلاع رسانی پیرامون هویت و ماهیت کسب و کار، کالا و خدمات تولید شده و اقناع افکار عمومی پیرامون آنها
{پیشتازی « روابط عمومی و ترویج » بر « تبلیغات »}
*برخی از اصول و قواعد اخلاق حرفه ای:
– قانونی سازی ساختار کسب و کار، کیفیت و مطلوبیت کالا و خدمات
– رعایت استانداردها اجباری و تشویقی ملی،منطقه ای و بین المللی
– وجود خط مشی کیفیت کالا و خدمات و اطاع رسانی آن
(به ذینفعان)کیفیت و مطلوبیت کالاها و خدمات ماندگارترین عامل پایداری کسب و کار است
– وجود »مرامنامه اخالقی« در کسب و کار و اعلام عمومی آن از طریق رسانه های دیداری،شنیداری و نوشتاری و ارائه گزارش های مصداقی پیرامون تعهد و پایبندی به آن
– سوگند نامه حرفه ای {اجباری بودن سوگند نامه حرفه ای در برخی از مشاغل و لزوم تسری این موضوع به همه کسب و کارها وحرفه ها}
– وجود « نظام صالحیت حرفه ای» در کسب وکار و اعلام آن به مشتریان{کارکنان این کسب و کار برای فعالیت ملزم به ویژگی های مستند تعیین شده ای باشند}
– وجود « تیم کاری حرفه ای و مورد اعتماد »
– رازداری،امانت داری و انصاف
– قیمت گذاری مبتنی بر اخلاق حرفه ای با رویکرد حفظ و نگهداری مشتریان
– ایجاد باشگاه مشتریان
– ایجادنظامCRM(مدیریت جامع ارتباط با مشتری)
وفادارسازی و مدیون سازی مشتریان
*مصادیق مسوولیت اجتماعی در بنگاه های کسب و کار، برخی از مصادیق مسوولیت اجتماعی در بنگاه های کسب و کار عبارتند از :
– طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر الگوی پرداخت مزد منصفانه بر اساس مجموعه مولفه های موثر بر کارآمدی نیروی کار
– آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شاغل در بنگاه کسب وکار و برنامه ریزی برای دانش افزایی اعضای خانواده نیروی کار در حوزه های گوناگون
– برنامه ریزی و اقدام برای صیانت از سالمت همكاران بنگاه کسب وکارو اعضای خانواده آنان
– طراحی و اجرای برنامه های تشویقی برای فرزندان دانش آموز و دانشجوی کارکنان( اعطای جایزه به دانش آموزان و دانشجویان برتر،برگزاری جشن نماز برای آنان،حمایت از ایده های خالقانه آنها و …)
– برنامه ریزی و اقدام برای توجه همه جانبه به پیشكسوتان و بازنشستگان
– برنامه ریزی و اقدام برای مساعدت به نیروهای انسانی از کارافتاده(ارائه خدمات فراتر نظام تامین اجتماعی)
– برنامه ریزی و اقدام برای صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار(عملیاتی سازی الگوی اقتصاد سبز در بنگاه کسب و کار)
– برنامه ریزی و اقدام برای استخدام گروه های خاص(معلولین و مددجویان و زنان سرپرست خانوار و …) در بخش های مناسب بنگاه کسب و کار
– برنامه ریزی و اقدام برای حمایت از نیازمندان درجامعه پیرامونی با رعایت اصول و قواعد اخلاقی مبتنی بر حفظ کرامت آنان{ایجادیاحمایت از نهادهای خیریه}
– برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد کمپین های فرهنگی و آموزشی در جامعه
– برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد بورس های تحصیلی ویژه نخبگان بی بضاعت
– برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد محیط کارآموزی و کارورزی در بنگاه کسب و کار
– برنامه ریزی و اقدام برای حمایت از کسب وکارهای کارآفرینانه دارای ریسك
– برنامه ریزی و اقدام برای تحت برند قراردادن مشاغل خرد و خانگی
– برنامه ریزی و اقدام برای بازآفرینی بنگاه های کسب و کار در شرف
– ورشكستگی(ورشكستگی های اجباری ناشی از حوادث غیر مترقبه و…)
*آثار اخلاق حرفه ای و مسوولیت اجتماعی:
– افزایش محبوبیت و مطلوبیت برند
– توسعه بازار
– افزایش اعتبار حرفه ای
– پایایی و مانایی کسب وکار
– توسعه پایدار
– بهبود محیط زیست
– توسعه رفاه اجتماعی و اقتصادی و ارتقاء شاخص های فرهنگی در جامعه

 

طراحی، تنظیم و ارائه؛

مسلم خانی
 –پژوهشگر برتر ملی در حوزه خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی

مربی و مشاور مهارت های کسب و کار و کارآفرینی
بر اساس الگوهای؛گام به گام،
NFTE،KABوSIYB
مدرس کارگاه های آموزشی خلاقیت و ذهن انگیزی و پرورش ایده
مدرس سمینارهای آموزشی مهارت های مدیریتی و کارآفرینی سازمانی
مشاور و مربی ایده یابی و پرورش ایده های کارآفرینانه
منتور کارآفرینی سازمانی و مدرس دانشگاه

آلودگی هوا ؛ مرگ خاموش

 

در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها، هوای پاکیزه و سالم به آرزوی دست نیافته بشر تبدیل شده که جزء اساسی ترین نیازهای موجودات زنده برای حیات است. لذا انسانها با ابزارهای مختلف در اختیار همواره در بی کیفیتی هوای سالم و پاک پیشقدم بوده و با آلوده نمودن هوا ، سلامت محیط را به خطر می اندازند. افزایش و تشدید آلودگی ها ؛ نگرانی های زیادی در جامعه بوجود آورده و این ناامیدی ناشی از بی تفاوتی مردم و متولیان دست اندر کار می باشد که افق روشنی از عملکرد آنان در حوزه اجراء و نظارت دیده نمیشود و تاکنون نتوانسته با ارائه راهکار مناسب و منطقی دامنه آلودگی ها را کاهش بدهند. عوارض اثرات مخرب سرب آلودگی هوا بر محیط زیست، شیوع انواع بیماری ها، کیفیت زندگی، سلامت روح و روان جامعه، نشاط و … مشهود و افزایش انواع بیماری و مرگ و میرها ناشی از آلودگی های صنعت، معدن، کسب کار، عافیت طلبی خودخواهانه و موارد گوناگون دیگر است که همگان از علاج و درمان آن عاجز مانده ایم. بررسی انجام شده نشان میدهد که بیشترین آلودگی های هوا در کشور متوجه خودروها و موتورسکلت هاست . که بیشترین سرب را در هوا آزاد کرده و خسارت غیر قابل تحملی بر جامعه وارد میشود. لازمۀ هوای پاک، انرژی پاک از قبیل انرزی خورشیدی، بادی است که امروزه در چهار سوی اقلیم کشورمان به آسانی در اختیار و هنوز در سردرگمی استفاده بهینه از آن بوده و بستر مناسب و فراوان خورشید و باد که در اقصی نقاط وطن پهناورمان به وضع قابل روئیت و مهیا می باشد ولی تاکنون به خودباوری و کارسازی آن نرسیده ایم.

آب کلید حیات

 

آب گوهری ارزشمندی ست که لحظات زندگی و زنده بودن موجودات زنده به حیات آن بستگی دارد و بدون آب جهان هستی باخطر نابودی مواجه و شاید اینطور تعبیر بهتری باشد که تا آب هست حیات پابرجاست.
بحران خشکسالی متوالی در چند سال گذشته و مصرف بی رویه آب، بر نگرانی های کنونی بشری افزوده، استرس و ناامیدی روح و روان جامعه را به خطر انداخته و از دیر باز تاکنون از آب که دارایی با ارزش جهان هستی می باشد در حد شعار الگوی صحیح مصرف، مراقبت نموده و نتایج دلگرم کننده ای هم به همراه نداشته است.
این روز‌ها که همه جا صحبت از کمبود آب و ضرورت صرفه‌جویی است ولی بصورت عملی و بازدارنده در جهت اعتلای آب و الگوی صحیح مصرف آن اقدام مؤثری انجام نگرفته و همچنان در بخش صنعت، کشاورزی و کسب و کار، حاضر به  صرفه جویی و اصلاح مصرف مناسب آن نیستند.
آموزش صحیح و متنوع صرفه جویی در مصرف آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از بحران حال و آینده ست اما نه با شعار بلکه با تغییر ساختار مناسب مصرف در بخش کشاورزی، صنعت و دیگر ارکان زندگی بشری میسر، ممکن و قابل عبور بوده و تعلل در نجات آب و تنها نظاره گر بودن در هدر رفت آن، خطر نابودی را تشدید می نماید در واقع باید قاطعیت در صرفه جویی  را جدی گرفته و به مهمترین و ضروری ترین ارکان زندگی تبدیل شود.
بخش صنعت با فناوری جدید و ساخت ابزارهای کاهنده مصرف، میتوان گام مهمی در کاهش بحران آب برداشته و متولیان امور با اجرای برنامه های مدون و فرهنگ ساز تأثیر پذیری بیشتر بر جامعه حاکم نمایند.

دادستان شهرستان رباط کریم : عزم و اتحاد جدی در بین مسئولین شهرستان برای مبارزه با فساد وجود ندارد / در مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع بیت المال به سراغ شهرداران و اعضای شورای شهر خواهیم رفت/ابتدای راه هستم و در راه مبارزه با فساد و بازگردان بیت المال ب

رحیم علیشپور گفت : از برخی مسئولین دلسوز نظام در شهرستان بشدت گلایه دارم چرا که در مسیر مبارزه با فساد فقط به شعار و سخنرانی بسنده می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکید کرد :سرباز ولایت و امام هستم و در روزهای آتی بالاخص در سال آینده مردم عزیز قاطعیت ما را در مسیر اجرای عدالت و مبارزه با فساد اداری را شاهد خواهند بود.

وی تاکید کرد :به سراغ شهرداران خواهیم رفت چرا که برخی از پروژه های انجام شده با هزینه میلیاردی از بیت المال ،خارج از ردیف بوده و با اعضای شورای شهر به جهت ضعف در وظایف نظارتی خود هم برخورد خواهیم داشت

پایان تاریکی شب ها در پرند/ اداره برق پرند برای پایان تاریکی ها دست بکار شد

 

رئیس اداره برق پرند با اشاره به اینکه پرند از تاریکی عبور کرده و شب های آن روشن تر شده است، عنوان کرد: شهروندان عزیز پرندی مسیر چهاربانده پرند را روشن تراز همیشه خواهند دید و با آرامش و اطمینان بیشتری در این مسیر تردد خواهند کرد.

البته؛ تمهیدات لازمی برای روشنایی بیشتر فازهای مهرنشین نیز اندیشیده شده است. با همراهی چند اکیپ عملیاتی تخصصی و با بودجه بیش از دو میلیارد تومانی در دو هفته کاری کمبودها و کاستی های لازم را برطرف می کنیم و بهترین خدمات را به شهروندان ارائه نماییم.

طبق هماهنگی های به عمل آمده با شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، و اجرای سراسری مانور در کشور، شهر پرند به عنوان شهرمنتخب استان تهران جهت انجام عملیات جهادی انتخاب شده است که با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان و حضور 50 اکیپ عملیاتی حدود 2 هفته در حال اجرا است.

پس از ۲۰ سال سردرگمی؛ نانوایی‌های پرند صاحب پروانه کسب شدند !

نظام ملکشاهی فرماندار شهرستان رباط‌کریم در خصوص صدور پروانه فعالیت ۲۲ واحد خبازی در شهر پرند که دارای مجوز بودند، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت سهمیه آرد و ازدیاد خرید و فروش‌های خارج از ضوابط دولتی، برای رفع دغدغه نانوایان و مطالبات مردمی، رایزنی‌های لازم با استاندار تهران و مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران انجام شد و بعد از ۲۰ سال نانوایی‌های شهر پرند صاحب پروانه کسب شدند.

وی در خصوص سهمیه آرد این نانوایی‌ها گفت: دغدغه دولت، حاکمیت و نظام معیشت مردم است و با توجه به این که نان قوت اصلی سبد خانوار است، با تمهیدات و پیگیری‌های انجام شده، از این پس برای این نانوایی‌ها سهمیه آرد دولتی در نظر گرفته خواهد شد.

فرماندار شهرستان رباط‌کریم در خصوص بازدید تیم‌های بازرسی از نانوایی‌های شهرستان در خصوص اجرایی کردن پروتکل‌های بهداشتی افزود: نظارت‌های جدی در راستای ارتقای کیفیت نان، طرح نمونه‌برداری از نانوایی‌ها و حذف افزودنی‌های غیر‌مجاز، کمیت خمیر و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در زمان پخت و توزیع، مورد توجه مراکز بهداشت و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و در صورت رؤیت با متخلفان برخورد قانونی شود تا بتوانیم شاهد ایجاد آرامش خاطر نسبی در بین مردم و جامعه باشیم/خبرگزاری فارس

رشیدزاده / چشم پوشی ها در حوزه نظارت منجر به بروز تخلفات می شود

 

حجت اسلام و المسلمین رشیدزاده رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم در جلسه شورای فرهنگ عمومی ،اعلام کرد:دستگاه قضایی در خصوص مبارزه با رانت خواران حوزه بانکی و مفاسد اقتصادی موفق عمل کرده و اگر نظارت بانک‌مرکزی بهتر و جدی تر بود، خیلی از مشکلات حوزه بانکی را شاهد نبودیم

وی در ادامه افزود : بدلیل ضعف نظارت فردی که داماد وزیر است ، اینطور با زد و بند ، رانت و به سهولت میلیاردها تومان تسهیلات می گیرد و با منطق بچه گانه کار خود را توجیه می کند و این خود حکایت گر این مهم است که بروز تخلفات بدلیل ضعف نظارت است.

رئیس دادگستری شهرستان در خصوص رفع موانع تولید هم از آمادکی دادگستری شهرستان با دستگاهای ذیربط خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را تا به امروز انجام داده ایم و این همکاری ادامه خواهد داست تا موانع رفع تولید مرتفع گردد تا رونق اقتصادی محقق شود اما این مهم مستلزم همکاری و ارتباط تمام دستگاه ها می باشد.

کَول ستان پرند، نمود هویت شهر! /تصویر غم انگیزی از ورودی قدیمی شهر

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای پرند، نزدیکی پرند با فرودگاه بین المللی از کیفیت های برتر دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به این شهر است که لازمه آن شکل گیری تصویر زیبا و جذاب در ورودی شهر می باشد که در ورودی پرند از تصویر زیبا و جذاب خبری نیست.

ورودی شهرها اولین نقاطی است که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر شهر در لحظه ورود به شهر شکل می‌گیرد، لذا ورودی ها‌ نقش عمده‌ای در شخصیت بخشی به شهر ایفا میکنند و پرداختن به موضوع ورودی و تدوین راهکارهایی برای زنده کردن مفهوم ورود به شهر ضروریست اما ورودی شهر پرند از دو طرف، وضعیت نگران کننده و مطروکه ای دارد.

همواره ورودی شهرها برای جذب گردشگر خارجی و داخلی و کسب درآمد برای شهر از اهمیت خاصی برخوردار است و می توان از آن به عنوان درآمد ویژه مورد توجه قرار گیرد و از همین پتانسیل به شکوفایی درآمدی دست پیدا کرد. در واقع زیباسازی و ساماندهی ورودی شهر و اهمیت نشان دادن به آن، ذهن مسافران را به خود جلب می نماید تا از این ورودی گذر نموده و از شهر بازدیدی داشته باشند.

توقف چند ردیفه وانتی های دوره گرد و دست فروشان در ورودی های پرند، هم از سمت اتوبان ساوه و هم از سمت جاده قدیم، نشان از بی نظمی و نابسامانی را دارد و بعضا ترافیک عبوری در برخی از ساعات شبانه برای خودروهای عبوری خطرساز و راه عبوری آنان مسدود و تردد در آن به کندی صورت می گیرد.

انتظار میرود متولیان امر شهری توجه ویژه ای به جنبه های زیبایی و هنری ورودی های شهر پرند داشته باشند و با طراحی خاص، هویت و شخصیت شهر را برای گردشگران داخلی و خارجی نمایان سازند تا بلکه جذابیت ها باعث رونق اقتصاد شهری شود.

 

ورزشکاران پرندی؛ توان فعالیت در شهر خود ندارند/ ورزشکاران از فقر و محرومیت امکانات رنج می برند

 

منزلت و افتخارات ورزشکاران پرندی باید محفوظ بماند بطوریکه به درخواست ها و انتظارات این قشر افتخارآور از جامعه توجه بیشتری شود

متولیان ورزش ، باید زمینه ی ایجاد امکانات ورزشی حداقلی جهت پیشرفت ورزش شهر پرند، با سرعت در دستور کار عملی خود فراهم نموده و راهکارهای روان سازی حمایتی سرمایه گذاری را مورد توجه ویژه قرار بدهند.

کمبود فضای ورزشی عمومی مناسب در اکثر رشته ها، باعث کاهش چشمگیر استقبال ورزشکاران از فعالیت و رشد در این شهر شده است تا جائیکه ورزشکاران این شهر توان ادامه فعالیت را ندارند زیرا فقر و محرومیت امکانات ورزشی بیداد می کند.

این وضعیت تاسف بار مجال و امکان رشد در اکثر رشته های ورزشی را گرفته و باعث سرخوردگی و گوشه گیری نخبه های ورزشی شهر میشود.

ورزشکاران شهر پرند از متولیان امور ورزش شهرستان انتظار دارند حداقل امکانات را جهت انجام فعالیت ورزشی را فراهم گردد.

ترک تشریفات مناقصه، سنگ بنای رانت، تبانی و انحراف

 

آیا مناقصه و شفاف سازی قربانی ترک تشریفات و عدم شفافیت میشود؟؟!!

امور قراردادها و پروژه های عمران شهری همواره از مهمترین پارامترها در ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بوده و بطور مستقیم با رضایتمندی سر و کار دارد. در این پروژه ها ،گردش مالی زیاد است که به نوعی از عوارض پرداختی شهروندان تأمین می گردد. به همین دلیل آگاهی یافتن از نحوه ی هزینه، درصد پیشرفت و کیفیت انجام کارها حق مردم هر شهر می باشد که باید توسط مدیران شهری و اعضای شورا اطلاع رسانی شود.

به عنوان نمونه، بد نیست که مدیران محترم شهرداری پرند به افکار عمومی و رسانه ها توضیح دهند که در معاملات تا چه حد آیین نامه مالی شهرداری ها رعایت شده است و قرارداد پروژه های با ترک تشریفات مناقصه تا چه اندازه شفاف بوده است؟ در پروژه های عمرانی شهرداری آیا اساساً از پیمانکاران دارای رتبه استفاده شده است؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا تناسبی بین رتبه و رسته و ظرفیت پیمانکار با پروژه مربوطه وجود داشته است؟ آیا نظارت درون سازمانی و برون سازمانی در کنترل و محاسبه صورت وضعیت های مالی ارائه شده توسط پیمانکاران اعمال شده است و مقررات عمومی پیمان رعایت شده و آیا تضمین های لازم بر حسن انجام کار از پیمانکار اخذ گردیده است؟در طی دو سه سال گذشته شورای محترم شهر چه نظارتی بر حسن انجام پروژه های عمرانی داشته است؟

نکته مهم دیگر در خصوص پروژه های عمران شهری، اجرای این پروژه ها از حیث رعایت اصول فنی و مهندسی است. طرح هایی همچون آسفالت معابر شهری، نصب دکل های فشارقوی بیماری زا، اجرا و نگهداری فضای سبز ، رفت روب، تعاتر و …. بطور مستقیم با ایمنی و زندگی روزمره شهروندان ارتباط دارد و قصور احتمالی در نظارت و انجام هریک از آنها ممکن است تبعات جبران ناپذیری به بار بیاورد. به عنوان مثال: عدم زیبا سازی هر دو ورودی شهر، وجود اشکال فنی در کارهای عمرانی، عدم رعایت شیب بندی در روکش آسفالت معابر مختلف شهر و در نتیجه آن عدم هدایت آب های سطحی و غیره مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد نموده است.

متأسفانه سيستم كارآمد، همه جانبه و يكپارچه جهت كنترل و مديريت پروژه هاي عمران شهری محلی از اعراب ندارد. عدم نظارت کارآمد شهرداری بر ساخت ساز انبوه سازان و نادیده گرفتن تخلفات ساخت ساز غیر مجاز و وارد امدن خسارت به تأسیسات شهری از نکاتی است که شهرداری پرند باید در صدد چاره اندیشی جدی برای رفع آن برآید. ضمن اینکه سرعت اجرای پروژه های عمرانی به نسبت اعتبارات تخصیص یافته چندان مناسب نبوده است و از این حیث بویژه در حوزه حمل و نقل معضلات عدیده ای برای شهروندان بوجود آورده است.

در پروژه های عمرانی شهرداری از فرایند ترک تشریفات استفاده و پیمانکار خاص استفاده میشود که به صورت غیر شفاف انجام می دهند، بعضاً از نيروهای متخصص و مجرب استفاده نمی شود و متأسفانه در اين خصوص ضعف نظارت وجود دارد.

به علت عدم مشخص بودن پارامترها و الزامات طراحی معماری شهری در نقاط مختلف و بی توجهی به انجام مطالعات كارشناسی قبل از اجراي پروژه ها، برخي طرح های عمرانی با ساختار و اقتضائات شهری همسويی ندارد و اساساً هماهنگی بين بخشی بين شهرداری و ساير دستگاههای متولی در امر مناسب سازی محيط شهر برای تردد معلولان و روشن دلان مشاهده نشده است!

با عنايت به اينكه شهرداری ها سالانه درصد قابل توجهي از بودجه عمرانی خود را صرف اجرای پروژه های روسازی و روكش آسفالت معابر می كنند و عمر متوسط آسفالت معابر كمتر از 4 سال است، لذا بايد سامانه ای برای مانيتورينگ دقيق و جمع آوری اطلاعات از وضعيت معابر و شناسايی خرابی های موجود ايجاد شود تا با برنامه ريزی و اولويت بندی و تخصيص اعتبارات در راستاي بهبود وضعيت معابر در زمينه مرمت، لكه گيری، روكش آسفالت و بازسازی جداول اقدام نمود كه بر عهده معاونت فنی و عمرانی شهرداری است(بر اساس دستور العمل تهيه شده تعمير و نگهداری روسازی آسفالتی راهها و بزرگراههای شهري توسط سازمان شهرداری هاي كشور؛ سند شماره 15-1-1)انتظار می رود با جديت بيشتری مبادرت به رفع چالش ها و مشكلات حوزه پروژه های عمران شهری بپردازند و وضعيت نابسامان موجود را ساماندهی كنند تا رضايتمندی نسبی شهروندان حاصل شود و از درخواست های خَرد و غير ضرور و خارج از اولويت كه بر اساس ملاحظات غيركارشناسی است، اجتناب كند/حیات غرب/علیان

نقش پلیس ساختمان شهرداری در ساخت و سازهای غیر مجاز چیست؟؟// نقض قوانین، احمال کاری یا تخلف

چرا برای ساخت سازهای غیرمجاز بستر امن و مناسب مهیاست؟؟!!
پدیده شوم تخلفات بی شمار ساخت سازهای غیرمجاز در شهر، معضلی است که بازنده آن مردم و شهرداری و برنده آن سودجویان ساخت سازهای غیرمجاز و ماموران احمالگر اجرائیات پلیس ساختمانی است.
اجازه ساخت و ساز غیرمجاز و چشم پوشی از تخلفات ساختمانی توسط ماموران پلیس ساختمان شهرداری، وضعیت نگران کننده ای در این حوزه رقم خواهد زد.
اجرائیات پلیس ساختمان شهرداری در بیشتر مواقع به مالکین ساخت و سازهای غیرمجاز مشاوره و چراغ سبز نشان داده تا هر چه سریعتر روند تخلف هموار گردد و در حین تخلف ساختمانی ماموران پلیس ساختمانی به محل پروژه مراجعه نکرده یا اینکه اگر هم حضور داشته باشند بصورت خنثی عمل می کنند تا منافع طرفین تامین شود!!
واحد اجرائیات پلیس ساختمانی شهرداری نیازمند تغییر و تحول اساسی در داخل خود است چونکه روزانه شاهد رشد قارچ گونه ساخت سازهای غیرمجاز و متعدد بوده که وجود این معضل نشان از نبود نظارت و هماهنگی درون مجموعه ای و وجود افراد دلسوز و متعهد در این بخش حیاتی شهرداری است که لازم است در این خصوص اقدامات اساسی صورت بگیرد.
 

آوای پرند؛ بلندگوی رشوه خواران و رانت خواران نیست/ قلمش را به زر و زور و تزویر نمی فروشد

 

اگر قرار است که رانت خوار، رشوه خوار، متقلب و متخلف گیرند؛ در شهر هر آنکه اینکاره است گیرند. نمی شود در برخورد با متخلفان حدومرز ایجاد و نگاه تبعیض آمیز داشت!

رشوه خواران و رانت خواران خود را در لباس خوبان و مصلحین لاپوشانی نکنند که در مردم فروشی و خیانت به شهر یکه تاز عرصه ظلم و فساد بوده و با بیراه بردن عدالت و صداقت با دزدان و پول های کثیف برای خود دکان ساختند!!

نمیشود از برخی ها رشوه گرفت و راه رانت آفرینی را برای رانت خواران همسو و خاص هموار کرد و اما برای برخی ها که انتظارات نجومی تان را برآورد نکرد، آنان مثله کرد!! مگر مرغ دیگر متخلفان و متقلبان غاز است!!

بی شک جامعه انتظار نظارت دقیق و حساب شده در برخورد قاطع با افراد متخلف و قانون ستیز را دارد تا ریشه پدیده شوم رشوه و تبانی در جامعه خشکانیده شود البته بدور از تبعیض و دخیل بودن منافع افراد سودجو

آفت های پیشرفت و گسترش فساد عدم شفافیت و کیفیت پایین قوانین و نظارت است که زمینه بوجود آمدن پدیده منجلاب رشوه، اختلاس، کلاهبرداری و تبانی در جوامع میشود و بخش های مختلف اقتصادی و نظام اداری را در ورطه نابودی قرار می دهد.

انتظار می رود مبارزه همه جانبه با فساد بصورت عملی نمود پیدا کرده و برای بر خورد با این پدیده ویرانگر با سرعت و قاطعیت تمام اقدام شود تا در جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی گام های اساسی بر داشته شود.

سرعت گیر های پرند یا سکوی پرش خودرو؟!

 

وجود متعدد سرعت گیرهای غیر استاندارد با ارتفاع نامناسب و با فاصله های نزدیک و بدون تابلوی هشدار دهنده به جای آنکه باعث ایمنی و کاهش تصادفات شود، خطرساز بوده و خود باعث واژگونی خودروها و خسارت احتمالی به شهروندان می شوند.

ایجاد سرعت گیرهای جدیدالاحداث در شهر پرند به عنوان راهکار کنترل سرعت خودروها؛ به سبب نبود رنگ آمیزی، تابلوی علائم سرعت گیر، شیب و ارتفاع غیر معمول به سکوی پرش خودرو تبدیل شده است.

در ایجاد دست اندازهای غیر متعارف در سطح شهر پرند کارشناسی لازم صورت نگرفته و تنها باعث بهم زدن تمرکز رانندگان در هدایت و کنترل خودروهاست.

جانمایی دست اندازها با کاربرد سرعت گیر باعث شوک ناگهانی به راننده و سرنشینان خودرو شده و احتمال انحراف خودرو و بروز حادثه می شوند.

استفاده از سرعت گیرهای لاستیکی و پلاستیکی که دارای مشخصه های استاندارد و ایمنی می باشد و خسارت احتمالی آن حداقل بوده مناسب بنظر می رسد امید است مسئولان ترافیک شهری ترتیب خاصی در دستور کار قرار بدهند.

مدیر عامل خانه مطبوعات استان تهران: برخی مسئولان خبرنگاران را زینت مجالس میخواهند نه مطالبه گر / حلقه های فساد سیستماتیک برای نشر آگهی های مناقصه و مزایده باید ریشه کن شوند

 

مدیر عامل خانه مطبوعات استان تهران: برخی مسئولان خبرنگاران را زینت مجالس میخواهند نه مطالبه گر / حلقه های فساد سیستماتیک برای نشر آگهی های مناقصه و مزایده باید ریشه کن شوندمیلاد زارعی مدیر عامل خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران در جمع خبرنگاران پیرامون وضعیت حاکم بر حوزه مطبوعات استان تهران گفت:‌ متاسفانه در بسیاری از شهرستان های استان تهران جلسات کنفرانس خبری و مطبوعاتی تنها برای اهدا کارت هدیه و صرف ناهار برگزار می شود و برخی مسئولان با همراهی عده ای از خبرنگار نماهای سودجو که قطعا فرزند خانواده شریف مطبوعات نیستند سعی در زینتی کردن خبرنگاران در جلسات دارند.

میلاد زارعی مدیر عامل خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران در جمع خبرنگاران پیرامون وضعیت حاکم بر حوزه مطبوعات استان تهران گفت:‌ متاسفانه در بسیاری از شهرستان های استان تهران جلسات کنفرانس خبری ومطبوعاتی تنها برای اهدا کارت هدیه و صرف ناهار برگزار می شود و برخی مسئولان با همراهی عده ای از خبرنگارنماهای سودجو که قطعا فرزند خانواده شریف مطبوعات نیستند سعی در زینتی کردن خبرنگاران در جلسات دارند.

برخی مسئولان خبرنگاران را زینت مجالس میخواهند نه مطالبه گر

مدیر خانه مطبوعات استان تهران گفت: متاسفانه هر چه سعی داریم در مقابل برخی رویکرد های مسئولان بی فرهنگ مطبوعاتی سکوت کنیم رفتارهای این قلیل افراد بیشتر و گسترده تر شده و دل همکاران واقعی ما در حوزه مطبوعات را به درد می آورد. متاسفانه جدیدا شاهد بدعتی جدید هستیم که یا خبرنگاران توسط برخی روابط عمومی های بی سواد و کارنابلد به جلسات دعوت نمی شوند یا اینکه دقایق آخر قبل از حضور مسئول بلند پایه به خبرنگاران اطلاع میدهند تا مبادا خبرنگاری در جلسه حاضر باشد و سوالی بپرسد که کم کاری ها و دروغ های برخی آقایان بی مسئولیت هویدا شود.

زارعی ضمن تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از خبرنگاران استان تهران گفت: بنده نیز قبول دارم که عده قلیلی از بد حادثه و اشتباها به دلیل اینکه هیچ کاری نداشته اند یا برای ارتزاق از روش های راهزنی فرهنگی در میان مامطبوعاتی ها پنهان شده اند اما عاجزانه از فعالان واقعی این عرصه تقاضا میکنم که به جای گوشه نشینی به میدان آمده و با نشان دادن منش واقعی خبرنگاران راه را بر سودجویانی که نقاب خبرنگار زده اند ببندند.

حلقه های فساد سیستماتیک برای نشر آگهی های مناقصه و مزایده بوجود آمده است

فعال فرهنگی و مطبوعاتی استان تهران تاکید کرد: عده ای فکر میکنند چون ما مشغول کار های زیربنایی در خانه مطبوعات هستیم و عادت به فعال نمایی های معمول نداریم اجازه دارند هر کاری بکنند اما قطعا این رفتارهای هنجار شکنانه از دید هیات مدیره محترم و مدیریت خانه مطبوعات به دور نخواهد ماند. با تصویب هیات مدیرهخانه مطبوعات پیگیر طرح ساماندهی و پالایش سرپرستی های نشریات در شهرستان ها هستیم زیرا در برخی شهرستان ها حلقه های فساد سیستماتیک برای نشر آگهی های مناقصه و مزایده بین برخی روسا و روابط عمومی های ادارات و برخی گروهک های جیب برمطبوعاتی بوجود آمده است که باید با کمک همه خبرنگاران واقعی شناسایی و ریشه کن شوند و فعالیت های آنان به کمترین حد ممکن برسد.

مدیر مسئول سایت خبری ریان در ادامه با اشاره به برخی حواشی پیرامون خانه مطبوعات گفت: قطعا مبارزه با حلقه های فساد برای هیات مدیره خانه مطبوعات و بنده هزینه خواهد داشت که سیل تهمت هایی که باند های فاسد به سمت ما روانه میکنند گواه این مورد است. متاسفانه برخی افراد هنگامی که عرصه را برای موج سواری های رسانه ای دروغین خود تنگ میبینند عادت دارند به هر ریسمان پوسیده ای چنگ بزنند و هر چه که میدانند کذب است برای تخریب بگویند اما خدا را شکر میکنیم که با وجود بدنه فرهنگ شناس و فکور در رسانههای استان تهران این گونه تحرکات مسموم ره به جایی نبرده است. شاید فکر میکردند که میتوانند با تهمت زدن قطار خانه مطبوعات را متوقف کنند اما این سنگ پرانی های کوکانه تاثیری در عزم خانه مطبوعات برای رسیدن به اهداف والای این مجموعه برای مبارزه با گروهک های فاسد ندارد.

عده ای با جعل عنوان رییس خانه مطبوعات سعی داشتند برای خود شان و جایگاه بخرند

مدیر خانه مطبوعات یادآور شد:‌ عده ای با جعل عنوان رییس خانه مطبوعات در ماه های گذشته سعی داشتند برای خود شان و جایگاه بخرند که قطعا بدانند این رفتارها به جز عدم تمایل بیشتر عمومی به آنها چیزی به دنبال نداشته است. از همین مجال استفاده می کنم و بار دیگر تاکید میکنم هیچ عنوانی با نام “رییس خانه مطبوعات” نداشته و نداریم و دو عنوان “رییس هیات مدیره خانه مطبوعات” و “مدیر عامل خانه مطبوعات” عناوین صحیح برای استفاده است که با افتخار اعلام میکنم مسئولیت ریاست هیات مدیره زحمت کش خانه مطبوعات به عهده سرکار خانم دکتر الوند از فعالان مطبوعاتی استان تهراناست که کار کردن در کنار ایشان واقعا برای بنده توفیق بوده است.

وی که پس از مدت ها قفل سکوت خود را شکسته بود ادامه داد:‌ متاسفانه شاهد هستیم که ابعاد دوگانگی رفتاررسانه ای تا پایین ترین بخش هرم رسانه یعنی مردم نیز رسوخ پیدا کرده است. برخی مردم ما عاشق اخبار زرد و هیجانی هستند اما بعضا ژست روشنفکری مجلات تخصصی میگیرند و از دگرسو رسانه ها نیز دوست دارند اخبار صادقانه و شفاف بنویسند اما یا با مشکل فشار و شکایت روبرو هستند و یا اینکه آب باریکه رپورتاژ آگهی های آنها از ادارات قطع می شود پس این دوگانگی عذاب آور حتی به لحاظ اجتماعی نیز درک نشده و متاسفانه فقط نظاره گر رویداد ها هستیم.

رابط های خانه مطبوعات  بدون چشم داشت و بطور صادقانه و جهادی به میدان آمدند

مدیر مسئول نشریه شهر و روستا تاکید کرد: با درخواست هیات مدیره خانه مطبوعات در تمام شهرستان های استانتهران رابط هایی را برای خانه مطبوعات در نظر گرفتیم که به نوبه خود فعالیتی خرق عادت تلقی می شد که در کلیه شهرستان ها فردی بعنوان رابط خبرنگاران انتخاب شود. البته علیرغم خوب و مورد تایید بودن این انتخابات ها و علیرغم تلاش بنده بعنوان مدیر خانه برای فعال بودن برخی از رابط ها در چند شهرستان شاهد رخوت و سستی و کار نابلدی این افراد بودیم که چون انتخابات توسط خبرنگاران هر شهرستان صورت گرفته بود تا پایان دوره فعلی خانه مطبوعات فقط در خدمت این افراد هستیم و در صورت حضور در دوره بعدی خانه مطبوعات قطعا چندیدن رابط در شهرستان ها باید تغییر کنند زیرا این افراد فقط از عنوان رابط خانه مطبوعات استفاده کردند و فعالیتی برای خبرنگاران شهرستان خود نکردند. قطعا این گندم نمایان جو فروش خودشان باعث تغییر خودشان هستند. البته از اکثریت قاطع رابط های خانه مطبوعات که بدون چشم داشت و بطور صادقانه و جهادی به میدان آمدند و بازوی توانمند خانه مطبوعات بودند تشکر میکنم و تقدیر وافر دارم.

میلاد زارعی یاد آور شد: در برخی شهرستان ها شاهد بودیم که دو گروه با دو دیدگاه خبری به یکدیگر انتقادات بعضا خارج از رویه معمول پیشین داشتند که آنگونه که گفته شد کار به شکایت از یکی از طرفین کشیده شد. شاید هیچ اندوهی برای یک خانه به این اندازه نباشد که بین اعضای خانه تنش و درگیری بوجود بیاید و حتی بعضا کار به شکایت کشیده شود. سعی نداریم در این قبیل رویدادها تا زمانی که احساس نیاز واقعی به ورود خانه مطبوعات نباشد دخالت کنیم ولی قطعا اگر رویه بخواهد به همین منوال باشد وظیفه خانه مطبوعات میدانیم که پس از اینکه طرفین را به پاسخگویی رسانه ای به جای پاسخ قضایی دعوت کنیم با دعوت از طرفین خانواده که هر دو جایگاه والایی دارند سعی در ختم به خیر شدن موضوع داشته باشیم.

به ثمر رسیدن تلاش های خانه مطبوعات مرهون تعامل اداره کل ارشاد استان و معاونت مطبوعاتی است

مدیر خانه مطبوعات در ادامه یاد آور شد: همه تلاش های این خانه با پشتوانه حمایتی همکاران نیک رسانه ای صورت پذیرفته است. خانه مطبوعات به عنوان تشکلی صنفی نقش به سزایی در اتحاد جامعه مطبوعات ایفا کرده و در ماه های اخیر شاهد اقدامات خوبی از این واحد نوپا در استان تهران بودیم. آنچه واضح است ایجاد نظم ساختاری بین جامعه خبرنگاران بود که از ضعف های این منطقه به حساب می آمد که با تلاش های مکرر این صنف به یکپارچگی نسبی در این حوزه دست یافتیم که این مهم را مرهون تلاش های آقای دکتر ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان، آقای مختاری معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد و آقایان سلیمانی و خانم سیکارچی کارشناسان پر تلاش و همواره یاور مجموعه خانه مطبوعات هستیم. در حوزه اطلاع رسانی فعالیت های خانه مطبوعات نیز نمی توان از تلاش های سرکار خانم نیری و آقای ساکی بعنوان مدیر و کارشناس روابط عمومی اداره کل چشم پوشی کرد.

زارعی ادامه داد : تلاشهای آقای انتظامی بعنوان معاونمطبوعاتی، آقای ملکی بعنوان معاون اجرایی مطبوعات داخلی، آقای رنجبر کارشناس خانه مطبوعات های کشور و آقای منتظری واحد فنی معاونت مطبوعاتی در حمایت همه جانبه از خانه های مطبوعات کشور و علی الخصوصخانه مطبوعات استان تهران جای تقدیر دارد که لازم میبینم در این موقعیت تشکر رسمی از این بزرگواران کنم.

وام قرض الحسنه چهاد درصد و بیمه تامین اجتماعی در اختیار اعضای خانه مطبوعات تهران

وی گفت: از جمله مهمترین اقدامات خانه مطبوعاتبرگزاری اولین دوره منسجم کلاس های آموزشی خبرنگاران شهرستان های استان تهران برای اولین بار با بیشترین حجم شرکت کننده در تاریخ برگزاری این کلاس ها در کشور، پیگیری تخصیص وام قرض الحسنه به خبرنگاران، پیگیری بیمه تامین اجتماعی برای اصحابرسانه و اخذ دسترسی اداره کل فرهنگ و ارشاد استانتهران برای صدور مجوز سرپرستی های رسانه های سراسری در شهرستان ها اشاره کرد. شایان ذکر است که دوره های پیشرفته روزنامه نگاری کوتاه مدت در پایان فصل پاییز به همت خانه مطبوعات و با اجرای مرکز مطالعات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

زارعی پیرامون رویه اخذ وام قرض الحسنه گفت: اعضایخانه مطبوعات که عضویت آنها مورد تایید قرار گرفته است با پر کردن فرم درخواست وام و اشاره به موضوع و شرح درخواست خود آن را از روز شنبه ۱۵ مهر به شماره فکس ۸۹۷۷۰۷۳۴ ارسال کنند تا پس از بررسی در نوبت قرار گرفته و به صندوق اعتباری هنر برای دریافت وام معرفی شوند. شرایط دریافت وام ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه اعضای خانه مطبوعات دارا بودن عضویت در سایت صندوق اعتباری هنر و داشتن ضامن با کسر از حقوق عنوان شده است.

مدیر خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران ادامه داد:‌ برای ایجاد پرونده بیمه تامین اجتماعی و تحت پوشش قرار گرفتن در لیست بیمه تامین اجتماعی ، اعضای خانه مطبوعات می توانند با پر کردن فرم درخواست بیمه تامین اجتماعی با شرح کلیه سوابق بیمه ای خود و ارسال آن به شماره فکس ۸۹۷۷۰۷۳۴ از روز شنبه ۱۵ مهر در نوبت ارسال پرونده برای صندوق حمایت از رسانه ها قرار گیرند.

انتخابات خانه مطبوعات الکترونیک ۱۰ آبان برگزار می شود

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات افزود : انتخابات خانه مطبوعات در دهم آبان ماه امسال بصورت الکترونیکی برگزار می شود که مشروح برنامه ریزی انتخابات در روزهای آتی به اطلاع خواهد رسید.

مدیر عامل خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران در پایان تاکید کرد : از تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان های استان تهران و کلیه فعالان حوزه فرهنگی ومطبوعاتی و علی الخصوص روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی که همچون تکیه گاهی سترگ پشتیان و حامی خانه مطبوعات در شهرستان های استان تهران بوده اند تشکر میکنیم و از کلیه دست اند کاران تقاضا میکنیم تا با حضور و شور انتخاباتی شاهد حضور بالای رای دهندگان در انتخابات باشیم.

اعتیاد دردی تلخ اما واقعی؛ اعتیاد در نزدیکی خانه ی هر ایرانی/ رضا خانی

 

متاسفانه فرصت سوزی های زیادی در مورد پدیده ی شوم و خانمانسوز اعتیاد داشتیم و بودجه های زیادی در پس و پیش آن هزینه شده و برای خطرات این پدیده ویرانگر، همایش و نمایش های فراوانی هم انجام پذیرفته است اما دامنه ی قربانیان مواد مخدر بیش از گذشته شده و مصرف مواد در جامعه شهری و روستایی به امری عادی تبدیل شده و گویا کس و کسانی زنگ خطر آن را احساس نمی کنند.

وضعیت کنونی اعتیاد در اقصی نقاط کشور نگران کننده و خطر آفرین می باشد و نفوذ و چراغ خاموش آن در میان جوانان و نوجوانان پسر و دختر، تهدیدی برای آسایش و آرامش جامعه است که با کمال تاسف با برخورد لاک پشتی از کنار آن گذشته و بعضا تنها نظاره گر بوده و از خطرات  این پدیده خانمانسوز  غافل می باشیم و توجهی به تسخیر خانه به خانه ی آن نداریم.

اعتیاد یک فاجعه ملی است با نفوذ برق آسا آن، دیر یا زود به سراغ همه میآید و قربانی شدن جوانان و نوجوانان بی دفاع و گرفتار شدن آنان در دام لاعلاج مواد مخدر، آرامش و آسایش از جامعه می رباید. در واقع زنگ خطر جدی افزیش اعتیاد، تکراری بی صدا شده و شیوع مصرف مواد مخدر و عدم کنترل آن، جامعه را زمین گیر نموده است.

متاسفانه سن مصرف مواد مخدر در جامعه بطور وحشتناکی کاهش یافته و اعتیاد کودکان و زنان به امری عادی تبدیل شده که این خود از زنگ خطر و هشدار پا فراتر گذاشته و به یک فاجعه ملی و معضل اجتماعی لاعلاج تبدیل شده که لازمه مبارزه و ریشه کنی با اعتیاد ، همت جمعی و بسیج عمومی آحاد افراد جامعه میطلبد.

بی تفاوتی و به ناخدای کشتی اعتیاد و بی توجهی به مواج خروشان موادمخدر، معضلی بسیار جدی و تهدیدی بسیار خشن برای کودکان، نوجوانان و جوانان پسر و دختر بشمار میآید، درنگ و غفلت از آن غرق آسایش و آرامش خانواده ها رقم خواهد زد و هیچ یک در امان نخواهد بود.

دلایل و مشکلات فراوانی در خلق اعتیاد وجود داشته و آحاد افراد کم وبیش در پیدایش و پیشرفت آن سهیم بوده، در اینجا بدنبال پیداکردن مقصر نیستیم و پیدا کردن آن هم تاثیری آنچنانی ندارد در واقع موضوع مهم و کارساز این است که همه اتحاد و اعتماد به نفس داشته و در مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد مسئولیت پذیر و نقش بسزایی داشته و در کنار مسئولین و متولیان امر، متعهدانه گام های تعیین کننده و تاثیرگذار بر داریم تا به فضل خداوند قادر متعال این پدیده خانمانسوز را ریشه کن نمائیم/ رضا خانی

اسامی منتخبین اصلی و علی البدل دومین دوره شورای اسلامی شهر جدید پرند

 

اعضای اصلی

۱- محسن منافی

۲- داود احمدی

۳- ولی اله حنیفه زاده

۴- حسین کسمرادی

۵- حامد خوبدل

۶- صیاد شرافت پور

۷- آریا خانی

 

اعضای علی البدل

1-فریبا مرادپور

2-محمد فولادی

3- سعید میرزائی

4-محمد کریمی

5-سعید غفوری

جامعه اسلامی در انتظار عملی وعده مسئولین در مبارزه با فساد/ آیا در دوره بعدی شوراها بساط افراد دزد، رشوه خوار، ناسالم و بدخواه ملت و کشور برچیده میشود؟

 

سعید بیات فرمانداررباط کریم: از حضور افراد ناسالم در شورا جلوگیری می کنیم و نخواهیم گذاشت در دوره بعدی در شورا عناصر ناسالم وارد شوند.

قاسم میرزائی نیکو؛ عضو هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: شخصی کردن شوراها توسط برخی از اعضا از مهمترین معضلات موجود در این نهاد بوده است.

وی افزود:مبارزه با فساد اداری از دیگر اولویتهای این هیات است چرا که صلاح و فساد جامعه وابسته به سلامت و فساد مسئولان است و هر چه مسئولان سالم تر باشند جامعه نیز سالمتر خواهد ماند و بالعکس

حسن نوروزی نماینده مردم شهرستان های  رباط کریم،بهارستان و پرند با اخطار به افرادی که اقدامات غیرقانونی انجام می دهند و قصد شرکت در شورای شهر را دارند، افزود: ما به افرادی که دزدی و به مردم خیانت می کنند اجازه نخواهیم داد تا برای شورایی که برای مردم است شرکت کنند.

فرماندار رباط کریم در نشست خبری: استقرار بخشداری شهر پرند در دستور کار استانداری/ با همدلی و اتحاد کشور را باید در مسیر توسعه و اعتدال حفظ کنیم

 

سعید بیات ظهر امروز در نشست با خبرنگاران در محل فرمانداری رباط کریم ضمن تقدیر از خبرنگاران برای بازتاب اخبار ایام الله دهه فجر در شهرستان رباط کریم، گفت: انقلاب اسلامی حاصل ولایتمداری، جهاد،ایثار و ایستادگی ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) است که امروز با هدایت مقام معظم رهبری عزت بی مثالی در دنیا داریم.

وی افزود: امروز دشمنی ها باعث رشد و اعتلای جمهوری اسلامی ایران شده است. در حالی که بسیاری از کشورها و قدرت های بزرگ در مقابل زورگویی های آمریکا نرمش نشان می دهند. اما ایران اسلامی با تمام وجود و با اقتدار در مقابل زیاده خواهی ها و زورگویی های آمریکا ایستاده است.
فرماندار رباط کریم با اشاره به جنگ بدر در صدر اسلام تصریح کرد: از ابتداری انقلاب تا به امروز با مقاومت ملت ایران شاهد نصرت و پیروزی بوده ایم و وعده خداوند هم همین است که حق بر باطل پیروز می شود.

بیات ادامه داد: در اطراف ما کشورهای مسلمانی هستند که حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند و نهادهای حقوق بشری چشم خود را بر آنها بسته اند. این کشورها اسلام آمریکایی را دنبال می کنند اما اسلام ناب به رهبری امام خمینی در کشور ما بنیان نهاده شده و امروز رهبرمعظم انقلاب ستون خمیه انقلاب و اسلام است.


وی با اشاره به اینکه همه مسئولان تلاش دارند که در حوزه خود خدمتگزاری کنند، اظهارکرد: همه با هم باید با حفظ آرامش و با همدلی و اتحاد کشور را در مسیر توسعه و اعتدال حفظ کنیم.
بیات به لبیک جوانان به نظام و انقلاب اشاره کرد و افزود: ایستادگی، غیرت و مقاومت در رگهای ایرانیان جاری است و امروز نسل سوم انقلاب با تاسی از همین منش از حرمین شریفین دفاع می کنند و این نشان می دهد که مسیر انقلاب توقف ناپذیر است.

بیات در بخش دیگری از صحبت های خود به پروژه های عمرانی شهرستان رباط کریم در ایام الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: در این ایام شاهد افتتاح ۳۱ پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بودیم که شاخص ترین آنها افتتاح ۱۴۲۰ واحد مسکن مهر بود.
وی افزود: پروژه تصفیه خانه شهر پرند هم آماده افتتاح است که به زودی با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو افتتاح می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار پرندپرس در خصوص استقرار بخشداری پرند، گفت: ما پیگیری و تلاش کردیم که تا پیش از استقرار بخشداری یکی از معاونت های فرمانداری در پرند مستقر شود ولی قانون به ما اجازه نداد. از این رو استقرار بخشداری در دستور کار استانداری قرار دارد.

فرماندار رباط کریم با انتقاد از طولانی شدن مرمت قلعه سنگی پرند، اظهارکرد: مرمت این قلعه ۹ سال پیش شروع شده ولی عملاً کاری صورت نگرفته است. بنابراین باید نظارت بر اجرای مرمت و بودجه هایی که برآن در نظر گرفته شده است جدی تر شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص احیای راه ابریشم، گفت: متولی این کار اداره میراث فرهنگی است و ماموریتی که به ایشان محول شده بناست که با بهره گیری از شهرهای تاریخی این مهم صورت گیرد.

 

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی در عرصه های خودباوری و توانایی عملی در تولید ملی

 

كارآفرینی به معنای خلاقیت در كار و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و تولیدی و خلق ارزش جدید با خطرپذیری در منابع مالی، از عوامل رشد..

مقدمه:

كارآفرینی به معنای خلاقیت در كار و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و تولیدی و خلق ارزش جدید با خطرپذیری در منابع مالی، از عوامل رشد و شكوفایی اقتصادی است، زیرا كارآفرینی در یك جامعه و اقتصاد به معنای پویایی و بالندگی است. جامعه ای كه در بستر كارآفرینی حركت می كند، جامعه زنده و پویا و فعال است. از این رو  می تواند بخش قابل توجهی از مشكلات و فشارهای بیرونی و درونی را تحمل كرده و پشت سر بگذارد. جامعه كارآفرین، از آستانه تحمل بسیار بالایی برخوردار است، زیرا خطرپذیری در آن بسیار بالا و در عین حال امری طبیعی و عادی تلقی می شود. در تعریف كارآفرینی همانند دیگر حوزه های علوم انسانی نوعی اختلاف در مولفه ها و عناصر معنایی و مفهومی آن وجود دارد، ولی شكی نیست كه مولفه هایی چون تعهد، خلاقیت و نوآوری، كار، تولید، خطرپذیری، مفید بودن و ایجاد ارزش جدید از مقدمات مفهومی و معنایی آن است. اصطلاح كارآفرینی در حوزه علم و عمل اقتصادی به فرآیند خلق ارزش جدید مادی یا معنوی از طریق یك تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن خطرهای ناشی از آن اطلاق می شود. در شرایط فعلی اقتصاد، کارآفرینان می‌توانند زمینه‌ساز بهره‌مندی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه باشند و از طریق افزایش سهم فعالیت‌های کارآفرینانه در تولید ناخالص داخلی سهیم باشند. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران های داخلی و بیرونی را پشت سرگذاشته و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و با مقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود. تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی در عرصه های خودباوری و توانایی فکری و عملی، تولید ملی، کار و تلاش مفید، تامین منابع انسانی و مالی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، کارآفرینی و مانند آن است تا همه نیازهای جامعه فراتر از تقاضا تولید و عرضه شود بی آنکه تحت تاثیر هرگونه فشار جوامع سلطه گر استکباری قرارگیرد و از پویایی و شکوفایی باز ماند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا… خامنه ای مدظله العالی استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانسته و ازدیدگاه ایشان اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی كه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین كننده رشد و شكوفایی كشور باشد. لازم به یادآوری است که اتکاء به مردم از ارکان اقتصاد مقاومتی محسوب می گردد و توجه جدی به بخش خصوصی لازمه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشرفت کشور خواهد بود. یك ركن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ که در این زمینه فعالیت در بخشهای صنعت و كشاورزى و فعال سازی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و تولیدی یعنی (SME) ها بسیار حائز اهمیت است.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی:

نقش دولت در توسعه کارآفرینی به دو صورت است:

1)آموزش کارآفرینی و فراهم کردن زمینه آن:دولت باید در بخش آموزش طوری برنامه ریزی و سیاستگذاری کند که نیازهای آینده کشور را در این برنامه ها لحاظ کند.آموزش ها باید هدفدار و به سوی اقتصاد دانش بنیان حرکت کند که به کمک آن کشور بتواند ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کند که این نیازمند به تحولی بسیار بزرگ در نظام آموزشی کشور می باشد.

۲ایجاد فرصت های کارآفرینی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی:فراهم کردن زمینة استفاده از فرصت ها در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به عهده دولت است که باید این فرصت ها را ابتدا در کشور، سپس منطقه و در نهایت در سطح بین المللی شناسایی و معرفی کند. دراین صورت است که ما می توانیم  با ایجاد مزیت رقابتی ابتدا با کشور های منطقه و در مرحله بعد با کشورهای پیشرفته جهان رقابت کنیم. بازارهای مصرف و رشد جمعیت، نوعی فرصت به عنوان بازار مصرف هستند و در کشورهای منطقه و در اطراف ایران قرار دارند. دولت برای فعالیت های کارآفرینی ضمن این که نهاد سازی در حوزه های تامین مالی، آموزش کارآفرینی و مهمتر از آن استفاده از فرصت ها را در دستور کار قرار می دهد و اینها در واقع مکمل هم می باشند، باید تلاش کند طی فرآیندی، اقتصاد کشور به سمت رقابتی شدن در مقیاس جهانی حرکت کند که این یک مسیر طولانی است و هرچه دیرتر به این عرصه وارد بشویم رقبا بازار را از ما گرفته و از آن خود خواهند کرد.

اقتصاد تک محصولی آفت کارآفرینی ملی:

درحال حاضر بخش اعظم درآمدهای کشور وابسته به فروش نفت است و هنوز اقتصاد ما متاسفانه اقتصادی تک محصولی است و دچار مصیبت خام فروشی هستیم و هنوز هم کشورهای قدرتمند دنیا وقتی بخواهند در اقتصاد ایران اختلال ایجاد کنند به سراغ تحریم صنعت نفت مان می‌روند که این مسئله به تنهایی نشان دهنده وضعیت نامناسب و آسیب پذیری اقتصاد کشورمان است. از طرفی با نگاه به صنعت نفت و گاز ایران متوجه می‌شویم که در سالهای گذشته با وجود درآمدهای هنگفت و افسانه‌ای ناشی از فروش نفت متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و مناسبی در این صنایع  انجام نشده و  حتی سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های انجام شده نیز خروجی مناسبی نداشته اند.

امروزه کارآفرینی، زیربنای توسعه در هر كشوری است. در دوران كنونی، كشورهای توسعه یافته و پیشرفته با اتكا بر صنعتی سازی اقتصاد خود توانسته اند مراحل پیشرفت را به سرعت بپیمایند و در مسیر توسعه گام بردارند. در جهان امروز، كشورهای بسیار پیشرفته، فن آوری های جدید صنعتی را در سایه نوآوری های جامعه خود، خلق می كنند و از آنها در فرآیند تولید خود بهره می گیرند. و فن آوری های كهنه شده خود را به كشورهای در حال توسعه صادر می كنند. در جامعه ای كه مبتنی بر استراتژی های توسعه فراصنعتی است، دست یابی به اهداف بر پایه نوآوری، خلاقیت و توسعه منابع انسانی استوار شده است. در این كشورها، صنعتی سازی در كنار فعالیت صرفاً اقتصادی گاه به منزله عامل تعدیل كننده­ی مسائل و مشكلات اجتماعی تلقی می شود و زمینه وابستگی به یك محصول و اقتصاد تک محصولی را گام به گام حذف می كند.

رفاه امروز مستلزم توسعه فرهنگ کارآفرینی:

امروزه با فارغ التحصیل شدن تعداد بسیار زیادی دانشجو و مشکل حاد  بیکاری، ضرورت ایجاد کسب و کار و کارآفرینی در جامعه بیشتر احساس می شود. با توجه به کوچک شدن دولت و کاهش وضعیت استخدام در سازمان ها و شرکت های دولتی و پایین بودن میزان صادرات غیر نفتی و ورود کالاهای نامرغوب خارجی هر شهروند ایرانی را به فكر پیرامون این نکته وا می دارد که چگونه و چه وقت می توان از اقتصاد تک محصولی (نفت) خودمان را نجات دهیم و با اقتصادی چند محصولی و پویا خود را از وابستگی برهانیم. این دغدغه بایستی مسئولان را واداشته تا با الگو برداری از کشورهای پیشرفته و بومی سازی آن در کشور، حتی الامکان این گره کور را با توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی باز کنند/نادرنادری

اسفند 95 پایان وعده مسئولین جهت افتتاح متروی پرند!!/ قطار شهری پایتخت مسکن مهر چه زمانی به ایستگاه افتتاح می رسد؟

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای پرند، با گذشت چندین سال از وعده و عیدهای متوالی مسئولین در خصوص افتتاح متروی پرند طی سالیان گذشته متاسفانه امسال همچون سالهای قبل، از بهره برداری از این پروژه حیاتی حمل و نقل شهری خبری نیست.

بر اساس این گزارش با توجه به رکود و خواب پروژه متروی پرند، حدفاصل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به شهر پرند، وضعیت کنونی پروژه نشان می دهد که کماکان آرزوی دسترسی سریع و راحت شهروندان پرندی از مترو  را به وعده های آتی مسئولین موکول میشود.

کلنگ پروژه متروی شهر پرند در بهمن سال88 به زمین زده شد و عده های زیادی در خصوص بهره برداری از آن مطرح شد اما هیچکدام اجرائی نشد و همچنان مردم با مشکلات اساسی در زمینه حمل و نقل عمومی مواجه بوده و به وعده های مسئولان امیدوار هستند.

طولانی شدن عملیات اجرائی خط متروی پرند از چالش های جدی مردم در این شهر بوده که این امر موجب کوچ اجباری ساکنان قدیمی و عدم تمایل صاحبان واحدهای مسکن مهر به سکونت در آن شده است.

شهروندان پرندی همچنان چشم به وعده های مسئولان دارند تا ببینند قطار شهری پرند چه زمانی به ایستگاه افتتاح می رسد امید است فرماندار تلاشگر و نماینده خدوم مردم در مجلس شورای اسلامی تدبیر ویژه برای رفع مشکلات مردم بیندیشند.

آیا با عملکرد کنونی، اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی میشود؟

 

بنرهای عریض و طویل اقتصاد مقاومتی فضای های مجازی و حقیقی جامعه را تحت شعاع خود قرار داده به طوریکه هنوز آثار امیدوارکننده ای در وضعیت اقتصادی مردم نداشته و کم کم رنگ و بوی خود را از دست میدهد چونکه این مقوله دچار سیاست زدگی،تعلل و شعار زدگی گردیده است.

امروزه کسانی که می بایست اقتصاد را در برابر حوادث و بحرانها ایمن کنند خود دارای وضعیت اقتصادی مناسب و مقاوم بوده و دغدغه اشتغال،ازدواج و امرار معاش زندگی خویش نداشته و اراده و الگوی عملی برای پیاده سازی اساسی اقتصاد مقاومتی ندارند.

در عرصه شعارزدگی با مفاهیم نوآوری و ابتکار مواجه شده که معنی و مفهوم آن در پروسه های نفس گیر قوانین اداری و حقوقی کشور منفعل بوده و برای دفع اینگونه دست اندازها و موانع در عمل درمانده ایم.

بی شک تولید در برابر واردات بی رویه کالاهای مشابه داخلی در ورشکستگی و نابودی قرار گرفته و متولیان اقتصاد مقاومتی تاکنون قادر به درمان این بیماری ویرانگر نشده بلکه ابزار و شیوه های مناسب و عملی برای مهار آن بکار برده نمیشود.

در شرایط کنونی اشتغال و تولید با مدل های شعاری امروزی با مقاوم سازی نا آشنا بوده و بیشتر دچارآسیب است تا درمان اقتصادی یا ایمن سازی چونکه بدنه صنعت تولیدی کشور به دلیل واردات بی رویه کالا متلاشی شده است.

اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگی ها و بهبود کیفیت توليد داخل و مصرف همگانی یک خوداتکائی است یعنی اگر آسیب ها و موانع اقتصاد مقاومتی را تشخیص داد ولی به دلیل مسائل سیاسی و حزبی از اجراء و نظارت بر آن دوگانگی ایجاد شود دیگر باید فاتحه مقاوم سازی و خوداتکائی را در کشور خواند.

ما باید اقتصاد بومی که همان اقتصاد مقاومتی است در جامعه ایرانی بوجود آوریم تا دیگر ابزار تحریم های ناجوانمردانه  کشور را دچار بحران و آسیب نکند و به خاطر عدم استقلال اقتصادی مجبور به تصمیمات یکسویه و شکننده نشویم در واقع در اجرای عملی اقتصاد مقادمتی بایستی از حالت اختیاری خارج و به روند اجرای اجباری روی آوریم تا نتیجه آن در جامعه لمس شود.

در بوم سازی اقتصاد نباید تحریم ها بهانه برای اجرای انجام آن باشد که هر گاه تحریم ها برچیده شود روند ایمن سازی اقتصاد را به فراموشی بسپاریم بلکه ما هیچگاه نباید بحران ها و حوادث طبیعی و غیر طبیعی را که هر چند گاهی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و گرفتاری بزرگ را بر ما تحمیل میکند از یاد ببریم.

جامعه ایرانی با توجه به قدمت، فرهنگ، منابع غنی و موقعیت استراژیکی آن سزاوار وابستگی اقتصادی نیست و هیچ توجیهی هم ندارد که نتوانیم اقتصاد بیمارمان را درمان کنیم بلکه لازمه تحقق این کار بزرگ اتحاد و اجبار در خوداتکایی در تولید و مصرف کالای داخلی و استفاده ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات جاری کشور است.

در اقتصاد مقاومتی درست تولید کردن و درست مصرف کردن و الزامی بودن انجام آن برای همگان و پرهیز از منفی بافی خطی و غرض ورزانه،که انتظار دشواری هم نبیست میتوانیم متعهدانه به اقتصاد ملی و رونق اقتصادی دست پیدا کرد و در سایه این خودباوری ملی اشتغال و رفاه را ایجاد و اقتصادمان مردمی و همگانی گردد.

ما در اجرای اقتصاد ملی فراز نشیب های سیاسی، اجتماعی، منطقه ای و اقلیمی زیادی داریم که  مسیر عبوری مان را سخت و سد کرده و باعث فرصت سوزی زمان و منابع انسانی و مالی شده البته میتوان با برنامه ریزی مدون و دقیق و اعتماد سازی شفاف در اجراء و نظارت از آسیب ها و پسرفت های مقاوم سازی جلوگیری کرد.

اقتصاد مقاومتی یعنی اجتناب نمودن از پذیرش مسئولیت بعلت شک در توانایی خود/اقتصاد مقاومتی یعنی شروع استقلال نسبی اقتصادی و معیشتی از درون خانه ها/محمود رستمی تبار

 

شعار اقتصاد مقاومتی برای عده ای تازگی دارد اما آنانیکه تاریخ پدران ما را خوانده باشند و یا شنیده باشند و یا حاضر باشند که بشنوند بسیار آشناست. شاید برای بازماندگان کسانیکه در اثر دخالت بیگانگان از قحط سالی مردند هرگز نا آشنا نباشد.

اقتصاد مقاومتی برای آنانی ناشناخته است که می خواهند با کالاهای عبوری از تنگه هرمز مقاومت ایجاد کنند! با گاز منتقل شده از درون لوله های فلکه دار و قابل اشتعال مقاوم سازی کنند! با کوله بری در مرزهایی که معلوم نیست در آنسویشان چه کسی حاکم است و تا کی حاکم خواهند ماند! شغل ایجاد کنند.  می خواهند با پرورش ماهی با خوراک وارداتی! و نوزاد فرانسوی! مقاومت ایجاد کنند. اقتصاد مقاومتی معنایش را از دست داده است.

اقتصاد مقاومتی از درون شبکه های اجتماعی بر نخواهد خواست, گرچه این نعمت ارتباطی می توانند مروج آن باشد. از خوابیدن تا لنگ ظهر به امید آگهی استخدام ظهور نخواهد کرد. اقتصاد مقاومتی سالهاست در این منطقه گم شده است. فراموش کردیم لباس هم برای مقاومت و اقتصاد مقاومتی و کار و تلاش و جست و خیز طراحی شده بود و حرمتش را نگه نداشتیم و دورش انداخیتم و ساپورت و جین پوشیدیم. به امید حقوق پدر و مادر در خانه ماندیم یا به دانشگاه غیر کاربردی! فرستادند یا رفتیم! و مدرک غرور و بیکاری با تهیه پایان نامه و مقاله از کافی نت جنب دانشگاه گرفتیم!.. و هرگز یاد نگرفتیم سقز و شیره جان «دارون» یا بنه چه کاربردی دارد!

اقتصاد مقاومتی یعنی دست پر مادر بزرگ با چند عدد تخم مرغ که هرگز دست خالی هیچ جا نرفت! یعنی باغهای مثمر بی پرچین و راههای مالروی که از درون باغات, بدون تنگ نظری صاحب باغ عبور می کردند. یعنی هرگز راه را برهم نبستند و کمتر میوه و محصول فروختند مبادا همسایه چشم انتظار باشد.

اقتصاد مقاومتی یعنی شروع استقلال نسبی اقتصادی و معیشتی از درون خانه ها, یعنی عیب نبودن آواز خروس و فریاد آشنای گاو شیرده و لذت بخش بودن دویدن بزغاله و بره بسوی مادرانشان در شامگاه رجعت از کوهستان و چرا و چمنزار…

قطعا شنیده اید که فرانسویان 1600 نوع پنیر تولید می کنند و پنیرهایشان گاه حکم پشتوانه مالی داشته و با آن وام می گیرند و یکی از عواملی است که دشمنانشان از آن به جهت ایجاد مقاومت در هراس بوده اند.اقتصاد مقاومتی یعنی زنده و پایدار بودن اکوسیستمها و تنوعی گیاهی و جانوری یعنی آواز کبک و چلچله یعنی وجود کل و بز چنور برای معنی بخشیدن به سیاچمانه.

اقتصاد مقاومتی یعنی  لزوم عقب نشینی از جنگل و توبه از تخریب آن و احیاء مراتع و درختان بنه و بلوط و گلابی و زالزاک , کیکم و …. بعنوان مخازن نفتی پایان ناپذیر و پشتوانه زندگی جنگل نشینان.اقتصاد مقاومتی یعنی شخم نزدن دامنه های تند کوهستان و نسپردن خاک بدست سیل بی امان.

اقتصاد مقاومتی یعنی قوچ قربانی در پای چاله و تنور جمع آوری بنه و تکریم و حرمت نهادن به نعمت خداوند. اقتصاد مقاومتی یعنی تلاش برای بومی سازی علم و دانش برای کاربردی ساختن محصولات و بسته بندی و ممانعت از خام فروشی…اقتصاد مقاومتی یعنی ممانعت از مصرف ارزش مندترین سرمایه زندگی برای خیار و گوجه و سبزی در استراتژیک ترین دشتهای کشور و کرمانشاه بجای ذخیره نمودن یا تولید علوفه و پروتئین برای سالهایی که پیش بینی خشکسالی نموده اند.یعنی آتش نزدن کاه و کلش و نسوزاندن لایه ای ازخاک و موجودات موجود و مفید و عدم انتشار گاز و داشتن هوای پاک.اقتصاد مقاومتی یعنی ترویج دامداری, تلاشها در جهت ساختن سکونت گاه مناسب(طویله ) برای دام در حواشی روستاها یعنی تکریم عشایر و توجه به آنها! و بهسازی روستاها و مهاجرت معکوس

اقتصاد مقاومتی یعنی تعیین بزرگ و رهبر برای هر خانواده و دسته و گروه و روستا و انسجام خانوادگی و برادری نه همزادی و همشیرگی, و اقتصاد مقاومتی وقتی رخت بر بست که برداران و خواهران خود را همشیره خواندند!اقتصاد مقاومتی یعنی اجتناب نمودن از پذیرش مسئولیت بعلت شک در توانایی خود و خدای ناکرده سوء استفاده از موقعیت, یعنی شناخت توانمندان و انتخاب آنان برای بدست گرفتن سرنوشت شهر و روستا.

آری اقتصاد مقاومتی ضمن داشتن اندیشه جهانی, یعنی توجه به درون و فرض عدم وجود بیرون!, و حرکت همزمان با دنیای در حال توسعه و بومی سازی دانش, درعین لزوم تلاش برای حفظ همه راههای ارتباطی  با اولویت حفظ عزت و استقلال میهن. حرکت در جهت صلح و آرامش جهانی و برخوردار ازمحیط زیستی الهی برای تنها مقصود انسان بر روی زمین یعنی عبادت خدای کریم.

گرچه آرمان نیست چراکه مرزهای جغرافیایی هرگز نمی توانند مرزهای اندیشه باشند همانطور که نمی توانند مرزهایی برای جریانهای آب و هوایی گردند و همچنانکه که گرد و غبار بی رخصت مرزبانان, مرزها را در می نوردد, چون حکومت واحده جهانی در انتظار صالحان است و حرکت جمعی جهانیان آنچنان که از درون کنفرانسهای جهانی خارج می شود صرفنظر از جنگهای ویرانگر! این نوید را می دهد.

با این حال اقتصاد مقاومتی آرزوست, چراکه راهی است برای ممانعت از خوار و ذلیل شدن در مقابل خواسته ها و تحریمهای ظالمانه و ناخواسته از سوی بدخواهان.و نهایت اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی انجام عمل صالح و رفتار مسئولانه شهروندی با  تکیه برخدا و سعی و تلاش و فراموش نساختن  «لیس للانسان الا ماسعی», در کنار عدم خساست ما و روحانیون ما هم در انفاق هم در درخواست نعمت از خدا و نماز استسقاء!! و آرزوی صلح و امنیت جهانی با عمل و دعا!/نویسنده محمود رستمی تبار

 

 

فقر، بیکاری و اعتیاد در جامعه بی درنگ می تازند/گر آتش فقر، بیکاری و اعتیاد بوزد تر و خشک را با هم میسوزاند

 

جامعه دست خوش بی تفاوتی و انحراف از واقعیتهای تلخ شده، بطوریکه چشمانمان را به روی حقایق بسته و خود را درگیر حواشی ناامید کننده کرده ایم.

 

افسوس در کنار این همه معضل و رنج، توجهی جدی به حل آنها نشده و تنها این زمان است که با سرعت در حال خنثی کردن فرصت های طلائی جامعه است.

 

وقتی تصویر واقعی جامعه از لحاظ ناهنجاری ها، مورد بازبینی و سنجش قرار میدهیم با گستردگی فقر، بیکاری و اعتیاد مواجهه میشویم بی آنکه مسئولیت بی تفاوتی، عافیت طلبی و خودبینی خویش را بپذیریم آنی با توپ پر به سرزنش دیگران و محکوم نمودن کم کاری این و آن می پردازیم غافل از اینکه خودمان هم در این قضایا بی تقصیر نبوده و قسمتی از این مشکلات نفس گیر کنونی، مربوط به دوران سکوت خویش بوده است .

 

پدیدۀ فقر، بیکاری و اعتیاد امید و شادابی را از جامعه گرفته و هر روز دامنه زیانش بیشتر از گذشته میشود در واقع برنامه کنترل و پیشگیری ها زیاد اثر بخش نبوده بلکه نیازمند همفکری و بسیج عمومی آحاد افراد جامعه است تا بلکه بتوان از تأثیرات منفی آن جلوگیری کرد.

 

عملکرد نهادهای متولی و حمایتی و کیفیت خدمات رسانی آنها هیچگاه با مشکلات کنونی تناسبی نداشته و همواره در ضعف و کاستی بوده البته شاید خودمان را اینطوری توجیه کنیم که اگر اینگونه حمایت ها نباشد و اگر … سرنوشت آسیب دیدگان و مستمندان چه میشود!

 

حال وقتی نگاه کوتاهی به هزینه های نجومی همایش ها، نمایشها، تبلیغات، تشریفات، تجملات و عافیت طلبی ها و همچنین اختلاس، تبانی، فرصت سوزی، سوءمدیریت و رانت داشته باشیم می بینیم چه فرصت های زیادی را از دست داده ایم، با اینکه توانسته ایم اما برای فقر زدائی و ریشه کنی اعتیاد خیلی جدی عمل نکرده ایم.

 

در واقع اینگونه است که فقر،بیکاری و اعتیاد با خیالی آسوده در جامعه تاخته و به دامنه ویرانی های خود می افزاید و تا زمانیکه به اثرات مخرب فقر، بیکاری و اعتیاد که جزء اساسی آسیب های مشترک اجتماعی جامعه است کم توجه باشیم امید به تغییر در مهار آن نیست.

 

گر آتش فقر، بیکاری و اعتیاد بوزد تر و خشک را با هم میسوزاند، آنموقع است که دیگر امیدی به حل آن  نیست.

 

درصورت ادامه روند کنونی فقر، بیکاری و اعتیاد، بحران غیر قابل کنترلی امنیت، معیشت و سلامت عموم جامعه را با خطر  مواجه و دیگر تلاش های کنونی کارساز نبوده بلکه بی اثر و عکس عمل میکند.

 

متأسفانه برخی به خاطر منافع شخصی همیشه در حال فرار از درک واقعیتهای دردناک جامعه بوده و وقت خود را روی مسائل غیر ضروری می گذرانند/مدیرسایت

حامی و پناه کارگران محروم و زحمتکش کیست ؟! / دولت، مجلس و یا قوه قضائیه

 

به گزارش پایگاه خبری آوای پرند،جمعی از کارگران شرکت های انبوه ساز ساختمانی با قدمت 10 الی 20سال فعالیت خدمت و سازندگی و پرداخت حق بیمه قانونی به سازمان تامین اجتماعی،هم اکنون بعلت رکود در بازار مسکن و انحلال شرکت های مذبور بدون میل و غیر ارادی خود، از کار بیکار شده اند.

کارگران محروم و بیکار در تماسی با آوای پرند، از سرگردانی و بی پناهی خویش در ادارات دولتی و تابعه آن برای اثبات حق قانونی خود، بایستی ماهها و بعضاً سالها دوندگی داشته باشند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع نمایند.

کارگران اشتغال در اینگونه شرکت ها که به صورت غیر ارادی و بدون میل بیکار شده با مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای محل فعالیت که جهت درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری مراجعه میکنند با رد درخواست آنها و مخالفت ادارات مذکور و زیر مجموعه آن مواجه میشوند.

با این شرایط کارگران درمانده و ناامید از نهادهای دولتی ناچاراً برای احقاق حق قانونی شان بایستی راهی دیوان عدالت اداری شوند و در پروسه طولانی اداری آنجا،ماهها در انتظار رسیدگی به خواسته هایی قانونی شان باشند.

خوشبختانه دیوان عدالت اداری قوه قضائیه تاکنون چندین بار از حقوق تضییع شده کارگرانی که چنین شرایطی را داشته رأی به حقانیت آنها صادر نموده ولی با کمال تعجب و تأسف نهادهای دولتی و تابعه آن، اعتنائی به این احکام نکرده و باز راه تضییع حق قانونی کارگران را پیش می برند.

ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی با استناد به تفاهم نامه دولت سابق،کارگران مشمول مقرری بیمه بیکاری که حق قانونی آنهاست محروم میکند در حالی که دیوان عدالت اداری این تفاهم نامه را خلاف قانون تشخیص داده و آنرا باطل اعلام کرده و مطابق بند الف ماده  6قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل 6ماه پرداخت حق بیمه را داشته باشند.

آریا خانی رئیس شورای شهر، پیشرفت پرند درحصار نمی گنجد،پرند روند جهانی شدن را طی می کند/نظرپور،در خدمت به مردم و برای احقاق حقوق شهروندان قدمی کوتاه نخواهم آمد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند،امروز معارفه نظرپور شهردار پرند،با حضور شخصیت های کشوری و لشکری استان و شهرستان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

آریا خانی رئیس شورای اسلامی پرند، در ابتدای مراسم ضمن خیر مقدم به مهمانان ارجمند گفت: پیشرفت پرند درحصار نمی گنجد،پرند روند جهانی شدن را طی می کند اگر چه اولین فرصت جهانی شدن با انتقال نمایشگاه بین المللی از پرند گرفته شد.

ایشان افزود: مبارزه با پدیده شوم فساد در ساختار اداری از انتظارات بحق مردم از شورای شهر و شهردار جدید است.

در ادامه حجت السلام خدیری امام جمعه پرند : خوشحال شدیم که کسی سکان شهرداری را در دست می گیرد. که آشنا به مسائل و مشکلات پرند است.

وی خطاب به نظر پور 3 اصل دانستن، خواستن و توانستن را توصیه کرد و گفت: در این مدت کوتاه تا پایان سال و پایان شورا باید بر اساس این 3 اصل گام های مثبتی بردارید.

حجت الاسلام خدیری بر تعامل مسوولان شهرستان و بویژه شهر پرند تاکید کرد و تصریح کرد: پس از سرشماری  انشالله جمعیت واقعی پرند مشخص شود و انشالله برای استقرار بخشداری و فرمانداری در پرند باید تلاش بیشتری شود.

سعید بیات، فرماندار شهرستان رباط کریم: علی رغم جمعیتی که در پرند وجود دارد اما ما ساختار اداری در پرند نداریم و این هم سیاست دولت برای چابک سازی دولت بوده در واقع تلاش داریم که مسایل پرند را به سمتی ببریم که حداقل مشکلات را داشته باشیم.

  فرماندار شهرستان افزود: در جلسه شورای مسکن استان که روز گذشته برگزار شد بنا شد که وزرای مسکن و نیرو به پرند دعوت شوند.

بیات خاطر نشان کرد: در حوزه آتش نشانی و رفع مشکلات آن تلاشهایی شده است و بزودی مشکلات در این خصوص رفع خواهد شد.

بیات فرماندار شهرستان رباط کریم: از تشکیل شورای مسکن با محوریت پرند خبر داد و از شورای اسلامی پرند خواست جهت خدمات بهتر و بیشتر به شهر،راهکار تعامل در برنامه ریزی ها شورا قرار بدهند.

در ادامه الماسی،مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران: آقای نظرپور با رای اکثریت اعضای شورا، شهردار شدند و شورای شهر باید از این لحظه به بعد تعامل و همدلی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ایشان در پایان حکم شهردار که به امضای استاندار رسیده بود قرائت کرد.

سخنران پایانی این مراسم نظرپورشهردار جدید بود تاکید داشت: خود را مدیون خون شهدا می دانم و راه و رسم شهدا را دنبال می کنم و به هیچ عنوان برای تامین شخصی خود و خواسته های غیر قانونی دیگران،سوابق ۲۶ساله خود را لکه دار نمی کنم.

ایشان افزود: با هفت نفر شورای شهر تعامل ایجاده کرده و بین آنها تفاوتی قائل نیستم و در راه خدمت به مردم و برای احقاق حقوق مردم قدمی کوتاه نخواهم آمد.

در پایان مراسم شهردارجدید به همراه شورای شهر و سایر مسئولان با حضور در مزار شهدای گمان پرند با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردند.

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، مدیریت شهری پرند بدست شهردار بومی سپرده شد/نظرپور شهردار پرند فردا معارفه میشود

 

  

  به گزارش پایگاه خبری آوای پرند، نظرپور شهردار جدید پرند، پس از کش و قوسهای فراوان فردا معارفه میشود خبرنگار اجتماعی ما به این منظور،با گشت و گذار در میان مردم فهیم و شریف پرند، انتظارات و مطالبات این عزیزان را از شهردار جدید جویا شده است:

1-توجه ویژه به شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی و حق دانستن مردم از اوضاع و احوال مدیریت شهری

2-گماردن افراد پاک دست،شایسته و بومی در مسئولیت های حساس مالی و اداری شهرداری و برچیدن مسائلی که باعث نارضایتی و بی اعتمادی مردم به مجموعه شهرداری میشود.

3- برخورد قاطع و سریع با ساخت سازه های غیر مجاز و رفع تصرف مشاعات و معابر عمومی سطح شهر از افرادسودجو و فرصت طلب

4-توجه ویژه به حوزه فضای سبز و امور پارکها و امور حمل و نقل شهری

5-مشاغل فنی و آلاینده ی که موجب سلب و آسایش مردم شده به خارج از شهر انتقال و در صنوف تخصصی ساماندهی شوند.

6-توجه ویژه و توسعه فضاهای فرهنگی،هنری،ورزشی و اوقات فراغت شهروندان، در نواحی شهر به طور برابر و البته ساخت فرهنگسراها و محتمع های ورزشی

7-حذف پیمانکاران کاغذی و بدون پشتوانه مالی از گردونه مناقصات و فعالیت

8-حذف پیمانهای خدماتی و اداری غیر ضروری و استفاده مفید از نیروی انسانی شهرداری و لغو ماموریت نیروهای شهرداری پرند در دیگر ادارات دولتی و عمومی که سالیانه هزینه های زیادی بر مردم تحمیل میکند.

9-تقویت درآمد پایدار شهری با سرمایه گذاری های سودآور و آتیه دار جهت پشتوانه پرداخت هزینه های جاری و عمرانی شهرداری

10-….

امیدواریم با انتخاب شهرداربومی و آشنا به دغدغه های شهروندان هرچه زودتر شاهد پیشرفت و آبادانی شهرمان باشیم.

پایگاه آوای پرند ضمن تبریک به جناب مهندس نظرپور شهردار جدید، موفقیت روز افزون ایشان را که فردی رزمنده،خانواده شهید و جانباز بوده از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

  

چاله های خیابانی زخمی بر چهره محروم مهرنشینان پرند/ گلایه شهروندان از چاله ها و کیفیت نامطلوب خیابانهای فاز3،4،5،6 مهرنشینان در انتظار اقدام مسئولین

 

به گزارش میدانی خبرنگار آوای پرند، وجود چاله هائی در سطح خیابانهای شهر به ویژه در فازهای 3،4،5،6 باعث شده تا ساکنین این مناطق برای عبور و مرور با مشکل مواجه شوند.

بی شک وجود این چاله ها و دست اندازهای ناشی از تعمیرات و تغییرات زیر ساختی،رفت و آمد وسایل نقلیه را دشوار و باعث تخریب و فرسودگی زود هنگام قطعات خودروها و بروز حوادثی دیگر خواهد بود.

خطرات چاله های بدون مشخصه و علائم هشدار دهنده در طول مسیر،در بیشتر اوقات رانندگان به خاطر فرار از چاله و جلوگیری از خسارت احتمالی به خودروهایشان،مجبور به انجام حرکات مارپیچ و رد کردن از موانع و بروز تصادف و ایجاد ترافیک میشود.

گلایه و نارضایتی شهروندان از وضع موجود بارها به مسئولین اطلاع رسانی شده ولی همچنان برخی از خیابانها در وضعیت نامناسبی قرار داشته و ادامه آن هم برای ساکنین رنج آور است.

حفاری ها صورت گرفته و ترمیم نکردن بموقع آنها و فرارسیدن فصل بارندگی باعث آسیب رساندن به زیر ساختهای جاده ای شهری خواهد شد.

با این حال امید است مسئولین محترم شرکت عمران به فکر چاره ای برای ساماندهی این وضعیت باشند چرا که این وضعیت به خاطر بارش های زمستانی و یخ زدگی بدتر از این نیز خواهد شد.

وعده های مسئولین شهر پرند درهمایش پیاده رو خانوادگی امیدوار کننده بود/بهره برداری مترو و ریل باس در امسال و همچنین ساخت بیمارستان 200تختخوابی و پارک بانوان پرند اجرائی میشود

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند،حضور مردم و مسئولین در همایش پیاده روی خانوادگی امروز شهر پرند،پر شور و چشمگیر و با وعده های امیدوار کننده همراه بود البته مسئولین پروازی کمافی السابق غایب این همایش بودند.

در ابتدای این برنامه امام جمعه محترم پرند،اظهار داشت: حرکت امروز در راستای قدردانی از نعمت صحت و سلامتی است و این حضور با عظمت یک پیام دارد و آن پیام این است که شهر پرند محصول جمهورای اسلامی ایران و شهری زنده و پر جمعیت است که نیاز به توجه ویژه دارد.

به گزارش خبرنگار ما در محل همایش،دکتر نوروزی دقایقی از این برنامه به ایراد سخنرانی پرداخت و برنامه های آتی شهر پرند را تشریح و افزود : بیمارستان 200تختخوابی پرند در دستور کار بودجه ای قرار گرفته و امسال انشاءا… تا پایان سال اجرائی خواهد شد

ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: نگاه من به پرند این است که پرند پایتخت دوم ایران است و تلاش دارم جایگاه واقعی پرند را به دولتمردان بشناسانم و از مسئولان و مردم شریف پرند می خواهم بنده را همراهی کنند.

دکتر نوروزی گفت:تا پایان امسال درمانگاه دی کلنیک و 4 مرکز سلامت در پرند افتتاح می شود و از مسئولین شرکت عمران خواست در کمترین زمان ممکن سرانه های شهری پرند ر ا تامین کنند.

ایشان ادامه داد: با هیچ مسئولی شوخی ندارم و کوتاهی را هم نمی پذیرم و در صورت کوتاهی برخوردم جدی خواهد بود و در خصوص مشکلات شهر پرند،هفته آینده با شهردار و استاندار تهران جلسه ای خواهم داشت.

نماینده مردم در مجلس بیان داشت : موافقت ساخت درمانگاه نظامی برای نظامیان اخذ شده و شرکت عمران بایستی زمین مورد نیاز آن تأمین نماید.

در ادامه برنامه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی،مهندس آریا خانی رئیس شورای شهر پرند هم طی سخنانی اظهار داشت :پارک بانوان با اعتبار یک میلیارد تومان ساخته میشود و در ادامه از توسعه فضای سبز و ساخت پارک بزرگ مشاهیر در حدفاصل فاز3و4 خبر داد که در حال حاضر در دست مطالعه می باشد.

 

تراژدی غم انگیز در پارک ها و معابر عمومی شهرپرند

 
به گزارش میدانی خبرنگاران آوای پرند در سطح شهر،خطر برق گرفتگی و حوادث تلخ در پارک ها و معابر عمومی،برای کودکان مخاطره آمیز است و تنها رعایت موارد ایمنی از سوی متولیان و پیمانکاران طرف قرارداد می تواند،از خطرات احتمالی  جلوگیری نماید.
وقتی از کنار سیم های برق درون پارک ها و معابر عمومی بی تفاوت عبور می کنید شاید تصور نمی کنید این سیم های رها شده می تواند حادثه آفرین شود بلکه برق گرفتگی یک کودک می تواند تراژدی غم انگیزی را در شهر  رقم بزند چونکه حادثه خبر  نمی کند .
یکی از این حوادث تأسف انگیز،برق گرفتگی و خطر مرگ در پارک ها و معابر عمومی است که به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت اصول ایمنی و عدم نظارت صحیح بر عملکرد پیمانکاران مربوطه،احتمال هر گونه حوداث تلخ و مرگبار دور از ذهن نیست . 
خطرات سیم های برق بدون حفاظ ایمنی و درپوش های مخصوص و تماس سیم های برق رها شده و بدون عایق بندی با سیستم آبیاری، در اکثر پارک ها و معابر عمومی به چشم می خورد.
 

اولین شهردار منتخب بومی شهر پرند،با کدامین معیارهای حاشیه سازان نمی گنجد؟!

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند،براساس قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشور، بنابر بند ۱۸ ماده ۱۹ كه به

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی اشاره دارد، می تواند شهردار را نصب و عزل كند.

بر اساس قانون، شهردارمنتخب شوراهای اسلامی شهر بایستی دارای :

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

– حدالمقدور متأهل

– حداقل دارای ۲۵سال سن

دارای 5 سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن

انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح

– دارا بودن حسن شهرت

– داستن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار

– نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی باشد

– دارا بودن تحصیلات حداقل کارشناسی (لیسانس)برای شهرداریهای درجه یک تا شش

حال براساس موارد قانونی مذکور،اولین شهردارمنتخب بومی شهرپرند دارای شرایط احراز سمت شهردار بوده و ایشان فرزند

جانباز سرافراز،برادر شهید والامقام و از رزمندگان جان برکف دوران دفاع مقدس و دارای بیش از 15 سال سابقه اجرائی و فنی می باشند.

شورای اسلامی شهرپرند برای اولین بار فردی فنی،بومی،انقلابی،جهادی و درد آشنای حوزه شهرسازی را به عنوان شهردار

انتخاب و به وزارت کشور معرفی کرده است.

حاشیه سازان بهتر است از اظهار نظر غیر قانونی و غیر منظقی پرهیز نمایند و به دنبال احتمالات نقص قانون نباشند بهرحال

حاشیه سازی ناصواب و اختلاف افکنی برخلاف منافع عمومی مردم است.

نظارت دقیق و فنی بر عملکرد مدیریت شهری و پیگیری مصوبات شورا از اختیارات و وظایف خطیر اعضای محترم شورای شهر

است اگر در انجام آن تعلل و تأخیری صورت بگیرد و سکوت چاشنی نظارت شود لطمات شدیدی بر اموال عمومی شهر وارد

میشود.

دکتر لطیف صفری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی/ اسلام آبادغرب از آغاز تا پایان 8 ساله جنگ تحمیلی همواره مورد حمله دشمن قرار گرفت

 

بخشی از خاطرات دکتر لطیف صفری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی،

 از جمله مناطقی که از آغاز تا پایان 8 ساله جنگ تحمیلی همواره مورد حمله دشمن قرار گرفت شهرستان اسلام آباد غرب بود.

مردم اسلام آباد غربکه با وقوع انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی در وضعیت روانی اجتماعی مطمئنی نسبت به امام و نظام و کشور احساس همدلی، همراهی و تعلق خاطر داشتند، با وقوع جنگ تحمیلی بدلایلی که بعضاً در پی میاید مسئولیتی فراتر از دفاع همگانی در مقابل متجاوزین عراقی حس کردند زیرا :

1- همجواری مردم منطقه با عراق در دورانهای متمادی و نقش مردمی بزرگان عشایر منطقه در حفاظت از مرزها و میزبانی و حراست رایگان زوار عتبات بعنوان بخشی از شئوناتی بود که مردم به آن مباهات داشتند،بر این مبنا از قدیم الایام ارتباط خوبی هم از جنبه زیارتی و هم از بابت داد و ستد و هم از جانب روابط اجتماعی با مردم مرزنشین عراقی بخصوص در حوزه خانقین و مندلی داشتند. بطوریکه بیشتر مردگان سرشناس مردم این مناطق در قبرستان وادی السلام نجف دفن میشدند.

2- شهرت کرمانشاه بعنوان قطب دامپروری کشور به خاطر وجود مراتع وسیع برای چرای دام عشایر در مناطق مرزی ایران و عراق بود که در ماههای آخر پاییز تا اوایل بهار سال بعد ایلات مختلف منطقه به این مناطق کوچ کرده و هزارها گله احشام خود شامل صدها هزار راس دام در این مناطق می چراندند.

3-با حاکمیت جمهوری اسلامی به تدریج حملات ایزائی توسط مهاجمین عراقی که بعضاً توسط بعضی طاغوتیان فراری سازماندهی می شدند در داخل مرزهای ایران انجام شد که چون نیروهای نظامی و انتظامی در اثر انقلاب تضعیف شده بودند و نیروهای رزمنده وفادار به انقلاب مانند سپاه و بسیج هم هنوز قوام نگرفته بود لذا این تجاوزات مرزی بیشتر توسط نیروهای مردمی که به صورت خود جوش شکل گرفته بودند دفع می شد که در سال 58 و اوایل سال 59 عده ای از اشخاص سرشناس عشایر که گروههایی برای مقابله با این مهاجمین تشکیل داده بودند در درگیری های مناطق مرزی به شهادت رسیدند.

با مشارکت همگانی مردم در جهاد سازندگی و دیگر نهادهای انقلاب حضور فعال و گسترده در روند رساندن خدمات عمومی داشتند و در مدتی کوتاه بیش از یکصد پروژه اساسی مانند مدرسه سازی در روستاها و ایجاد مدارس راهنمائی و دبیرستان در مراکز دهستانها- احداث راههای روستایی- برق کشی و لوله کشی آب سالم برای روستائیان و پروژه های بهداشتی، خدماتی، کشاورزی مانند ایجاد پلهای ارتباطی، بندهای آبیاری پایدار … به انجام رساندند و با روحیه و رفتاری دوستانه و صمیمی که دور از هرگونه تنش و درگیری برخوردار از احساس امنیت عمومی، در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و شغلی ارزش مدار زندگی می کردند، و حکومیت بعث عراق را در حد اینکه لشکرکشی و تجاوز بنماید به حساب نیاوردند، بخصوص اینکه حالا همه مردم از زن و مرد و کوچک و بزرگ مدافع نظام و کشور بودند.

در چنین شرایطی در نیمه اول تیر ماه 1359 که تازه مجلس تشکیل شده بود آقای دکتر مصطفی چمران سرپرست وقت وزارت دفاع اینجانب و آقایان اسدالله عالیپور نماینده مردم ایلام و مرتضی محمودی نماینده مردم قصرشیرین را به جلسه ای در وزارت دفاع با حضور آقای ظهیرنژاد فرمانده وقت ژاندارمری دعوت کرد.

دکتر چمران آماری از جنگ افزارها و نیروهای ارتش عراق با مقایسه ای از جنگ افزارهای در دسترس و نیروهای ارتش ایران که بعد از انقلاب نسبتاً بازسازی شده بود ارائه داد و گفت « دیر یا زود عراقیها به ما حمله می کنند، هدف آنها خوزستان و بخشی های جنوب ایران است. ……. برای اینکه بخشی از نیروهای ارتش ما را در غرب درگیر کنند و توان ما را در خوزستان کاهش دهند در قسمتهای غربی هم حمله می کنند. لذا ما برای تقویت نیروهای رزمنده در مقابل ارتش مجهز عراق باید نیروهای اصلی دفاعیمان در جنوب متمرکز کنیم و برای مقابله با حملات جبهه غرب که کوهستانی است بیشتر از نیروهای مردمی کمک بگیریم » که از ما درخواست شناسائی و به نحوی آماده سازی صدها نفر از افراد عشایر و روستاهای مسیر حملات احتمالی دشمن را کردند و به آقای ظهیرنژاد هم دستور دادند از طریق ژاندارمری برنامه آموزش و مسلح کردن این نیروها را مهیا کنند بگونه ای که هر روستا در مقابل حملات دشمن به پادگانی تبدیل شود!! و در گردنه ها و جاده های کوهستانی مسیر آنها سنگرها و پناهگاههای لازم آماده داشته باشند.

من به اعتبار شناخت اجتماعی و ارتباطاتی که در دوران جهاد سازندگی با مردم منطقه داشتم از طریق شخصیتهای معتمد و اعضاء شوراهای مرتبط با جهاد سازندگی و بزرگان ایلات در حدود 800 نفر از افراد علاقمندی که توانائی این کارها را داشتند شناسایی و لیست کردم و درصدد این بودم که فرماندهان ژاندارمری کرمانشاه اقدامات عملی را برای آموزش و … شروع کنند.! این اقدامات شروع نشده بود که به ناگاه ارتش عراق حمله را از زمین و هوا آغاز کرد. در 31 شهریور همراه با مراکز مهمی در تهران و شهرهای دیگر شهر اسلام آباد غرب هم بمباران شد که علاوه بر ویرانی بخش وسیعی از شهر جمع زیادی از مردم غیر نظامی شهید و مجروح شدند.

ساعت 2 صبح اول مهر به اسلام آباد رسیدم،  مردم وحشت زده به روستاها و بیابان زده بودند جنازه بسیاری از شهدا هنوز دفن نشده بود. مجروحین به کرمانشاه و تهران اعزام شده بودند. شهر، خلوت و تقریباً خالی از سکنه بود. در بین راه برنامه چگونگی مقابله با حادثه را در سر می پروراندم. قوت قلبم دعوت از نیروهای مردمی و تقسیم مسئولیت تامین امنیت، اعزام به جبهه و ترمیم و بازسازی ویرانیها بین خود مردم بود. و دولت و ارگانهای دولتی هم وظیفه تدارکات و تامین ابزار و وسائل و مصالح و بودجه را بعهده داشته باشند.

با هم آهنگی فرماندار و مدیران ادارات و ارگانها برنامه را تنظیم و باجرا در آوردیم، اول صبح پیامی تدوین و از رادیو کرمانشاهبا صدای خودم پخش شد که در آن در حالی که گریه ام گرفته بود خطاب به مردم گفتم که آن عراق که در طول تاریخ جرات تجاوز و دستیابی به منطقه ما را نداشته اکنون میهن، انقلاب و ملیت و … ما را در معرض تهدید قرار داده است.از شما دعوت میکنم برای مقابله و سرکوب نیروهای متجاوز همگان بسیج شویم و برای نظم دادن به نحوه بهره گیری از نیروها ساعت 8 صبح فرداد 2 مهر جلو فرمانداری حضور بهم رسانید.

همزمان از طریق فرماندهی ژاندارمری کرمانشاه که سرهنگ الماسی از نظامیان متعهد اهل اسلام آباد مسئول اسلحه و مهمات و تدارکات آن بود 600 قبضه اسلحه (برنو و ام یک M1) با فشنگ مربوطه گرفتیم.

در عین حال با امضاء فرماندار 3 کمیته از افراد معتمد و آگاه به کار مربوطه تشکیل داده شد. یک گروه برای برآورد خسارات وارده به اماکن، ادارات، بانکها و اموال مردم در اثر بمباران، یک گروه برای تامین بودجه بازسازی و ترمیم. و یک گروه برای تهیه مصالح وسائل و ملزومات و …..  قرار بر این شد اولویت اصلی مدیریت اجرا بعهده صاحبان اماکن و یا مدیران ادارات مربوطه باشد. از هرگروه هم یک نفر مامور بستن قرارداد با صاحب ملک و همچنین تهیه مجوزهای لازم و نظارت بر نحوه ساخت ویرانیها شد.

این روش به خوبی جواب داد و در ظرف زمانی 2 ماه بیشتر ویرانیها ترمیم و بازسازی شد و مردم هم راضی بودند، این رویه تا آخر جنگ ادامه یافت و اسلام آباد بصورت عمده 11 بار در دوران 8 ساله جنگ بدست خود مردم بازسازی شد بدون اینکه نارضایتی پیش بیاید.

در پی آن پیام روز دوم: بیش از دو هزار نفر داوطلب آمده بودند. چون اسلحه کم داشتیم اعلام کردیم به کسانیکه همین حالا عازم جبهه گیلانغرب (که نیروهای عراقی وارد شهر شده بودند) بروند هر دو نفر یک تفنگ داده میشود که 600 رزمنده با 300 قبضه تفنگ همانروز به خط مقدم جبهه اعزام شدند. به کسانیکه مسئولیت تامین امنیت حاشیه شهر و روستاهای در معرض تعرض مهاجمین و غارتگران که تا آن موقع با گردنه گیری ، راه بندان و حمله به روستاها به قتل و غارت می پرداختند بعهده بگیرند. هر پنج نفر یک اسلحه داده شد که به اینصورت در کمتر از یک هفته 1500 نفر با 300 قبضه اسلحه طیف وسیعی از حوزه اسلام آباد – کرند غرب و گیلانغرب را پوشش می دادند. که طی اطلاعیه ای که از رادیو کرمانشاه پخش شد این مهم را به اطلاع عموم رساندیم،  براستی که تاثیرگزار بود، هم برای احساس امنیت مردم و هم برای ترس وحشت مهاجمان، که با وجود ادامه جنگ منطقه از لحاظ امینیت داخلی برای سالها هیچ مشکلی نداشت و هیچ نگرانی هم پیش نیامد.به این صورت بسیج مردمی بمعنای واقعی در این منطقه تشکیل شد.

تقریباً با شروع کار کمیته ها و گروههای بسیجی و … وضعیت عادی به شهر برگشت و در کمتر از یک هفته کسب کار و ادارات عادی شد و مدارس شروع به کار کردند.

البته با این حمله دشمن مهمترین خسارات به عشایر منطقه وارد شد که در آغاز فصل کوچ پاییزه مراتع آنها در حوزه های قصر شیرین گیلانغرب و سومار و نفت شهر در تصرف لشکریان دشمن قرار گرفت و چون هیچ امکاناتی برای تامین علوفه و آغول زمستانی نداشتند  بیش از یکصد هزار راس دام عشایر یا از بین رفت یا با قیمت نازل به کشتارگاه فرستاده شد و عشایر هم به معنی واقعی در حاشیه روستاها تخته قابوت شدند. هنوز هم خسارات آنها تامین نشده است و تولیدکنندگان اصلی به مصرف کننده حاشیه نشین تبدیل شده اند.!!

کرمانشاه دیلی

کسب عنوان قهرمانی تیم ووشو نونهالان شهرپرند درمسابقات کشوری

 

به گزارش آوای پرند ، کسب عنوان قهرمانی تیم ووشو نونهالان شهر پرند با مربیگری استاد فیلی مربی زحمتکش و ارزشمند شهرمان در مسابقات کشوری،بار دیگر ورزشکاران پرندی علی رغم محرومیت امکانات ورزشی توانستند بر رقبای خویش پیروز شوند.

تیم ووشو نونهالان شهرمان با درخشش و کسب مدال های رنگارنگ قهرمان این دوره از مسابقات شد.

نونهالان مدال آور تیم ووشو شهرپرند به ترتیب مدالها :

1-    مانی متشبث                   طلا

2-    محمد مقدم کوهی         طلا

3-     عرفان ایزدی                   نقره

4-     آیدین فریادی                  نقره

5-     اشکان محقق                   برنز

6-    سیدمرتضی مصطفوی     برنز

 امید مسئولین محترم شهری و استانی،زمینه شکوفایی نخبگان پرندی را فراهم،تا انشاءا… افتخارات بیشتری برای ملت و کشور کسب نمایند.

آوای پرند به جناب استاد  فیلی مربی و سرپرست زحمکتش و اعضای محترم تیم ووشو،تبریک عرض می نمائیم

شهر جدید پرند با کمبود جدی فضای سبز مواجه است / پرند دارای کمترین سرانه فضای سبز شهری در کشور است

به گزارش خبری آوای پرند،

• دوگانگی مدیریت شهری شرکت عمران و شهرداری، چالش رها سازی و عدم احداث مناسب فضای سبز شهری پرند

• نابودی حداقل فضای سبز کنونی شهر،به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت صحیح بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد با امور پارکها و فضای سبز در خصوص کاشت و نگهداری

• خشک شدن درختچه و درختان با قدمت چند ساله با گونه های متفاوت به دلیل بی تفاوتی و عدم دلبستگی به اموال شهری که سالیان زیادی برای احیاء و شکوفائی آن هزینه شده است.

• معیوب بودن و بعضاً فرسودگی تجهیزات و امکانات تفریحی ورزشی کودکان در پارکها و عدم روشنایی مناسب و ادامه این روند،مخاطراتی برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

• ساخت پارک، توسعه فضای سبز و ایجاد مکان تفریحی برای شهروندان از وظایف ذاتی شهرداری هاست و البته در شهرهای جدید این وظیفه بر عهده شرکت عمران می باشد که متأسفانه تحقق نیافته است.

• شهر جدید پرند با توجه به اینکه بیشترین جمعیت آن آپارتمان نشین هستند و وجود آپارتمانهای بلند مرتبه و ساختمانهای متراکم در این شهر،نیازمند به احداث پارک،فضای سبز و مکان های تفریحی متناسب با محیط را دارد.

• پایین بودن سرانه فضای سبز در شهر پرند و عدم دسترسی شهروندان به این امکانات،آنها را با مشکلات روحی و افسردگی و بعضاً مهاجرت مواجه کرده است.

• مسافرین و گردشگران به دلیل نبود امکانات رفاهی و تفریحی تمایلی به بازدید از شهر پرند را ندارند.

زهرا داستانگو سخنگوی شورای شهر پرند/ سلامت و آشنائی کامل مهندس نظر پور نسبت به مشکلات و معظلات شهر پرند بهترین دلیل بود تا شورای شهر دست به این انتخاب بزند

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای پرند،زهرا داستانگو سخنگوی شورای شهر در اولین نشست خبری در سمت سخنگو با اصحاب رسانه بعد از جلسه انتخاب شهردار با بیان اینکه ،آقای نظرپور با 26سال سابقه خدمتی در عرصه مدیریت شهری بهترین گزینه ای بود که شورای شهر میتوانست بعنوان شهردار انتخاب کند.

خانم داستانگو در ادامه افزود : سلامت و آشنائی کامل آقای نظر پور نسبت به مشکلات و معظلات شهر پرند بهترین دلیل بود تا شورای شهر دست به این انتخاب بزند.

سخنگوی شورا خاطر نشان کرد: آقای نظرپور تنها گزینه ای بود که هیچ سفارشی از بیرون برای انتخاب وی صورت نگرفت.

ایشان گفت : مشکلات پیش روی شورای شهرپرند بعلت نوپا بودنش و تشکیل اولین دوره آن کاملا طبیعی است و امیدواریم اتحاد خوبی در سال آخر شکل بگیرد.

 

 

آریا خانی رئیس شورای شهر پرند / ثانیه ها برایم ارزش دارد و هرگز اجازه نخواهم داد که در مسیر خدمت رسانی به مردم اتلاف وقتی صورت گیرد

 

به گزارش خبرنگار آوای پرند،آریا خانی رئیس شورای شهر پرند در جلسه علنی شورا گفت : به هیچ فردی اجازه نخواهم داد در تصمیات شورای شهر دخالت کند و تمام تلاشم در تعالی و پیشرفت شهر خواهد بود با رویکرد دانش محوری و شهروند محوری است.

ایشان در ادامه با بیان اینکه از این به بعد جلسات شورای شهر به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار میشود.

رئیس شورای شهر پرند،نظارت دقیق بر عملکرد شهردار جزء وظایف قانونی شورا برشمرد و تصریح کرد: ضعف و قانون شکنی شهردار، به عملکرد و نوع نظارت اعضای محترم شورا بستگی دارد.

آریا خانی افزود: ثانیه ها برای من ارزش دارد و هرگز اجازه نخواهم داد که در مسیر خدمت رسانی به مردم اتلاف وقتی صورت گیرد و از اعضای محترم شورای شهر خواست گفتمان راستی آزمائی را به صورت عملی برای مردم اثبات کنیم.

 

ترکیب جدید هیأت رئیسه شورای شهر جدیدپرند مشخص شد / آریا خانی رئیس شورا و سعید میرزائی نایب رئیس

 

به گزارش آوای پرند،با برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر پرند، کلید ریاست این شورا این بار به نام آریا خانی زده شد و در آخرین دور انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر پرند، ترکیب جدیدی از اعضای هیئت رئیسه این شورا معرفی شدند.

بر این اساس؛ آریا خانی تنها نامزد ریاست شورای اسلامی شهر پرند بود که درنهایت با کسب هفت رأی موافق، به‌ عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

همچنین سعید میرزائی به‌ عنوان نائب رئیس، زهراداستانگو  به‌ عنوان سخنگو و منشی اول و صیاد شرافت پور به‌ عنوان خزانه‌دار و منشی دوم انتخاب شدند.

 

انتخاب نخستین شهردار بومی شهر پرند / شفا نظرپور به عنوان شهردار جدید پرند انتخاب شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای پرند، جلسه انتخاب شهردار امروز پس از برگزاری نشست های متعدد و معرفی کاندیداهای مختلف،شورای شهر پرند پس ازاستماع سخنان کاندیداهای مد نظر،سرانجام در مرحله نهایی مهندس شفا نظرپور رئیس آبفای پرند را برای مدیریت شهر پرند انتخاب کردند.

شهردار منتخب دارای تحصیلات کارشناسی عمران، ساکن پرند 46 ساله و از رزمندگان دوران جنگ تحمیلی می باشد که مدت 30ماه در جبهه های غرب و جنوب کشور حضوری فعال داشته است ایشان برادر شهید والامقام سردار نظرپور و فرزند جانباز سرافراز انقلاب است.

شهردار منتخب در کارنامه کاری وی 15سال سابقه فنی و اجرائی در پست های مختلف با سمت مدیر،مشاور اجرائی  مدیرکل و رئیس آبفای شهر پرند به چشم می خورد.

پایگاه خبری آوای پرند ضمن تبریک صمیمانه،امیدواریم به یاری خداوند قادر متعال مدیریت مهندس نظرپور در سمت شهردار، گره گشای مشکلات شهر محروم و مظلوم پرند بوده و مدیریت ایشان منشأ خیر و آبادانی باشد.

مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان در شهرجدیدپرند برگزار می شود

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی آوای پرند، مسابقه نقاشی و آشنایی مقابله با اطفای حریق در رده کودکان و نوجوانان شهر جدیدپرند، در شهرک آفتاب با حضور آتش نشانان شجاع و فداکار،در روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۹ واقع در پارک شهید علی محمدی، ابتدای خیابان شهید صیاد شهرک آفتاب پرند برگزار می شود.

 از دیگر برنامه های این مسابقاتاجرای گروه سرود دانش آموزی، مسابقه طناب کشی، آموزش چگونگی کاهش مصرف آب و اهدای جوایز به آثار برتر می باشد.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه فرهنگی و آموزشی می توانند چهارشنبه ۱۰ شهریورماه راس ساعت ۱۸ در پارک شهید علی محمدی ابتدای خیابان شهید صیاد شهرک آفتاب پرند حضور یابند.

این برنامه به همت کانون فرهنگی مسجد امام جواد(ع)، شهرداری و آتش نشانی پرند، سازمان آبفا، خانه فرهنگ شهید حسین فهمیده مستقر در بلوک ب ۲۸ و سایت خبری پرند پرس برگزار می شود.

دولت تدبیر و امید مرهم زخم های محرومیت شهر پرند باشد/ بی مهری دولتمردان به پرند پایتخت مهر ایران

 

به گزارش پایگاه خبری آوای پرند،شهر پرند باز در هفته دولت، خبری از حضور اعضای محترم هیئت دولت در این شهر نبود و امسال نیز همچون چند سال گذشته، سفر اعضای دولت به ویژه جناب دکتر هاشمی وزیر بهداشت در شهرستان رباط کریم به پایان خط رسید و متأسفانه شهروندان پرندی از دیدار با جناب وزیر جهت رسیدگی به مشکلات حوزه سلامت بازماندند.

  محرومیت شهر جدید پرند بر دولتمردان امید پوشیده نبوده ولی با کمال تعجب تاکنون مرحمی برای التیام دردهای پیدا و پنهان این شهر نیاورده و بلکه سفر اعضای هیئت دولت برای رسیدگی به حل مشکلات منطقه به آرزوی دست نیافته تبدیل شده است.

انتظار شهروندان پرندی از جناب دکتر روحانی رئیس جمهور محبوب الیتام درد محرومیت و مظلومیت است نه اینکه تدبیرگران  امید،شهر محروم پرند را حتی در برنامه ریزی سفرهای استانی خویش نگنجانند.

آفتی که امروز دامن گیر مسکن مهر شهر پرند شده،ناشی از بی توجهی و تعلل متولیان مسکن و شهرسازی است/ رویکرد دولت تدبیر و امید در قبال مسکن مهر کارساز نیست

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای پرند، طی گزارش میدانی خبرنگاران در شهر این پایگاه خبری از واحدهای تحویلی و در حال ساخت مسکن مهر شهر پرند در می یابیم که این روزها اوضاع و احوال اکثر ساکنین حال و آینده اینگونه واحدها مناسب نبوده و با آفت های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

 براساس این گزارش، رنج و مشقت های زیادی مهر نشینان محروم و بی پناه را تحت فشار قرار داده بطوریکه قادر به دفاع از حق و حقوق خویش نبوده و به دلیل بی پناهی،در مقابل بی تعهدی شرکت های سازنده به ناچار کوتاه آمده و نهایت یکسویه تسلیم بدعهدی آنها می شوند.

 انتظارات چندساله مهرنشینان و به دراز کشیدن خانه دار شدن آنها حاصل بی توجهی و بی ندبیری متولیان مربوطه است که در مقابل نقض قرارداد و عمل نکردن پیمانکاران و انبوه سازان مسکن مهر به تعهدات فی مابین،سکوت کرده اند.

کاستی های شدید زیر بنائی و رو بنائی از قبیل عدم محوطه سازی، دور بودن از حوزه شهری، آسفالت نشدن خیابانها ، نبود امکانات رفاهی، درمانگاه، مدرسه،خدمات شهری، امنیت،بیکاری و …از مشکلات و معضلات مهر نشینان می باشد که تاکنون محقق نشده است.

تعلل و بی توجهی متولیان مسکن و شهر سازی آفتی است که امروز دامن گیر مسکن مهر پرند شده که نسبت به عدم تأمین خدمات زیربنائی و روبنائی واحدهای مسکن مهر همچنان در سایه بی عملی دستگاههای متولی پیش رفته و قطعا ادامه این روند دامنه محرومیت و مشکلات عمومی مردم و شهر پرند را افزایش خواهد داد.

سایه سنگین بی مهری ها و تداوم بلاتکلیفی پسا ساخت واحدهای مسکن مهر تمامی نداشته و باعث ظهور آسیب های روحی و روانی ساکنین مهر شده بطوریکه پیمانکاران و انبوه سازان طرف قرارداد بعد از چند سال هنوز تمایلی به اجرای حداقلی تعهدات خود نیستند.

رویکرد دولت تدبیر و امید در قبال مسکن مهر کارساز نبوده و تاکنون تأثیر آنچنانی در رفع مشکلات و معضلات ساکنان مسکن مهر نداشته است.

شاهکار تعجب بر انگیر شهرداری پرند درنصب تابلوی سازمان حمل ونقل،درب ورودی مجتمع مسکونی

 

به گزارش آوای پرند،شهرداری دراقدامی تعجب برانگیز، تابلوی سازمان حمل ونقل خود را در ورودی مجتمع سمند، نصب نموده که موجب سد معبر و ایجاد مزاحمت برای ساکنین مسکونی و تجاری محله شقایق واقع در فاز2 شده است.

نصب تابلوی سازمان حمل ونقل در محل تردد عابرین پیاده توسط شهرداری دراین مجتمع باعث بروز مشکلات ایمنی و ایجاد اختلال در عبور و مرور شده و ساکنین نسبت به این اقدام آزار دهنده، به شهرداری پرند اعتراض کردند ولی یحیی پور شهردارسابق اعتنائی به خواسته های بحق مردم نداشته و بر نادیده گرفتن حقوق شهروندی پافشاری نموده است.

امید است سرپرست محترم شهرداری جناب آقای چراغی به خاطر آرامش و آسایش ساکنین محترم مجتمع سمند تدبیری کریمانه بیندیشد و نسبت به رفع این معضل اقدام جهادی را در دستور کار خویش قرار دهند.

بی اعتنائی مسئولین شهری پرند نسبت به جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر

 

جولان سگ های ولگرد در برخی خیابانها و کوچه های شهر پرند گلایه ها و اعتراض فراوانی در بین شهروندان عزیز به وجود آورده است به طوریکه صدای پارس و زوزه این سگ های باعث سلب آسایش مردم شده که طی تماس برخی از شهروندان پرند با پایگاه خبری آوای پرند خواهان رفع این مشکل و معضل شهری شدند.

شهروندان محله مپسا فاز3 می گوید: نگران فرزندانشان از ترس اینکه سگ های ولگرد به آنها حمله کنند و یا در تماس با آنها دچار بیماری بشوند بچه ها را در خانه محصور نموده و بارها این موضوع را با مسئولین شهری اطلاع دادیم ولی اقدام مناسبی انجام نشده است.

در تماسی دیگر شهروندی از فاز با بیان کردند رفت و آمد سگ های ولگرد موجب آلودگی محیط و انتقال بیماری مشترک انسان و حیوان می شود و نگران سلامت خود به ویژه  فرزندانمان هستیم.

شهروندی دیگر ازفاز6از پیگیری های بی نتیجه گلایه داشت افزود: بارها این موضوع به مسئولین اطلاع داده شده ولی خیابانها و کوچه های شهر پرند باز تسخیر سگ های ولگرد می باشد.

یکی از شهروندان ساکن فاز2 سر و صدای سگ های ولگرد در پاسی از شب اظهار ناراحتی کرد و گفت باعث سلب آسایش و آرامش شده است حال مسئولین محترم شرکت عمران و شهرداری پرند باید برای جمع آوری سگ های ولگرد چاره ای بیندیشد تا مردم از وجود آنها در شهر نگرانی نداشته باشند.

علی دویران رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران/ تشکیل شعب خانه مطبوعات در شهرستانهای استان تهران

 

علی دویران رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران در گفتگوئی کوتاه خواستار حضور فعال اصحاب رسانه و عضویت آنها در خانه مطبوعات استان شد و وعده داد تشکیل شعب خانه مطبوعات در هر شهرستان استان تهران در دستور کار هیئت مدیره خواهد خواهد بود.

ایشان نحوه عضوگیری در خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران را تشریح و بیان نمودند تشکیل خانه مطبوعات هر شهرستان استان تهران فقط از اعضاء و نفراتی خواهد بود که عضو خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران شده باشد و پرونده عضویت فرد در خانه مطبوعات بررسی شده باشد.

دویران در ادامه گفت: اصحاب رسانه قبل از تکمیل فرم،اساسنامه خانه مطبوعات که در وب سایت خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران قراردارد( presshome.ir ) را مطالعه کنند در ضمن عضویت در خانه مطبوعات با توجه به شرایط عضویت به 2صورت رسمی و افتخاری تعریف شده است.

همکاران رسانه توجه داشته باشند فرم تکمیل شده بهمراه مدارک لازم را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران(خانه مطبوعات) ارسال کنید یا به واحد مطبوعاتی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونت خود تحویل دهند تا بعد از بررسی مدارک توسط هیئت مدیره و درصورت تطبیق عضویت با شرایط مندرج در اساسنامه عضو رسمی خانه مطبوعات خواهید شد و از طرف خانه مطبوعات باشماره همراه درج شده در فرم شما تماس گرفته میشود تا نسبت به واریز حق عضویت اقدام کنید.

خبرنگاران عزیز میتوانید به آدرس وب سایت خانه مطبوعات شهرستانهای استان تهران مراجعه و در قسمت عضویت در خانه مطبوعات نسبت به دانلود فرم اقدام کنند.                 ( presshome.ir )

خبرنگاران عزیز میتوانندسوالات خود را با اعضای هیئت مدیره که از شهرستانهای استان تهران از طریق آدرس های ذیل مطرح کنند.

آدرس وب سایت خانه مطبوعات:

presshome.ir

آدرس تلگرام خانه مطبوعات:

 @presshome

09368062066 شرافت

09120189350 دویران

09122930412 اکبرزاده

09120341623 زارعی

09127911564نفر

09122608813 الوند

09125286862 عزتی

09128914508خداقلی زاده(بازرس) 09359517858کاظمی(بازرس)

معبودی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم/سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره یار و یاور اصحاب رسانه بوده و هیچ گاه آن ها را تنها نمی گذارد

 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم گفت: خبرنگاران شهرستان باید در سامانه جامع رسانه ثبت نام کنند تا بتوانند هویت پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم عباس معبودی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم در نشست صمیمی با اصحاب رسانه به منظور حل مشکلات این صنف بر ایجاد خانه مطبوعات در رباط کریم تأکید و اظهار کرد: خانه مطبوعات می تواند وضعیت خبرنگاران را ساماندهی و مشکلات آن ها را حل و فصل کند.

وی افزود: سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره یار و یاور اصحاب رسانه بوده و هیچ گاه آن ها را تنها نمی گذارد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم ادامه داد: خبرنگاران شهرستان باید در سامانه جامع رسانه ثبت نام کنند تا بتوانند هویت پیدا کنند.

وی تأکید کرد: تشکیل اتحادیه های صنفی و قانونی تنها راه حل مشکلات خبرنگاران است و خانه مطبوعات نیز می تواند در این موضوع راهگشا باشد.

وی ضمن توصیه ای به اصحاب رسانه، بر عدم تخریب چهره ها از سوی رسانه ها تأکید و گفت: نباید به علل مختلف رسانه ها اقدام به تخریب چهره ها در زمان های مختلف کنند، رسانه ها باید نوید بخش آرامش در کشور باشند.

وی تصریح کرد: خبرنگاران ابعاد فرهنگی شهر را معرفی کنند و درصدد این باشند تا شهر را به دیگران بشناسند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم در بخش دیگری از سخنانش، با تبریک ایام دهه کرامت و سالروز بازگشت پرافتخار آزادگان به کشور، اظهار کرد: این عزیزان را باید قدر دانست، اینها روزی براری دفاع از وطن از بهترین روزهای خود گذشتند.

فروش روزنامه در سوپر مارکت ها،دکه های مطبوعاتی شهرپرند به کسادی کشاند

 

به گزارش آوای پرند، مدتی است سوپرمارکت ها به روزنامه فروشی روی آورده و کار دکه های مطبوعاتی را با چالش مواجه و گلایه دکه های مطبوعاتی را به همراه داشته و باعث تضعیف توسعه فرهنگ روزنامه فروشی میشود بهرحال تغییر روش توزیع روزنامه از دکه های مطبوعاتی به سوپرمارکت ها، تداخل در دیگر مشاغل محسوب میشود.

طرح سوال مجدد از شهردار پرند،با پنج امضاء کلید خورد

 

 

به گزارش آوای پرند ،تیرماه سال جاری بود که سه عضو از هفت عضو شورای اسلامی شهرپرند با طرح 17سوال از شهردار پرند، وی را مجاب کردند طبق قانون در مدت ده روز با ارائه پاسخ مناسب و قانونی آنها قانع کند.

بعد از گذشت روند قانونی، اکثریت اعضای شورای شهر از پاسخ یحیی پور شهردار پرند قانع نشدند و کار به استیضاع شهردار کشیده شد و در آن جلسه که بدون حضور خبرنگاران و رسانه ها برگزار گردید علی رغم موافقت چهار عضو از هفت عضو شورا، استیضاح شهردار رأی کافی نیاورد و یحیی پور در سمت خود باقی ماند لذا بر اساس قوانین و آئین نامه شوراها، برای عزل شهردار نیاز به پنج رأی از هفت عضو شورا می باشد.

حال دومین طرح سوال مجدد شورای اسلامی شهر پرند این بار با پنج امضاء کلید خورد و تقدیم ریاست شورا گردید به نظر می رسد این بار اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر پرند مخالف مدیریت ضعیف و نامناسب شهردار بوده و برای بر کناری وی اتفاق نظر دارند ولی اصرار شهردار برای ماندن در قدرت علی رغم مخالفت اکثریت اعضاء شورا،باعث تعجب افکار عمومی و فعالان عرصه اجتماعی و فرهنگی شده است در واقع عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد چندساله، مشکلات شهری را مضاعف نموده، امید است جلسات شورا به صورت علنی و با حضور رسانه ها برگزار شود تا ابهامات موجود رفع گردد.

درخشش ووشوکاران پرندی در مسابقات انتخابی بسیج غرب تهران / نوجوانان و جوانان پرندی استعداد دارند ولی امکانات نه

به گزارش آوای پرند ، مسابقات ووشو سبک فانگ من چوان كونگ فو بسیج غرب تهران جهت انتخابی کشور، روز جمعه در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند برگزار گردید که در این رقابت ها تیم فانگ من چوان كونگ فو شهر پرند با مربیگری و سرپرستی جناب استاد آرش فیلی با شایستگی،قهرمان این دوره از مسابقات شدند. نوجوانان و جوانان شهرپرند علی رغم محرومیت شدید امکانات و تجهیزات ورزشی توانستند بر رقبای خویش پیروز شوند امید مسئولین محترم شهری و استانی،زمینه شکوفایی نخبگان پرندی را فراهم،تا انشاءا… افتخارات بیشتری برای ملت و کشور کسب نمایند.آوای پرند به جناب استاد آرش فیلیمربی و سرپرست زحمکتش و اعضای محترم تیم ووشو،تبریک عرض می نمائیم. 

آریا خانی رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای شهر پرند /نیاز امروز مردم پرند به ابتدایی‌ترین امکانات شهری و برخوردارنمایی از پروژه های ملی و استانی

آریا خانی رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای شهر پرند،در گفتگوی کوتاه با خبرنگار فرهنگی آوای پرند:ایشان ضمن انتقاد از شنیدن نشدن صدای مردم پرند،خواستار حضور اراده عملی مسئولین و هماهنگی آنها در رفع مشکلات مردم شدند

آریا خانی با بیان اینکه،دیر زمانی از ماجرای طرح شهر پرند به عنوان پایتخت سیاسی کشور در مجامع و محافل رسمی و عمومی کشور نمی‌گذرد که به دلیل تدابیر غلط و نگرش ناصحیح و عدم توانایی در معرفی ظرفیت و پتانسیل های استراتژیک پرند ، این موضوع دلایل بسیاری از کم‌توجهی‌ها در سطح ملی و استانی و شهری نسبت به شهر پرند شده است.

_ چالش دیرینه عدم تطبیق میزان بودجه تخصیصی نسبت به جمعیت و نیازهای عمومی و زیرساختی شهر پرند موضوعی است که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده اما به سرانجام مثبتی نرسیده است و حالا غفلت یا بی‌توجهی متولیان امر،سال های سخت دیگر را برای پرند رقم زده است.

-به نظر می‌رسد این بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات متناسب با جمعیت و نیازهای ضروری و اولیه شهری پرند و نادیده گرفتن نیازهای استراتژیک در حوزه شهری و بهداشت ودرمان و حمل ونقل و…..، ناشی از چند عامل اساسی است:

1- عدم هماهنگی و وحدت رویه مسؤولان شهری و استانی که در سال‌های اخیر باعث شنیدن نشدن صدای مردم شهر پرند حتی در سطح کشور واستان شده است.

2- مقطعی بودن و پیوسته نبودن پیگیری معضلات شهر پرند از سوی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است تا جایی که برای مدتی بحثی مطرح شده اما درست در بزنگاه نتیجه‌گیری رها شده و به ثمر نمی‌نشیند.

3- عملکردهای ایذایی و بخشی است که موجبات شکل‌گیری معضل چندصدایی در پیگیری مطالبات مردم شده؛ هم‌افزایی و عبور از منیت‌ها برای رسیدت به هویتی واحد در شهر پرند درد کهنه‌ای بوده که سال‌ها از سوی بزرگان سیاسی و مدیران شهری این شهر به آن بی‌تفاوتی شده است.

-این روزها پرند نیاز مفرطی به تعامل و گفت‌وگوی سازنده با نیت الهی و برای خدمت به مردم دارد؛ شایسته نیست که با برخی کج‌سلیقگی‌ها وحمایت از مدیران بی تعهد و بی تخصص و پیروی از الگوهای خاک گرفته در عرصه مناسبات تعاملی وگروهی و درون شهری واستانی، باز هم شاهد فرصت سوزی باشیم و زندگی افق جمعیتی 500هزارنفری شهر پرند همچنان درگیر و دار رفع معضلات ابتدایی در سطح زیرساخت‌ها و تأمین و تجهیز امکانات باشد.

تهدیدی خفته در کمین کودکان پرندی / رها سازی غیر اصولی تجهیزات برقی معابر عمومی

 

به گزارش خبرنگار در شهر آوای پرند،وقتی از کنار پایه های تیر برق روشنایی معابر پیاده رو و پارک ها شهر پرند عبور می کنید نگاهت به کلید قطع کن مینیاتور برق که بدون درپوش و محافظ که در فضای بیرونی تیر برق رها شده و هیچ کنترل و نظارتی بر آن نیست شاید تصور نمی کنید این بی احتیاطی می تواند برای کودکانی که در حال بازیگوشی هستند حادثه ساز و بلکه مرگ های ناگواری هم رقم بزند و داغ سنگین و غیر قابل جبران بر والدین کودکان این شهر بگذارد.سهل انگاری و بی تفاوتی در حفظ و نگهداری تأسیسات شهری و عدم رعایت موارد ایمنی و غیر استاندارد می تواند خطرساز شود و حوادثی تلخ و دردناک را برای شهروندان عزیز بوجود بیآورد لذا ضروری است تعمیرات و نظارت بر سیم،کابل و تجهیزات برقی را با دقت نظر بیشتر صورت بگیرد تا شاهد حوادث خطرناک و ناگوار نباشیم.

عدم پوشش دریچه های آب و فاضلاب تهدیدی برای شهروندان

سرقت دریچه کنتور آب و منهول فاضلاب معابر عمومی یکی از چالش های تکراری شهرپرند شده و عدم جاگذاری به موقع آن هم تهدیدی برای جان و مال شهروندان پرندی است در واقع باز بودن دریچه ها خطرآفرین بوده و احتمال سقوط عابرین پیاده به ویژه کودکان در هنگام تردد در این محدوده خیلی زیاد است امید است مسئولین محترم با تدابیر کارگشا و جهادی از خسارت احتمالی جانی و مالی شهروندان عزیز و شریف پرندی جلوگیری نمایند.  

 

سخنی با جناب دکتر ربیعی،وزیر دردآشنای جامعه کارگری/تضییع حقوق قانونی کارگران بیکار پرندی

 

آقای وزیر جناب دکتر ربیعی عزیز وزارت کار از دیر باز خانه امید و مدافع حق و حقوق کارگران بوده و هر زمان بر کارگری ظلمی میشد ادارات کار براساس وظیفه قانونی و ذاتی خود به دفاع از حقوق مشروح و قانونی آنها می پرداختند اما مدتی است کارگران بیکاری که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شدند در ادارات تعاون و کار از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم میشوند.

جناب آقای وزیر،جنابعالی همواره رنج کشیده جامعه کارگری بوده

و به سختیهای محیط کار آشنا و بر قانون هم مسلط هستید آیا سزاوار است کارگری که سالیان زیادی حق بیمه قانونی سهم مقرری بیکاری را بر اساس قانون پرداخت نموده در واقع قانونی که کارگر در تصویب آن دخالتی نداشته،حق و حقوق آنها پایمال شود و اسیر پاس کاری ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شوند.

جناب آقای وزیر،کارگران شرکت های ساختماعی واقع در شهر جدیدپرند که دارای سوابق پرداخت حق بیمه بالای 10سال می باشند مدتی است به دلیل رکود بازار مسکن به صورت غیر ارادی بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده،که از سر ناچاری و مشکلات زندگی برای برقراری مقرری بیمه بیکاری به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم،مراجعه و تقاضای برقراری و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را داشته که متأسفانه اداره مذکور در خواست قانونی آنها بر اساس تفاهم نامه ابطالی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورخ 01/12/1384 دولت سابق رد کرده است این در حالی است دیوان عدالت اداری به استناد بند یک ماده 12و ماده 88قانون تشکیلات و آئین نامه دادرسی مصوب سال 1392آن مصوبه ابطال و مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369،شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل 6ماه پرداخت حق بیمه داشته باشند ولی ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی کماکان با استناد به تفاهم نامه ابطالی قبلی بر مشکلات کارگران رنج کشیده و سختکوش می افزایند.

انتظار جامعه کارگری از جنابعالی که درد آشنای این قشر زحمتکش می باشید احقاق حقوق قانونی آنهاست امید است با درایت و دلسوزی مانع از تضییع حقوق کارگران بشوید.

شورای شهر پرند،عملکرد سه ساله خود را به مردم گزارش دهید/با حضور مردم شریف،نماینده سختکوش مجلس و امام جمعه محترم در یکی از مساجد شهر

 

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: حدود و وظایف شوراهای اسلامی که در قانون معین شده باید در قول و عمل به طور کامل رعایت شوداعضاء شوراها وظایف خود را به درستی بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند.

به گزارش خبرنگار آوای پرند،جمعی از فعالان اجتماعی و فرهنگی شهر پرند با ارسال نامه به پایگاه خبری تحلیلی آوای پرند،خطاب به اعضای محترم شورای اسلامی شهر خواستار پاسخگوئی عملکرد سه ساله خود با حضور مردم شریف،نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر نوروزی و حضرت حجت السلام خدیری امام جمعه شریف پرند، در یکی از مساجد شهر شدند.

یادآوری اصل پاسخگو بودن مسئولین،اصل مهمی از مردم سالاری دینی است که بارها به آن تأکید شده و همواره مسئولیت بدون نقد و نظارت فساد آور بوده و دچار خود شیفتگی و ایدئوکراسی فردی میشود اعضای محترم شورای شهر توجه داشته باشند که در اینحا هدف ما از ارائه گزارش فعالیت های شورا تخریب و نادیده گرفتن زحمات شما نیست بلکه مطالبه گری و شفاف سازی مدیریت شهری است که درطول سه سال گذشته فعالیت و عملکرد مثبتی که برای شهر و رفاه شهروندان داشته،به اطلاع عموم مردم فهیم و شریف شهر پرند برسانید.انتظار می رود اعضای شورای شهر پرند به عنوان نمایندگان پارلمان شهری،با توجه به حدود اختیارات شورا و اقدامات خود که تا کنون انجام داده به طور کامل و شفاف در اختیار مردم و رسانه ها قرار داده که این امر از آن جهت دارای اهمیت است که از نزدیک نظرات و پیشنهادات مردم و پاسخگوئی مسئولین مورد سنجش افکار عمومی قرار می گیرد.

انشاءا… با حضور مردم شریف ،نماینده سختکوش مردم در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه دلسوز و هفت عضو شورای شهر پرند در یکی از مساجد شهر،گامی نوین در راستای خدمت بهتر و پیشرفت شهرمان بر می داریم زمان و مکان این گردهمائی با اعلام آمادگی اعضای محترم شورای شهر متعاقباً اطلاع رسانی میشود.

مرثیه ای برای محرومیت و مظلومیت مسکن مهر شهرم پرند

 

پرند پایتخت مسکن مهر ایران این روزها در باتلاقی از مشکلات و معضلات گرفتار شده و تا به امروز عملکردی در خور و شایسته مهرنشینان محروم دست نیافته که بتوان ذره ای از اندوه و رنج های این عزیزان بکاهد بطوریکه این قشر آسیب پذیر،تاکنون نتوانسته به خواسته های سرانه زندگی خویش بر اساس قراردادهای فی مابین دست پیدا کنند.بی اعتنائی و عدم پایبندی پیمانکاران سازنده مسکن مهر به مفاد قرارداد ساخت و تحویل و تعلل شرکت عمران در الزام آنها به حقوق قانونی متقاضیان مهر تأمل انگیز بوده و بلکه بر مشکلات آنها می افزاید.تامین سرانه های زندگی و زیر ساختهای عمرانی،آموزشی،ورزشی،فرهنگی،بهداشتی درمانی،تجهیزات و تأسیسات شهری و محیط زیست از ضروریات و الزامات مدیریت شهری(شرکت عمران به عنوان متولی در شهر جدیدپرند ) است که بایستی به صورت عملی برای تحقق و تعهد به آن اقدام نماید ولی متاسفانه تاکنون این امر به طور متناسب محقق نشده است.در پروژه های مسکن مهر کاستی های فراونی وجود دارد که تاکنون اراده ای برای رفع این کاستی ها وجود نداشته و همواره ضعف زیر ساخت ها در پروژه های مسکن مهر بیداد می کند بطوریکه تورم و تأخیر در تحویل واحدهای بازمانده از دولت قبل همچنان در هاله ای از ابهام بوده و بعضاً مردم را ملزم به پرداخت اقساط وام بانکی واحدهای تحویل نشده  و یا تحویل موقت می نمایند.امیداست مسئولین محترم مسکن و شهرسازی با تصمیمات جهادی به سرگردانی و چشم انتظاری مردم محروم و مقروض پایان دهند.

یتیمان بی سرپرست در انتظار یاری خیرین سخاوتمند/ 100نفر از ایتام رباط کریم،پرند و نصیر شهر حامی ندارند

 

یتیم و یتیم نوازی یکی از مسائلی است که توجه و اهتمام همه مسلمانان به ویژه ما ایرانی ها به آن، بیشتر از سایرکشورهاست و زبانزد خاص و عام بوده و توجه به یتیم و یتیم نوازی سرلوحه زندگی اجتماعی آحاد ملت شریف و عزیز ایران اسلامی می باشد. با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همشهریان عزیز و شریف از میان 400 یتیم بی سرپرست شهرستان رباط کریم، پرند و نصیر شهر تعداد 100 نفر از آنها حامی ندارند و در انتظار یاری مردم سخاوتمند و مهربان می باشند لذا بزرگوارانی که آمادگی پرداخت ماهیانه فقط 30 هزار تومان را دارند روز شنبه  05/04/95 از ساعت 10 صبح می توانند در محل نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در خیابان بخشداری  روبروی امامزاده  عمادالدين حوزه مشارکت های مردمی حضور پیدا کنند و با قبول حمایت فقط یک یتیم، دل ایتام  را در این ایام شاد کنند برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس  56215200 و 09125596995 حسن محمدی مهینی معاون حوزه توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان رباط کریم ارتباط برقرار نمایید.

این ایام حزن انگیز را به شاد نمودن دل ایتام مزین نمایید.

وعده دیدار شما مردم سخاوتمند شنبه ساعت  10 صبح

برخی از نانوایان شهر پرند از جوش شیرین استفاده می کنند/تشدید نظارت های سرزده کارشناسان بهداشت محیط بر نانوایی ها راهی برای جلوگیری از تخلفات

 

به گزارش خبرنگار آوای پرند برخی از واحدهای نانوایی سطح شهر پرندبه رغم تاکیدات و هشدارهای نهادهای حوزه سلامت  در خصوص خطرات جوش شیرین و عدم استفاده از آن در پخت نان،باز شاهد استفاده از جوش شیرین به صورت پنهانی هستیم بطوریکه استفاده از این روش غیر بهداشتی سلامت شهروندان به خطر انداخته و در بعضی از اوقات اینگونه تخلفات از دید ناظران نهادهای مرتبط  پنهان می ماند.بازدیدهای مستمر،تذکرات لازم بهداشتی و تشدید نظارت های سرزده کارشناسان بهداشت محیط بر نانوایی ها، نقش موثری در ارتقاء کیفیت نان و جلوگیری از تخلفات احتمالی برخی از نانوایی ها است که اگر در اولویت کاری قرار گیرد نتایج خوبی از لحاظ  پیشگیری و نظارت بر آنها بهمراه خواهد داشت.امید است نهادهای نظارتی حوزه سلامت با واحدهای متخلف که از جوش شیرین در خمیر خود استفاده می کنند به شدت برخورد کنند.

قانون گریزی دولت تدبیر و امید در تضییع حق قانونی کارگران متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری با الگو پذیری از دولت سابق

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی آوای پرند: کارگران شرکت های انبوه ساز ساختمانی شهرجدیدپرند که دارای سوابق پردخت حق بیمه 10الی 15ساله می باشند به دلیل رکود بازار مسکن که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده با مراجعه به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم تقاضای برقراری مقرری بیمه بیکاری را داشته که با مخالفت اداره مذکور مواجه واز رد درخواست خود خبر دادند که بر این اساس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان با استناد به تفاهم نامه ابطالی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورخ 01/12/1384 دولت سابق آنها را از دریافت حق قانونی خود محروم کرده است.این در حالیست دیوان عدالت اداری تفاهم نامه مورخ 01/12/1384 منعقده فی مابین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 12و ماده 88قانون تشکیلات و آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ابطال کرده و مطابق بند الف ماده 6قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369،شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل 6ماه پرداخت حق بیمه داشته باشد.حال اداره حامی کارگران کماکان با بی اعتنایی به رای دیوان عدالت اداری و به استناد تفاهم نامه مذکور کارگران بیکارمتقاضی را از دریافت مقرری بیکاری که حق قانونی آنها می باشد محروم می کند.انتظار می رود اداره محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی،که یک نهاد حامی و پشتیبان کارگران است با تمکین به قانون،زمینه مناسب تحقق حقوق قانونی کارگران بیکار را فراهم نماید.

بی اعتنایی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی رباط کریم به رای دیوان عدالت اداری


 


به گزارش خبرنگار اجتماعی آوای پرند جمعی از کارگران بیکار شهر جدید پرند متقاضی بیمه بیکاری طی تماسی از رد درخواست خود مبنی بر دریافت مقرری بیکاری خبر دادند که بر این اساس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم در مورخ 22/03/95،کارگران بیکار متقاضی بیمه بیکاری به استناد تفاهم نامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورخ 01/12/1384 آنها را از دریافت حق قانونی خود محروم کرد.این در حالیست دیوان عدالت اداری تفاهم نامه مورخ 01/12/1384 منعقده فی مابین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 12و ماده 88قانون تشکیلات و آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ابطال کرده و مطابق بند الف ماده 6قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369،شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل 6ماه پرداخت حق بیمه داشته باشد.حال اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم کماکان با بی اعتنایی به رای دیوان عدالت اداری و به استناد تفاهم نامه مذکور کارگران بیکارمتقاضی را از دریافت مقرری بیکاری که حق قانونی آنها می باشد محروم می کند.انتظار می رود اداره محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی،که یک نهاد حامی و پشتیبان کارگران است با تمکین به قانون،زمینه مناسب تحقق حقوق قانونی کارگران بیکار را فراهم نماید.


اشتغال و ازدواج اصلی ترین دغدغه جوانان/ طناب پوسیده وعده های مسئولین در حال پاره شدن

 

به گزارش آوای پرند به نقل ازایران 19 و چشم نیوز،جوانی،بهار عمر و فصل طربناک زندگی است.هیچ دوره ای از زندگی چون روزگار جوانی،سرسبز و خرّم نیست،و هیچ انسانی همانند زمان جوانی، توانمند و پرانرژی نیست.جوانی فرصتی است که بر خلاف بسیاری از فرصت های دیگر، تنها یک بار در اختیار همه قرار می گیرد و چون به سرانجام خویش برسد، هرگز امکان تکرار نخواهد داشت.پس «فرصت جوانی»، طلایی ترین فرصت ها و ناب ترین موهبت هاست و نمی توان در این نکته تردید کرد که هدر دادن روزگاران خوش جوانی و تباه کردن این بهار زندگانی، به اندوهی انبوه و حسرتی متراکم خواهد انجامید.

جوانامروز ما نیازهایی در جامعه دارد که اگر به این نیازها توجه نشود چه بسا موجب بروز مشکلاتی برای این نسل و حتی نسل های بعدی باشد نیازهایی که هم مادی هستند و هم از جنس معنوی.

دولت به فکر اشتغال و ازدواج جوانان باشد

مینا ۲۴ ساله دانشجوی عمران به خبرنگار چشم نیوز گفت: جوانی فصل زیبای زندگی هر انسانی است و این فرصت درخشان زندگی هر فرد است؛ در واقع باید بتوان از این موقعیت به نحو احسن استفاده کرده که بخشی از این مورد نظیر رعایت ادب، ایمان و پرورش روحیه معنوی و کسب علم واخلاق به خود جوان باز می گردد و بخشی دیگر مربوط به مسئولین وخانواده هاست.

وی تاکید کرد: یک جوان نیازهای زیادی دارد که یکی از این نیازها احساس امنیت در زندگی است که شامل آسودگی و آرامش خیال نسبت به مشکلات مالی است. در واقع جوان اگر دغدغه مساله مالی را نداشته باشد می تواند بهتر از این دوران زندگی خود استفاده کند و به نحو موثرتری هم در جامعه ظاهر شود چرا که مشکلات مالی موجب بروز مسایل دیگری نظیر افسردگی، ترس از تشکیل زندگی، عدم اعتماد به نفس و… می شود که زندگی یک جوان را  تحت الشعاع قرار می دهد و موجب می شود نیروی جوان تحلیل برود و نتواند آنگونه که باید درجامعه فعال باشد.

وی تاکید کرد: مسئولین بایستی نه در حرف بلکه در عمل به فکر جوانان باشند و مسایل زندگی آنان را مورد توجه قرار دهند که به نظر من اصلی ترین مساله در زندگی یک جوان بحث اشتغال است که باید دولت در این راستا گامی جدی بردارد .

ناامیدی و عدم داشتن انگیزه از عواقب بیکاری است

محمد رضا ۳۰ ساله هم بر این عقیده است که اشتغال یکی از ضروری ترین مسایل زندگی جوان را تشکیل می دهد چرا که جوانی که سالها درس خوانده تا بتواند فرد موثری باشد اگر در باتلاق بیکاری گرفتار آید دچار آسیب های جدی ای خواهد شد که حداقل آن تجرد و افسردگی خواهد بود.

وی به خبرنگار چشم نیوز گفت: ناامیدی و عدم انگیزه داشتن نیز از عواقب بیکاری و عدم تشکیل دادن زندگی برای یک جوان است که در صورت عدم توجه به این مساله گریبانگیر جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد: من الان ۴ سال است که درسم را تمام کرده ام اما علیرغم تلاش های فراوان نتوانسته ام در جایی مشغول به کار شوم و بنابراین باوجود اینکه در رشته ای صنعتی هم تحصیل کرده ام ناچارم در شغل آزاد و کاملا غیرمرتبط به رشته تحصیلی ام کار کنم.

این جوان خاطر نشان کرد: درجامعه ما بارها و بارها راجع به جوانان و اینکه باید به این نسل توجه ویژه ای شود تاکید شده است اما راستش ما فقط حرف شنیده ایم و هنوز هم که هنوز است مشکلات جوانان ادامه دارند چنانکه شاهدیم بیکاری در اکثرشهرها بیداد می کند و آمار ازدواج هم بسیار پایین آمده است. آیا گره کار جز به دست  مسئولین دولت بازشدنی هست؟

وی تاکید کرد: اگر مراکز تولیدی و صنعتی فعال باشند مطمئنا بخش زیادی از جوانان مشغول فعالیت می شوند و نه تنها بیکاری از جامعه رخت برمی بندد بلکه وضعیت اقتصادی کشور هم بهتر می شود.

جوان امروزی خیلی مظلوم واقع شده است/ دولت اصلا به فکر مانیست

مهدی ۳۲ ساله هم به خبرنگار چشم نیوز گفت: به نظر من جوان امروزی ما خیلی مظلوم واقع شده است و گویی اصلا دولت به فکر ما نیست. انگار نه انگار که نیروی آماده به کار جامعه هستیم و علاوه بر آن تخصص های لازم را هم کسب کرده ایم. بیکاری به جزیی از زندگی ما بدل شده است و همین امر انگیزه ما را سلب کرده است.

وی ادامه داد: ما جوانان فقط از مرتفع شدن مشکلاتمان می شنویم اما چیزی نمی بینیم.  آیا واقعا فکری به حال اشتغال ما شده است؟ آیا مراکز تولیدی ما فعال شده اند و یا اینکه در حال ورشکستگی و تعطیلی اند و شاهد اخراج وتعدیل نیروهای این مراکز هستیم؟ نمی دانم کی قرار است فکری به حال ما بشود؟

 

این جوان گفت: به نظر من اساسی ترین مشکل جوانان علی الخصوص در استان کرمانشاه مساله اشتغال و ازدواج است. وقتی یک جوان نه پس اندازی داشته باشد و نه شغلی که بتواند گذران زندگی کند تن به ازدواج نمی دهد، نه اینکه نخواهد ازدواج کند بلکه از مشکلات بعدش  نظیر طلاق که متاسفانه آمار بسیار بالایی هم دارد هراس دارد.

وی با بیان اینکه تجرد موجب بروز مشکلات اخلاقی در جامعه هم می شود، گفت: تنها وظیفه دولت است که چاره ای بیندیشد و از به هدر رفتن نیروهای جوانان که سرمایه های عظیم یک کشور هستند جلوگیری کند و با ایجاد شرایط اشتغال و ازدواج موجب انگیزه زندگی در آنان شود تا هم جامعه ای پویا داشته باشیم و هم سرزندگی جوانان در آن موج بزند.

اشتغال و ازدواج اصلی ترین نیاز جوانان است

یک روانشناس در گفتگو با خبرنگار چشم نیوز اظهار داشت: روزگار جوانی اقتضاهایی دارد؛ اقتضاهایی که بخشی از آنها به جوان بر می گردد و بخشی نیز به آنها که با جوان در تعاملند.

سمیرا فلاح افزود: نیاز به عبادت و تضرع، دانش اندوزی، تهذیب نفس، ورزش، مطالعه، مسئولیت پذیری و… بخشی از نیازهای این دوران است.

وی تاکید کرد: در کل می توان گفت که اشتغال و ازدواج یکی از اساسی ترین نیازهای جوانان است و بایستی مد نظر قرار گیرد چرا که پویایی و نشاط یک جامعه به افراد آن جامعه بستگی دارد.

وی گفت: جوانان قشر پویای جامعه محسوب می شوند و لازم است که به این نیازهای اساسی جوانان توجه ویژه شود.

 ایران 19 و چشم نیوز-

 

آیا مدارس حق گرفتن وجه برای لباس فرم دانش آموزان را دارند؟؟

 

 

هر ساله با آغاز ثبت نام دانش آموزان در مدارس،برخي از محيط های آموزشی و تربيتی با اعمال محدوديت های خاص اوليا را ملزم به تهيه لباس فرم دانش آموزی از فروشندگان طرف قرارداد مدارس می کنند آیا مدارس،مراکز پیش دبستانی و مهدکودک ها طبق آيين نامه و ضوابط آموزشی مجازند دانش آموزان و نوآموزان را مجبور به خرید و پوشیدن نوع خاصی از لباس کنند و یا با عرضه کنندگان و تولیدکنندگان پوشاک قرارداد ببندند و دانش آموزان را ملزم به واحد صنفی خاصی بکنند.در آغاز ثبت نام دانش آموزان برای سال جدید تحصیلی،سوال کلی اولیا این است تهیه لباس فرم از سوی دانش آموزان اختیاری است یا اجباری و البته انتظار خانواده ها از متولیان امر تعلیم و تربیت،اطلاع رسانی و نظارت بر آموزشگاه هاست که هزینه اضافی بر خانواده‌ها تحمیل نشود.

اغلب محلات مسکونی شهر پرند از عدم روشنایی کافی رنج می برند!

 

بنابراین احساس امنیت و آسایش شهروندان در محیط های پیرامون و محل زندگی و تردد از عوامل تأثیر گذار بر زندگی آنهاست که بعضی از محلات شهری بعلت عدم روشنایی مناسب ضریب آسایش و امنیت ساکنین آن پائین بوده و شهروندان محترم گرفتار آسیب هایی شده و وجود این مشکل ازعوامل مهم حادثه ساز و ناامنی می باشد که باعث سلب آرامش و آرامش مردم شریف است.عدم روشنایی مناسب در کوچه و خیابان های اصلی و فرعی شهر امنیت شهروندان را به مخاطره انداخته و باعث افزایش حوداث احتمالی در اقصی نقاط شهر میشود بطوریکه اگر در ساعات شبانه در خیابان و کوچه های پرند به ویژه در محلات مسکونی مسکن مهر در فازهای 6،5،4،3 گشت و گذاری کوتاهی داشته باشید ناخودآگاه به علت تاریکی به دلهره خواهید افتاد.روشنایی مناسب در شهرتأثیر مثبتی در کاهش تصادفات و بی نظمی اجتماعی و امنیتی داشته و موجب تقویت روح و روان و شادابی شهروندان شریف میشود.امید است مسئولین محترم شهری جهت رفاه حال شهروندان عزیز تدبیری جهادی بیندیشند.

اعضای هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگری مهندسین شهر پرند انتخاب شدند


به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند: انتخابات انجمن صنفی کارگری مهندسین شهر پرند امروز با حضور نماینده اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان،هیئت موسس  و اکثر اعضای این انجمن در محل سالن همایش دانشگاه پیام نور واقع در فاز2 برگزارشد که ابتدا نماینده وزارت کار به بیان قوانین و مقررات قانونی تشکلهای صنفی کشور پرداختند و سپس با آراء مهندسین حاضر در جلسه

آقایان :

مهندس مرتضی حبیبی

مهندس نوربخش

مهندس سیدمرتضی بصام

مهندس حسن خیاط بهارلویی

مهندس حمید غلامی

به عنوان اعضای هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردید و در ادامه اعضای هیئت رئیسه مجمع با قرائت اساسنامه انجمن،مفاد آن را به تصویب حاضرین در جلسه رسانده و فرایند انتخابات هیئت مدیره را با ثبت نام از کاندیداها آغاز نمودند که آقایان :

1- مهندس اسماعیل جلیلوند (عضو اصلی)

2- مهندس  رحمت ا…پایدار (عضو اصلی)

3- مهندس احمدحیدری  (عضو اصلی)

4- مهندس جوادحیدری  (عضو اصلی)

5- مهندس محمدرحیمی بالا (عضو اصلی)

6- مهندس بهنام حسینی (عضو اصلی)

7- مهندس داوود جمالی (عضو اصلی)

8- مهندس حمیدعلمشاهی (بازرس اصلی)

9- مهندس غلامحسین قائمی کرهرودی (بازرس اصلی)

 حائز اکثریت آراء شدند

پایگاه خبری تحلیلی آوای پرند به همه دوستانی که انتخاب شدند تبریک گفته و امیدواریم اعضای محترم هیئت مدیره در راستای اهداف انجمن قدم بردارند.

جواد علیپور مدرس دانشگاه پرند/ پاسخگویی و شفاف سازی مدیران شهری،موجب بقای آنها و افزایش اعتمادعمومیپاسخگويي مديران شهري و اعتماد عمومي شهروندان به رفتار انها ،در دو سر يك طيف قرار ميگيرند،وقتي پاسخگويي و شفاف سازي در فعاليت هاي شهري افزايش مي يابد،به تبع ان اعتماد عمومي شهروندان به رفتار مديران شهري افزايش مي يابد و توازني بين اين دو مفهوم بر قرار مي شود،تصور كنيد كه پاسخ گويي و شفاف سازي وجود نداشته باشد،در اين صورت اعتماد عمومي شهروندان كاهش پيدا مي كند و به دنبال ان بقاي مديران با ترديد رو به رو مي شود بنابر اين مديران شهري براي بقاي خود به اعتماد عمومي نياز دارند، و اعتماد عمومي با افزايش پاسخ گويي و شفاف سازي تقويت مي شود.ارتباط بين اين دو مفهوم مي تواند به اشكال مختلفي به شرح زير باشد.

اول اينكه ميتواند شهروندان به مديران بي اعتماد باشند و مديران هم جهت رفع اين بي اعتمادي هيچ گونه اقدامي انجام نمي دهند بنابراين ريسك ابقا چنين مديراني خيلي زياد است و تداوم مديريت انها در هاله اي از ابهام است. دوم اينكه شهروندان به مديران اعتماد كامل دارند كه در اينجا عملا رسيدگي و پاسخ خواهي موضوعيت نخواهد يافت كه البته تصور چنين جامعه اي دور از ذهن است.

سوم اينكه با يك جامعه اي كاملا حسابرس روبرو هستيم كه تمامي امور را مورد بررسي و حسابرسي قرار ميدهد كه تحمل همچين جامعه اي نا ممكن است.

چهارم اينكه پاسخ گويي و اعتماد عمومي در دو سر طيف به سمت هم حركت ميكنند يعني تركيبي از پاسخ گويي و اعتماد وجود دارد كه مد نظر ما همين گزينه ميباشد، در اين رابطه بايد مشخص شود كه چه فعاليتي بايد بررسي شود؟ چگونه و در چه زماني رسيدگي شود؟ چه كساني ميتوانند رسيدگي كنند؟

پاسخ به اين پرسش ها ميتواند توازن بين شفاف سازي و اعتماد عمومي را در سطح مطلوبي تعيين كند.

بهر حال مديران شهري نميتوانند از شفاف سازي و پاسخ گويي به شهروندان غفلت كنند چرا كه به لطف شبكه هاي مجازي همه بيدار و نسبت به حقوق شهروندي خود اگاهي كامل دارند.

شاهراه اصلی ورودی شهرپرند در تسخیر دست فروشان دوره گردبه گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آوای پرند،بلوار شهیدباهنر،ورودی اصلی شهر پرند در مجاورت با فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در بعضی از اوقات شبانه روز به محل استقرار دست فروشان دوره گرد تبدیل شده که با پارک خودروهایشان در امتداد هم و به صورت دو ردیفه،50 درصد از عرض خیابان را اشغال نموده بطوریکه تردد خودروها در این معبر اصلی با دشواری و خطر مواجه نموده و باعث مزاحمت و سد معبر میشوند.انسداد محل گذر عمومی مردم و سد معبر آن توسط دست فروشان،کسبه و دکه ها  نیازمند برخورد قاطع شهرداری با این پدیده ناهنجار شهری است که موجب سلب آسایش و آرامش شهروندان گردیده لذا ساماندهی و رفع سد معبر  از ضروریات مدیریت شهری می باشد امید است شهرداری و شورای محترم شهر تدابیر ویژه و راهشگا را در رفع این معضلات،در دستور کار خویش قرار دهند.

عباس زارع‌زاده مهریزی/ مفسده شوراها بیشتر از خدمات‌شان شده

 

عباس زارع‌زاده مهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،درباره وضعیت کنونی شوراهای شهر با اظهار تاسف از اینکه شوراهای فعلی،شوراهای قانون اساسی نیستند،گفت: این شوراها رنگ و لعاب شوراهای تشکیل شده در اوایل انقلاب را دارند اما تخصص‌ها و اختیارات ضروری و مورد نیاز را ندارند. وی ادامه داد: شوراها در شهرهای بزرگ براساس جناح ها و احزاب و در شهرهای کوچک براساس قوم و قبیله شکل می‌گیرند و متاسفانه اهداف و برنامه‌های خاصی را تدوین نمی‌کنند.مهریزی با بیان اینکه شوراها در شهرهایی که شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و در عین حال می‌خواهند به هر قیمتی شهر را اداره کنند دچار چالش می‌شوند، اظهار کرد: در چنین مواقعی گاهی شوراها تخلفات قانونی وحشتناکی را مرتکب می‌شوند و حتی گاه خود را در برخورد با شهرداری‌ها می‌بینند تا پشتیبان و همراه شهرداری‌ها.

شوراها در شهرهای محروم آزاردهنده هستند

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر شوراها بیشتر تبدیل به اهرمی بازدارنده شده‌اند تا اهرم جهت‌دهنده به فعالیت شهرداری‌ها، افزود: شوراها به دلیل تصادم‌ها و نبود تخصص لازم و مانع‌تراشی‌ها به ویژه در شهرستان‌های محروم بیشتر آزاردهنده هستند. وی با اشاره به وجود اختلاف میان شوراها و شهرداری‌ها تصریح کرد: به دلیل این اختلافات توفیق شوراها در شهرستانها بسیار پایین است هرچند شرایط در کلان‌شهرها متفاوت است زیرا در این شهرها؛ اعضا تخصصی‌تر انتخاب شده‌اند و به صورت منظم‌تر و همسوتر و با برنامه‌تر فعالیت می‌کنند اما شهرستانهای کوچک و متوسط در سطح کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که باعث شده شوراها نتوانند موفق باشند.نماینده مردم کرمان و بافق خاطرنشان کرد: این موضوعات باعث ایجاد برخی تنفر‌ها نسبت به شوراها در سطح جامعه شده که زیبنده آنها نیست.

وجود زد و بند و رانت در شوراها

مهریزی معتقد است؛ گاهی شوراها به هرج ومرج موجود در برخی شوراها آلوده شده و با داشتن توقعاتی با شهرداری‌ها همسو می‌شوند و به دنبال آن هستند که دست خالی نباشند.وی اضافه کرد: وقتی فساد در مجموعه‌ای رسوخ می‌کند این فساد به صورت اپیدمی همه جا را فرا گرفته و باعث‌ می‌شود اهرم نظارت نیز با فساد درگیر شود که این موضوعی ثابت شده است. گاه دیده شده زد و بندها و رانت‌هایی که در شوراها ایجاد می‌شود؛ شهرداری و خصوصا شهردار را هم با خود همسو می‌کند. متاسفانه این موضوع نیز قباحت خود را از دست داده است. عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید براینکه باید کاری کنیم که شوراها به سمت ارایه خدمات اجتماعی بدون گرایش سیاسی حرکت کرده و این اختیار را داشته باشند که جدا از احزاب‌، گروه، دسته و باند و رانت باشند، گفت: در حال حاضر مفسده‌ی شوراها بیش از خدمات آنها شده است.

برخی از شهرداری‌ها مستقل از شورا عمل می‌کنند

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی شهرداری‌ها خود را از کمند شوراها خلاص کرده‌اند و تلاش می‌کنند به‌صورت مستقل از شوراها عمل کنند؛ ادامه داد: این روند بسیار منفی بوده و به دلیل قانون‌گریزی‌ها، لجاجت‌‌ها و مخالفت‌هایی که ممکن است رخ دهد؛ مردم ضرر خواهند کرد. مهریزی همچنین در خصوص شکایت حقانی از هیات رئیسه شورای شهر به دلیل عدم تصویب بخش مصارف بودجه در صحن شورا اظهار کرد: معتقدم بودجه شهرداری قانونی است اما موارد در آن رعایت نشده است. وی با بیان اینکه ما در کمیسیون شوراهای مجلس به دنبال تدوین قانون جدید شوراها بودیم، بیان کرد: به دنبال آن هستیم که شوراها تخصصی شده و اختیاراتی را دارا شوند تا بتوانند به‌صورت یک پارلمان محلی؛ شیوه‌های اجرایی تدوین کرده و قوانین را با محیط جغرافیایی خود تطبیق دهند. همچنین شوراها این حق را داشته باشند که به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها باشد و اختیارات بیشتری نیز در راستای درآمدزایی داشته و شهرداری‌ها نیز تمکین بیشتری از شوراها داشته باشند.

تشکل بازدارنده در شورا وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با یادآوری بازدید خود از چند کشور موفق در سیستم پارلمانی-شورایی، اظهار کرد: ما این کشورها را مطالعه کرده و متوجه مطلوبیت نظام پارلمانی-شورایی در این کشورها شدیم اما در کشور ما این موضوع فله‌ای شده و هیچ سیستمی در این زمینه تعریف نشده و تشکل بازدارنده در شورا وجود ندارد. وی تصریح کرد: این سیستم در کشور ما نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست و مفسده‌های آن بیش از حد است زیرا پررنگ شدن بحث حزبی در شوراها در روند این تشکل‌ها تاثیرگذار است و در آینده مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم؛ پررنگ‌تر نیز می‌شود. مهریزی عنوان کرد: بخشی از قانون جدیدی که در حال تدوین آن هستیم را تصویب کرده‌ایم که متاسفانه دولت هنوز آن را ابلاغ نکرده و بعدا ابلاغ خواهد شد. نماینده مردم کرمان با تاکید براینکه بازنگری در وضعیت شورا نیاز به پی‌گیری جدی دارد و نباید بگذاریم شوراهای کشور به سمتی بروند که آسیب‌های بیشتری را به جامعه تحمیل کنند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بدنه فعلی کمیسیون شوراهای مجلس در دوره جدید به‌هم نخورده و بیشتر اعضا در این دوره نیز رای آورده‌اند. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در آینده نزدیک در مجلسِ جدید اقدام به بازنگری در قانون شوراها کنیم.

آفتاب کرمانشاه

خط مشی سیاسی عوام فریبانه،برای کسب قدرت

سیاست توجه به مسائل جزیی و بی اهمیت و عدم توجه به مسائل عمدهسیاست چیست؟ کدام رویه سیاسی سودمند است؟
عنصر محوری در سیاست کدام است؟
ازسیاست تعاریف متعدد بدست آمده است هم ازنظر علمای کلاسیک و هم ازنظر علمای مدرن سیاست.چه تعریف ارسطو ازسیاست در کتاب اخلاق نیکوماخوس به معنای خیر برین را بپذیریم که آنرا شریف ترین علم میداند و چه تعاریف علمای مدرن همچون لئواشتراوس،وبر،ماکیاولی و هابز را بپذیریم عنصر محوری و مشترک در تمام این تعاریف ” قدرت” است
اما راه دستیابی به قدرت و رویۀ سیاسی سودمند بکار گرفته شده برای فرد و جامعه کدام است؟
امروزه دموکراسی بهترین و مرسوم ترین است،تفاوت در رویه های سیاسی بکار گرفته شده است،خط مشی و رویه سیاسی عوام فریبانهیا سیاست سالم
اگر تعریف ارسطو از سیاست را به معنای خیر برین بپذیریم و علم سیاست را شریف ترین علم بدانیم طبعا برای کسب قدرت نیز لازم می افتد شریف ترین خط مشی را بکار گیریم.تفاوتی نمیکند،چه در سطح ملی و چه در سطح محلی.
برگزیدن خط مشی و رویۀ سیاسی عوام فریبانه مخرب و زیانیار است هم در سطح ملی و هم در سطح محلی.
رویه و خط مشی سیاسی عوام فریبانه برای کسب قدرت در مناسبات سیاسی محلی کاربرد بیشتر و مؤثرتری پیدا میکند چرا که در سیاست عوام فریبانه توجه به مسائل جزیی و بی اهمیت و عدم توجه به مسائل عمده مد نظر است و با کشاندن افکار عمومی و توجه آنها به سمت مسائل جزیی و غافل نمودن آنها از مسائل مهم و با اهمیت قدرت تصمیم گیری سالم ازافراد و جامعه هدف گرفته خواهد شد چرا که افرد انتخاب کننده بگونه ای زیرکانه فریب داده شده اند در حالیکه آگاه به این امر نیستند 

در بررسی رویۀ سیاسی بکار گرفته شده توسط اغلب کاندیداهای مجلس شورای اسلامی،این نکته مشهود بود که هرگز به طرح بحث مباحث مهم و اساسی کشور و حوزه انتخابیه  پرداخته نشد و بر مبنای همان سیاست عوام فریبانه بر مسائل جزیی و بی اهمیتی همچون تفاوت های قومی،مذهبی و منطقه ای و دید و بازدیدهای شخصی،مظلوم نمایی شخصی برای برانگیختن حس ترحم رای دهندگان،تحقیر و به مضحکه کشاندن رقیب و یا تصویری پهلوان مآبانه از خود نشان دادن(پهلوان پنبه) تاکید شد و با برجسته نمودن آنها به فکر کسب رای بودند،هیچکس از برنامه توسعه و دلایل عقب ماندگی منطقه صحبتی به میان نیاورد و برنامه ای هم ارائه نداد.ضمن آنکه مجالی هم برای آن عده از افرادی که علاقه مند به سیاست سالم و منطقی،دوراندیشانه و خرد مندانه بودند فراهم نیامد.تا زمانی هم که فضای غالب بر انتخابات مجلس تحت تاثیر خط مشی عوام فریبانه قرار داشته باشد انتخاب های ما نتیجه کارآمدی نخواهد داشت و مسائل مهم و اساسی منطقه ما به پیش نخواهد رفت،هرچند نمیتوان برخی ازنتایج مثبت آنرا که تمرین دموکراسی است نادیده گرفت.

 دکتر جواد مرادی فعال سیاسی و استاد دانشگاه 

 

تقدیر و تشکر مردم فهیم و قدرشناس محلات شمال فاز3پرند از شرکت عمران

 

مردم شریف و فهیم محلات خیابان علامه جعفری،سنایی،سعدی،صبا8و شیخ صدق شمال فاز3پرند طی تماسی باخبرنگارآوای پرند از اقدامات شایسته و ارزشمندشرکت محترم عمران و شرکت ثمین ره آوردپرشین بامدیریت مهندس موسوی بخاطرآسفالت این محلات مراتب تقدیر و تشکر خویش را از تلاش و زحمات این عزیزان اعلام نمودند.پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند برای تلاشگران خدوم و عزیز از درگاه خداوندمنان آرزوی سلامتی و سعادت را مسئلت داریم.

 

عابرین پیاده بایستی ازکجای این معبر گذر کنند؟؟!!

 

پارک خودروها در معابرعمومی محل ترددعابرین پیاده به یک معضل اساسی و نقض حقوق شهروندی شهروندان شریف تبدیل شده که در بیشتراوقات راه عبوری عابرین پیاده توسط خودروهای پارک شده مسدود و عابرین برای آمد و شد خود با راه بسته مواجه شده که به ناچار وارد حریم کوچه و خیابان محل گذر خودورهای عبوری میشوند که آن خود هم تجازو به حریم حقوق شهروندی دیگران بوده که هرآن احتمال تصادف و بروز حوداث مرگبار می باشد.پارک خودروها در معابرعمومی در مجموع بر خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی است و بایستی به شدت با این بی قانونی و بی فرهنگی برخورد شود چونکه بعضی از مالکان خودرو تنها به فکر آسایش و آرامش خود بوده و با پارک خودرو در معبرعمومی شهروندان،تردد برای عابرین دشوار می کنند.تکراررفتارغلط بعضی از صاحبان خودروها در نقض قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی منجر به هرج و مرج، بی نظمی شهری و ایجاد ترافیک میشود که این عمل ناپسند عواقب تلخ و ناگواری برای شهروندان محترم رقم خواهد زد.امید است ماموران شریف و سختکوش پلیس راهنمایی و رانندگی با اعمال قانون،با افراد خاطی برخورد نمایند تا انشاءا…عابرین از حقوق شهروندی محروم نشوند. 

بی توجهی شهرداری پرند نسبت به اصلاح تابلوی راهنمای مسیری

 

شهرداری محترم شهرپرند در چندماه گذشته برای پیش آگاهی و هدایت رانندگان محترم که بتوانند به آسانی مسیر مناسب مورد نظر خویش را تعیین نمایند اقدام به نصب تابلوی راهنمای مسیری  نمود ولی متأسفانه این تابلوها از لحاظ نوشتاری و ابعادی ناخوانا و غیر قابل تشخیصاست به طوریکه برای رانندگان عزیز،از فواصل معمولی قابل روئیت نیست و بارها این موضوع را ازطریق شورای اسلامی شهر و رسانه های عمومی پیگیرگردیده است اما کماکان شهرداری نسبت به اصلاح آن بی توجه می باشدامیداست اعضای محترم شورای شهر برای رفع این مشکل چاره ای بیندیشند.

نقادیون نباید اصول معرفت شناسی نقد و اخلاق را فراموش کنند

 

در جامعه سیاه و سفید دیدن رواجیافته و حتا قالب نقادی گردیده و با این رویکرد، در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فکری و… در نقددچار افراط و تفریط، سوء تفاهم و تناقض گردیده و فرآیند نقد پریشان احوال می باشد. افراد بدون توجه به معیار و اصول نقادی، اظهارات و افراد را، با تیغ جراحی نقد، به مسلخ کشانده و حاصل آن جز دشمنی و کینه ورزی، دست آورد دیگری نخواهد داشت. در واقع هر کسی بر مقیاس، به ظن خود شد یار من دست به نقادی زده و بدون شناخت کافی از افراد و عدم توجه به لوازمات نقادی علمی و منطقی، دیگران را نقد نموده و این امر مساعدتی به پیشرفت و تعاطی افکار جامعه نمی کند. به خصوص نقد در حوزه علوم انسانی با پیچیدگی های فراوان همراه است، زیرا اثبات فرضیه و نظریه در این حوزه ثقیل و طاقت فرساست و پذیرش نقد هم از آن سخت تر است. نقد باید به دور از هر گونه عناد و مچ گیری صورت گیرد و بر اساس چارچوب علمی استوار بوده تا مایه ی شکوفایی و پیشرفت جامعه و درخشندگی علمی و مباحث فکری افراد گردد. مبادا نقادی دست مایه ی تخریب و به حراج گذاشتن اندیشه، مسدود کردن افکار گردد و با بهانه ی نقد با آبروی افراد بازی شود، که این امر با شرع انور و عقل مباینت داشته و محکوم به شکست خواهد بود. نقادی مملو از توهین و افترا نه تنها در بین قشر آگاه و روشنفکر جایگاهی نداشته، بلکه در بین عوام نیز کریه و زشت جلوه خواهد کرد و حتا نقاد به نتیجه مورد دلخواه خود نخواهد رسید. لاجرم نقد باید علمی و عالمانه و به دور از پیش فرض های مکدر صورت گیرد و این عمل باید در بین آحاد جامعه تعلق خاطر و مقبول فاطر گشته تا ملکه ی ذهنی مردم گردد.

نقد علمی عبارتست از کشف نارسایی ها و مسایل مختلف مطرح شده در اظهارات و فهم کاستی ها و درک بهتر آن و بازسازی معنا و جنبه های واقعی آن، به همین دلیل، تردید، سلاح مفیدی برای نقد کردن است. بر این روال نقد باید از روی خیر خواهی و به نیت بالندگی و شکوفایی و کشف حقیقت بوده و فرآیند نقد و نقد ناپذیری نباید ریشه در غرور، غرض شخصی، کینه ورزی و جناحی و باندی داشته باشد. بلکه نقد باید مایه کمال و آراستگی اندیشه بوده و نباید انسان از آن نامحروم باشد. از سویی نباید خود را مبرا از هر عیب و منقصتی بدانیم. انسان ها نا خود آگاه به خاطر حب نفس ایرادات و کاستی های خود را ندیده و یا نمی خواهد ببیند و حتا نمی خواهد خود را در دایره نقادی قرار دهد، لذا در این راستا نقد دیگران را غرض ورزانه و پر از ابهام می داند.اما از نظر اجتماعی باید به آن درجه از شعور و معرفت برسیم که نقد دیگران را خیر خواهانه دانسته و سعی در رفع کاستی های خود نموده و بتوانیم به رشد جامعه و اعتلای آن کمک کرده باشیم. زیرا امام علی (ع) می فرماید: محبوب ترین مردم در نظر تو نصیحت کننده مشفق و خیر خواه می باشد. البته نقد کننده و نقد شونده باید دارای ویژگی ها و لوازماتی بوده، و به آن حد از معرفت خود شناسی رسیده باشند تا نقد موجب نزدیکی هر دو گردد و هر دو طرف از گفتمان نقد – که موهبتی الهی است – بهره برده و در راستای شکوفایی و پیشرفت جامعه و نیز خود شناسی استفاده صحیح ببرند.در نقادی باید فلسفه نقد را سر لوحه قرار داد و با گفتمان معرفت شناسانه ممزوج گردد، زیرا نقد حوزه ای معرفتی بوده که هم علت دارد و هم دلیل، نقاد ناگزیر است در بررسی نقادی هم علت یابی کند و هم دلیل یابی. دلیل، مربوط به حوزه درونی نقد بوده که از جنس معرفتی اند، حال آن که علت، مربوط به حوزه ی بیرون نقد بوده و از جنس جامعه، اقتصاد و سیاست و مقولاتی از این نوع است که بر نقاد احاطه دارند. دلیل امری ذهنی و علت امری عینی بوده و نقد درونی معطوف به دلیل و نقد بیرونی معطوف به علت است.در اینجا لازم است که در فرآیند نقد، به نقد درونی و نقد بیرونی پرداخته شود:

 الف- نقد بیرونی: نقد بیرونی، مستند بودن و اصالت دادها را تعیین و به این پرسش پاسخ می گوید که آیا آثار و مطالب ارایه شده و مورد نقد، حقیقی است یا جعلی؟ که آن را برای نقاد مشخص و معلوم می نماید.ابزار نقد بیرونی به نقاد کمک نموده که نقد شونده را از نظر هویت فردی و اجتماعی، مشخصات جسمی و روانی، زمان و مکان، باور و گرایش های اعتقادی، وابستگی و تمایلات سیاسی، تعلقات اجتماعی – اقتصادی وی و هم چنین اصالت مطلب، یا اظهارات ارایه شده، تناسب معنایی و محتوایی اظهارات، معانی لفظی با توجه به سیر تحول زبان، بررسی شواهد و مستندات را آشکار نموده که امکانات و ابزارهای لازم در اختیار نقاد قرار داده تا به نقادی علمی و بی طرفانه بپردازد.

ب- نقد درونی : پس از بررسی صحت اظهارات نقد شونده، مرحله ی مهم تر نقد، که در واقع نقد محتوایی است آغاز می شود و در این مرحله به ارزشیابی مناسب با آن پرداخته می شود. به عنوان مثال می توان به پرسش هایی این چنینی اشاره کرد: درباره نویسنده یا پدید آورنده آن چه میدانیم؟ آیا انگیزه ای برای تحریف واقعیت داشته یا خیر؟ آیا از مهارت، صداقت و بی طرفی برخوردار بوده است؟ آیا تحت تاثیر فشار سیاسی، ترس یا غرور نبوده اند؟ آیا از اهلیت تخصص لازم برخوردار بوده است؟ اگر چه پاسخ به این پرسش ها دشوار است، اما نقاد باید از اعتبار و دقت این داده ها اطمینان داشته باشد و تنها در این صورت است که می توان نقادی سرآمد، منصف و به دور از حب و بغض باشد. در این مرحله باید تلقی نقد شونده از اظهاراتش، هدف وی از بیان آن معلوم گردد و سپس باید پیش فهم ها، پیش فرض ها، پیش داوری ها و ارزش داوری نقد شونده باز شناختتا نقاد بتواند به اهداف خود برسد. در پایان باید به نکته ای بس هم توجه کرد که در جامعه ی ما مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … به علت افراط و تفریط با سیاست گره خورده و این امر برای نقادی و امر مقدس نقد بسیار ثقیل و گران تمام شده است، لذا باید هر اظهاراتی در حوزه تخصی خویش نقد شود و از منظر سیاسی رصد کردن، آفت غیر قابل جبرانی خواهد بود، که خود مانع ترقی و پیشرفت و تعاطی افکار در حوزه معرفتی نقد خواهد شد. از سویی باید متذکر گردید که پیامبر اعظم (ص) بعثت خود را کامل کردن اخلاق می داند. حضرت محاسن الاخلاق را نفرمودند بلکه مکارم الاخلاق، یعنی اخلاق کریم و اخلاق های بزرگوارانه که متاسفانه نسل ما به آن نیاز اساسی داریم زیرا کوتاهی فراوانی دیده می شود. پس نقادیون اگر اصول معرفت شناسی نقد را فراموش کردند، نباید اخلاق را کنار گذاشت.

غرب پرس – شهرام اردشیریان 

آریا خانی : حضورحماسی و حداکثری مردم درانتخابات پشتوانه عظیم توسعه همه جانبه در کشور است

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسلام و احترام محضر مردم فرهیخته و فهیم حوزه انتخابیه تهران،شهر ری،اسلامشهر،شمیرانات وپردیس

برخود لازم میدانم که مراتب تشکر،قدردانی وسپاسگزاری  خود را به پاس مشارکت و حمایت مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران،شهرری،اسلامشهر،شمیرانات و پردیس را به عمل آورم.که همانا پیروز اصلی این میدان مردم فهیم وصبور ما هستند که به دعوت رهبر محبوب و تکلیف شرعی خویش لبیک  گفتند و حماسه و حضور باشکوه دیگری را رقم زدند و این حضور را به مقام معظم رهبری،ملت شریف ایران بخصوص مردم  حوزه انتخابیه خویش تبریک وتهنيت عرض می نمایم.وهمواره به ظرفیت های عظیم و بی پایان سرزمینم برای ایجاد تحول و تعالی عمیقا باور داشته و معتقدم که توانمندی ها و استعدادهای ذاتی و شگرف ملت ایران اسلامی به گونه ای است که میتوان کشور را در بالاترین سطح از رفاه،معیشت،امنیت،امید و پیشرفت قرار داد وبر این اساس امیدوارم مجلس آتی سهمی از متخصصان و کار آفرینان با تاکید بر نخبه گرایی، تخصص گرایی و حرفه ای بودن را شامل و در بر گیرد.که یقینا کار آمدترواثربخش تر از مجلس صرفا سیاسی خواهد بود . لذا سوای از هر نتیجه برای بنده، تحقق راهبرد بزرگ کار آفرینی در سیاست  و سیاست های کارآفرین وحمایت از تولیدکنندگان ، صنعت گران ،کار آفرینان و کار گران زحمتکش و عامل توسعه و پیشرفت ایران اسلامی کوشا و پیگیر خواهم بود.وباز بر این باورم که فراهم نمودن محیط کسب و کار و حمایت جدی از کارآفرینی کلید عبور از مشکلات اقتصادی کشور است.لذا در پایان بار دیگر از همه مردم شریف و فهیم حوزه انتخابیه و دوستان عزیز و ارزشمندم که به هر نحوی این بنده حقیر را مورد ملاطفت و حمایت خود قرار دادند نهایت تشکر وسپاسگزاری را دارم و از خداوند منان برایتان عزت ،سربلندی،سلامت، رفاه و پیشرفت روزافزون در سایه عنایات امام عصر (عج) را مسئلت دارم.

آریا خانی–کاندیدای حوزه انتخابیه تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهرو پردیس

کارگر13ساله افغانی درشهرداری پرند چکارمی کند؟

 

نرخ بیکاری در کشور در وضعیت نگران کننده قرار دارد و هر روز دامنه بیکاری در حال افزایش است نرخ بیکاری در کشور در حالی رو به رشد است که شهرداری شهرجدیدپرند دربخش خدمات شهری،از کارگرافغانی 13ساله استفاده می کندحال با این شرایط دیگر نمی توان به دنبال “صیانت از نیروی کار داخلی،افزایش میزان اشتغال و کمک به حل معضل بیکاری باشیم.امیداست شهرداری محترم شهرجدیدپرندبرای جایگزینی نیروی کار داخلی با اتباع بیگانه چاره ای اساسی بیندیشد. 

آیا فساد را می توان مهار کرد؟!! / دکتر مجید حسینی

 

20 راهکار عملی برای مبارزه با فساد

 تاکنون مباحث فراوانی درخصوص فساد گفته شده واز زوایای گوناگون بدان پرداخته شده است.اینجانب در ادامه مباحث گذشته خود در این نوشته قصد دارم به راهکارهای عملی وکاربردی مبارزه بافساد بپردازم،انشاءا.. که باقیات  صالحات شود برای همه آنهایی که میخواهند فساد را براندازند.

نگارنده معتقد است که فساد مهار شدنی است اگر:

1)باور به مبارزه با فساد همچون باوری باشد که در مبارزه با طاغوت از خود نشان دادیم تا مبارزه با فساد را باور نکنیم،هرگز فساد مهار شدنی نخواهد بود.باور به مبارزه با فساد یعنی اینکه در اجرای قوانین مملکتی قاطع بودن و ملاحظة افراد را نکردن،فرقی نمیکندبلال حبشی بخواهد قانون شکنی کند تا سلمان فارسی وزیر باشد یا وکیل،افراد حقیقی باشندیا حقوقی،لشکری باشند یا کشوری،آقازاده باشند یا امّی و عامی و …. هرگاه این باور در ما جوانه زد می توان امید داشت که فساد مهار شدنی است در غیر این صورت خود فریبی است.

2)تشکیل سازمان مبارزه بافسادبااختیارات تام به گونه ای که خوداین سازمان«قوز بالای قوز» نشود.افرادی که در این سازمان به کار گمارده می شوند باید به هیچ حزب و باند و جناحی وابستگی فکری،سیاسی،اقتصادی و… نداشته باشندو از متدین ترین افراد متخصص در امر مبارزه با فساد باشند،بگونه ای که موجبات امید را در مردم زنده کنند و دیگر اینکه از سیاسی کاری و برخورد های گزینشی پرهیز نمایند و ملاحظة مقام،سن،لباس و … افراد را نکنند.اگر غیر این باشد با دست خود به گسترش دامنة فساد کمک کرده ایم.

3)ارزش واقعی برای مردم قائل شدن عامل سومی است که می توان مبارزه با فساد را قطعیت ببخشد.تا زمانی که مردم ارزش و اکرامی که در قانون اساسی برای آنان در نظر گرفته نشده است را پیدا نکنند،مبارزه با فساد هم ره به جایی نخواهد برد،همانگونه که در ادارات تابلویی نصب شده که«هتک حرمت» به کارمندان دولت را دارای مجازات دانسته،باید تابلوهایی نصب شود که بی احترامی وبی توجهی به ارباب رجوع راهم دارای مجازات سخت بداند.ازمهمترین جنبه های ارزش نهادن به مردم«تقویت نظام پاسخگویی درست»به آنان است.اگر پاسخگویی در این کشور جا بیفتد قطعاً گام مهمی در مبارزه با فساد برداشته شده است.

4)راه پاسخگویی مناسب و درست در «شفاف سازی» نهفته است.شناسنامه دار کردن تمامی افرادی که در اقتصاد فعال هستند،اصلاح نظام مالیاتی و سوق دادن آن به نظام مالیاتی فردی به جای اخذ مالیات از مؤسسات و برگزاری مناقصات و مزایدات به نحو احسن و با اطلاع رسانی صحیح از راههای شفاف سازی است که متأسفانه در کشور ما هنوز جا نیفتاده است.

5)برای تحقق مراتب سوم و چهارم تقویت رسانه های مستقل و اجازة نقد همه جانبه به آنها دادن و به اصطلاح آزادی بیان در چاچوب های حفظ اخلاقیات اجتماعی و پرهیز از جنجال های رسانه ای قطعاً می تواند به مهار فساد کمک شایانی کند.

6)ایجاد بانک های اطلاعاتی و حذف امتیازات انحصاری از دیگر شرایطی است که می تواند ما را در مبارزه با فساد و فلاکت فساد یاری دهد تا وقتی که برخی از مزایای اقتصادی«انحصاری»افراد خاص است،نه تنها فساد برچیده نمی شود بلکه عدم رقابت پیش آمده موجب وسعت فساد نیز خواهد شد.

7)یکی از مهمترین ویژگی های ایجاد فساد در جامعه،مراودات و تماسهای افراد با کارمندان برای انجام امور اداری است.برای اینکه این تماسها به حداقل برسد نیاز به توسعة «دولت الکترونیک» یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

8)کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های عادلانه اقتصادی برای همة جویندگان کار از دیگر راهکارهای مبارزه با فساد بشمار میرود.قطعاً این موارد با موارد ذکر شده قبلی ارتباط تنگاتنگ دارد.

9)اصلاح سیستم بانکداری و حذف نرخ سود به سپرده ها تا حدی که بجز یک «کارمزد» چیز دیگری باقی نماند قطعاً بخش عظیمی از مفسده ها را درمان می کند. یادمان باشد که یکی از دلایل انقلاب اسلامی،رشد قارچ گونة بانکها و افزایش سود آنها بود که متأسفانه امروزه هم یک بازار بلبشویی را بوجود آورده تا جایی که بانک مرکزی هم از عهده مهار مؤسسات غیر قانونی بر نمی آید.سودی که موجب شده« رباء»،«ارتشاء»،«اختلاس»،«کلاهبرداری»ودیگر مسائل مالی شبهه برانگیز در جامعه رونق خاصی بگیرد.این مهم یکبار برای همیشه باید درمان شود.

10)اصلاح ساختار اداری و کاهش مراحل کاری در ادارات و وجود افراد متخصص و کار بلدی که بدون هر گونه « سفارش» بر امور و مصدر فعالیت های اداری گمارده شده باشند از راههای مفید مبارزه با فساد است. ساختار فعلی سازمانهای دولتی ما یک ساختار تنومند اما ناکارآمد می باشد.دولت باید این ساختار را هرچه بیشتر لاغر کند و اکثر فعالیت های آنها را به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی و نه خصولتی!!

(11ایجاد یک دستگاه دادگستری مستقل و مقتدر بگونه ای که قاطعانه با مظاهر فساد مقابله کند و ملاحظة هیچ کسی و هیچ چیزی را نکند.قطعاً اینگونه دادگستری نیاز به قضاتی با دانش بسیار بالای قضایی خواهد داشت.

12  (توجه به نقش سازمانهای مردم نهاد،تشکل های صنفی و احزاب مستقل و کارآمد از دیگر مواردی است که میتواند جامعة ما را به سمت سلامت اقتصادی پیش ببرد . هرچه سازمانهای مستقل مردمی در جامعه بیشتر شود، نظارت بیشتری بر امور حاکم خواهد شد .

13)  حذف و اصلاح و رفع ابهام از قوانین موجود در همة زمینه ها ضرورتی است که مجلس شورای اسلامی باید به آن همت گمارد. خیلی از قوانین در تضاد باهم هستند، بسیاری از آنها کارآمدی خود را از دست داده اند، خیلی دیگر دارای ابهامات عدیده هستند و بسیاری و فراوانی قوانین انسان را سردرگم می کند و راه رابرای فساد باز می گذارد.قانون باید روشن ،شفاف،کوتاه و بدون تفسیر و تبصره باشد.

14)انتشار میزان دارایی مدیران مملکتی اعم از مدیران عالی،میانی و محلی که متأسفانه در سی سال گذشته فقط حرفش را شنیده ایم و تاکنون عملیاتی نشده است.

15)تمرکز زدایی از دولت در همة زمینه های سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی ،بهداشتی، آموزشی و … توجه به اصل شایسته سالاری و دوری از  مانع تراشیهای بی هویت و ایجاد فضای رقابتی در تولید دانش و مدیریت،اصل دیگری است که بسیار حائز اهمیت می باشد.

16 ( افزایش همکاریهای ملی و بین المللی در قالب فعالیت های دولتی و بخش خصوصی و تعامل با جهان در همة زمینه ها از دیگر مواردی است که باید در دستور کار مبارزه با فساد قرارگیرد.

17   ) افزایش مشارکت مردم در همة زمینه ها بگونه ای که مردمان احساس کنند که واقعاً در امر تصمیم سازی ، منفعت و برنامه ریزی دخیل هستند، این مشارکت باید چهره ای واقعی داشته باشد. مردم زمانی احساس می کنند که مشارکت آنان حقیقتی بوده است که نتیجه آن را در زندگی خود احساس کنند. هرچه مردم به « رفاه و آسایش و آرامش » نزدیکتر شوند ، مشارکت را بیشتر باور خواهند کرد.

18)ایجاد نشاط اجتماعی و اعتماد سازی در جامعه نیز از دیگر مواردی است که فساد را می تواند در نطفه خفه کند. هرچه مردم بی اعتماد تر شوند افسرده تر شده و افسردگی آنان خود تولید فساد خواهد کرد.

19 ( آموزش به مردم و افزایش آگاهیهای اجتماعی و ارتقاء فرهنگ عمومی از مهمترین و شاید اصلی ترین رکن از ارکان مبارزه با فساد است. اگر مردم از طریق آموزش به بینش بالایی از حقوق شهروندی دست یابند، مطمئناً رفتارشان نیز تغییر خواهد کرد و رفتار درست « فرهنگ پذیری» آنها را بالا خواهد برد. بیسوادی و بی توجهی به قانون و قانون مداری باید ریشه کن شود و این تنها از طریق آموزش میسر و مقدور می باشد.

20)دقت در رفتار زمامداران و دور شدن آنها از تجمل،رفاه زدگی و مصرف گرایی، متأسفانه برخی زمامداران از وقتی که«ساده زیستی» را گم کردند در دام شیطان فساد افتادند.علی (ع) فرمودند:که رعیت اصلاح نمی گردد جز آنکه زمامداران اصلاح شوند و زمامداران اصلاح نمی گردند مگر با درست کاری رعیت.پس تا زمامداران سالم نباشند، انتظار سلامتی زیر دستان خیالی باطل بیش نخواهد بود.

در پایان امید میرود مجلس دهم و اجرای برنامه ششم توسعه نویدی بر پایان فساد در مملکت اسلامی ایران شود.آمین یا رب العالمین .

دکترمجیدحسینی – کرمانشاه دیلی

انتظار شهروندان پرندی از شرکت عمران یکساله شد

 

یکسال انتظارازخواسته های بحق شهروندان پرندی از شرکت محترم عمران گذشت اما همچنان ساکنین محترم فازهای 3،4،5در آرزوی تحقق ترددبی خطر در بلوار علامه طباطبائی می باشند همشهریان عزیزساکن این فازها،سال گذشته در چند مرحله با امضای طوماری،اعتراض خود را نسبت به وضعیت نامناسب باندرفت و برگشت بلوار38متری علامه طباطبائی،راه شریانی این فازها با فاز2که هم اکنون به صورت دوطرفه از آن استفاده میشود به مدیرعامل محترم شرکت عمران ارسال نمودندولی متأسفانه تاکنون فعالیتی در این زمینه انجام نشده است.حال مجدداً ساکنین صبور و عزیز این مناطق طی تماسی با خبرنگار درشهرآوای پرند،نگرانی خویش را از عدم تحقق خواسته هایش اعلام نموده و ازمسئولین محترم شرکت عمران انتظار اقدامات عاجل را دارندامیداست در سال جدید همشهریان ارجمندپرندی با خیال آسوده از دو باند بازسازی شده این بلوار تردد نمایند.

بایکوت خبری در شورای شهر و شهرداری پرند

 

چرخش آزاد اطلاعات،ضعف مدیریت و سوءاستفاده از اموال عمومی را به طور چشمگیری شفاف سازی کرده و بسترمناسبی برای توسعه و رفاه شهری مهیا می کند در واقع لازمه تحقق چرخش آزاد اطلاعات،حضور اصحاب رسانه های داخلی که به عنوان چشم و گوش مردم وظیفه اطلاع رسانی به جامعه را بر عهده دارندبایستی نمود عملی پیدا کند.بی اعتنایی شورای شهر و شهرداری پرندبه رسانه های داخلی،صاحب نظر و مطلع به کمبودها و نارسایی های موجود شهر و اعتماد به رسانه های غیر پرندی و بی اطلاع از درد و رنج مردم شریف شهر،عمران و توسعه شهری را با چالش شدیدمواجه می کند.تا زمانیکه شورای شهر و شهرداری به جایگاه مردمی خود بی تفاوت و مردم را به عنوان مالک اصلی شهر درک نکنند و جامعه را از اطلاعات آزاد و شفاف محروم و آنها را غیر خودی تلقی کنند و عمداًمانع انتشار اخباربه جامعه بشوند و بربایکوت خبری و محدویت های مطبوعاتی اصرار بورزند پدیده چپاولگری ساخت سازهای غیر مجاز،ابهامات ناصواب سرمایه گذاری های شهری و نابودی سرمایه های شهری با سرعت نامحسوس پیش رفته و باعث محرومیت مردم از رفاه و آسایش میشود.شورای مقتدرو ارتباط قوی با رسانه های دلسوز و مردمی،بسیاری از ضعف ها و کمبودها را از طریق نقدهای منصفانه جهت اصلاح نمایان کرده بلکه امروزه رسانه ها در توسعه و عمران شهری از اهمیت ویژه ای برخورداراست.بی اعتنایی به فعالان اجتماعی،فرهنگی و رسانه ای دلسوز پرند،پوشش مناسبی برای عملکرد ضعیف مدیریت شهری را در حوزه های ساخت سازهای غیرمجاز،نابودی فضای سبز،عدم تکریم و احترام ارباب رجوع و مسائل دیگر نیست.امیداست شهرداری وشورای محترم شهر و پرند مردم و رسانه های بومی شهر را محرم بدانند.

چاله های سطح خیابانهای شهرک آفتاب را دریابید

 

چاله های کوچه و خیابانهای شهرک آفتاب شهرجدیدپرندموجب اذیت و آزار شهروندان عزیز این شهرک شده و باعث تأخیر درکارهای روزمره و خسارت به دارندگان خودروهای شخصی و عمومی میشود.به گزارش اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند،چاله های ایجادشده در سطح خیابانهای شهرک آفتاب برای ساکنین و رانندگان خودروها،مشکل سازشده که سبب تحمیل هزینه های اضافی تعمیرات خودروها بر دوش خانواده هاست.مسیر تردد خودروهادرمحدودۀ داخلی شهرک آفتاب دارای چاله های متعددی است که به دلیل تعمیرات شبکه های آبرسانی،گاز و مخابرات و یا به علت بی کیفیتی آسفالت و زیرسازی آن می باشد که به دست انداز و چاله تبدیل شده است.متأسفانه رانندگان ناوگان خصوصی و عمومی برای عبور از موانع به ناچار به صورت زیگزاگ و انحراف از مسیر خود حرکت می کنند که این نیز در بسیاری از موارد موجب وقوع تصادف میشود.امید است مسئولین محترم نسبت به بهسازی و اصلاح چاله های ایجاد شدۀ درخیابانهای شهرک آفتاب،اقدامات ویژه بعمل آورند. 

سوزاندن شبانۀ زباله های شهری در محدودۀ شهرک صنعتی پرند،تهدیدی برای سلامتی مردم

 

معدوم نمودن غیر اصولی زباله ها و پسماندهای شهری در محدودۀ شهرک صنعتی پرند،سلامتی مردم منطقه را به مخاطره انداخته و تأثیر مخربی بر محیط زیست شهرهای همجوار خواهد گذاشت.سوزاندن شبانۀ زباله های شهری به صورت غیر اصولی و سنتی بسیار خطرناک بوده و باعث تشدید آلاینده ها و شیوع بیماری های تنفسی میشود بطوریکه آلودگی شدید ناشی از این شیوه،محدودۀ فضای هوای شهرهای همجوار را احاطه نموده بنابراین بهترین روش برای سوزاندن زباله های شهری کمپوست سازی است.تعلل مسئولین محترم و ساده نگری دلسوزان جامعه نسبت به تشدید آلاینده ها،آینده تاریکی برای حیات و سلامت جامعه به همراه خواهد داشت.امید است همۀ دلسوزان جامعه با مشارکت و همیاری دولت،با جایگزین نمودن روش کمپوست سازی،گامی موثر را در جهت کاهش و پیشگیری آلاینده ها برداشته شود تا انشاءا…شاهد هوا و زمین پاک باشیم.

تعرض تبلیغات داربستی به حریم عرض خیابانها در شهرپرندحادثه آفرین است.

 

نابسامانی در تبلیغات شهری در شهر پرند و روند روبه رشد تبلیغات داربستی موجب نگرانی شهروندان پرندی ازعملکرد متولیان امرشده است که اینگونه تابلوها را در محل های نامناسب و حاشیه خیابانهای اصلی و فرعی فازهای3،4،5 محدودۀ استحفاضی تحت مدیریت محترم شرکت عمران شهرپرند نصب گردیده است.نصب تابلوهای تبلیغات داربستی به تیرهای برق و تعرض یک قسمت از آن به حریم فضای عرض خیابانهای اصلی و فرعی و قسمت دیگر آن به  پیاده روها،وجود این معضل،قطعاً مانعی حادثه سازبرای تردد خودروهای عبوری و عابران پیاده بوده و هر لحظه احتمال حوادث خطرناک خواهد داشت.در واقع نصب اینگونه تابلوها به تیرهای برق و درختان خطر ساز بوده و باعث زشت جلوه دادن،چهرۀ زیباسازی و مبلمان شهری است در واقع توجه ویژه و رعایت حقوق شهروندی و امنیت جانی شهروندان از الزامات اساسی جامعه میباشد.امیداست مسئولین محترم دراین خصوص تدبیرات لازم و فوری را در دستورکار خویش قرارداده تا خدای ناخواسته حوادث خطرناکی برای شهروندان عزیز و شریف رخ ندهد. 

مجمع خیرین مدرسه سازشهرپرند،دیوار مهربانی را به ایستگاه پرند رساندند

 

مجمع خیرین مدرسه ساز شهرجدیدپرند در اقدامی جالب و ستودنی در فاز 2،میدان استقلال، خیابان بهاران2،دیوارمهربانی ایجاد نمود که مورد استقبال شهروندان مهربان و شریف شهرپرند قرارگرفت.دیوار مهربانی مدتی است به صورت خودجوش مردمی،توسط خیرین و فعالان اجتماعی در اقصی نقاط کشور دایر میشود و هدف از این اقدام خداپسندانه،کمک به همنوعان نیازمند کشورمان است تا هرکس در حد توان،مهربانانه در این شرایط سخت برای حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی،مشارکت عمومی داشته باشند.همشهریان ارجمند پرندی با توکل بر خداوند قادر متعال همگام و همسو با دیگر دلسوزان پرندی در تلاش هستند تا با همراهی عزیزان مجمع محترم خیرین مدرسه ساز شهرپرند،دیوار مهربانی شهر پرند را برای حمایت از نیازمندان پر رونق نمایند.پایگاه خبری تحلیلی شهرپرند ضمن سپاس از این اقدام نیک و خیر خواهانه برای بانیان مهربان و نیک اندیش این حرکت زیبا و جالب،آرزوی سلامتی و موفقیت را داریم.

حضرت سعدی بزرگ فرمود :

 بنی آدم اعضای یکدیگرند                که در آفرینش زیک گوهرند  

  

جولان سگ های ولگرد در شهرپرند

 

جولان سگ های ولگرد در کوچه و خیابانهای شهر پرند در ساعات شبانه روز،مو جب نارضایتی و وحشت مردم شده است شهروندان شریف پرندی ساکن فازهای 1،2،3 تحت مدیریت شهرداری محترم و فازهای 4،5،6 تحت مدیریت شرکت محترم عمران شهر پرند طی تماس های مکرر با پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند خواستار جمع آوری سگ های ولگرد درسطح شهر پرند شده اند.امید است متولیان محترم و زحمتکش برای جمع آوری سگ های ولگرد شهر پرندچاره ای بیندیشند.

پشت پردۀ ساخت سازهای غیر مجاز شهر پرند کسیت!!؟؟

 

حال با این همه تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اصول صحیح شهرسازی و معماری و پرهیز از سوءاستفاده از ساخت و سازهای غیر مجاز،باز هم شاهد فرصت طلبی و تجاوز به حقوق عمومی مردم  هستیم.قربانیان اصلی ساخت سازهای غیر مجاز مردم  هستند که هر روز دامنۀ این نگرانی ها بیشتر و عمیق شده بی آنکه از شدت سرعت آن کاهسته شود یا اینکه برای حل این معضل چاره اندیشی اساسی شود.معمولا در شهرها شهرداری مسئول کنترل و نظارت بر انجام فعالیتهای شهرسازی می باشد که در صورت بی توجهی و سهل انگاری این نهاد گسترۀ بی نظمی های شهری افزایش یافته و ادامه این روند تأثیرات مخربی بر روح و روان شهرمی گذارد.توسعه غیر اصولی بلندمرتبه سازی غیر مجاز و تغییرات غیرضروری کاربری ها زمینه مناسبی برای فرصت طلبان و قانوشکنان حقوق عمومی شهر است که با آسودگی خاطر به سوءاستفاده و غارت شهری دست یزنند یا اینکه فضای بی قانونی طوری شود که حتی دست انداز و موانعی بر سر راه خود احساس نکنند.پیشگیری و ریشه کنی اینگونه تخلفات و سوءاستفاده ها را بایستی با وضع قوانین سختگیرانه و مدیریت متعهد و دلسوز شهری انجام بگیرد تا در آینده شاهد بحرانهای زیست محیطی و بی نظمی شهری نباشیم.آیا ریشه رشد قارچ گونه ساخت سازهای غیر مجاز را در سطح شهر ناشی از ضعف قوانین بازدارنده است یا از ضعف مدیریت شهری،البته هر دوی آن باعث یأس و سردرگمی مردم شده است معمولا در اذهان عمومی جامعه،جواب این سئوال هنوز در هاله ای از ابهام است در پس پرده این تخلفات شهری چه کسانی خفته اند.امید است متولیان محترم امور شهری برای اصلاح و رفع مشکلات و معضلات این چنینی تدبیری خاص بیندیشند.

 

چرا حوزه رباط کریم و بهارستان از افزایش کرسی نمایندگی محروم است!؟

 

معمولاً مبنای محاسبات تعیین نماینده برای هر حوزه بر اساس تقسیمات کشوری و مصوبات دولت و مجلس در هر دوره دست خوش تغییرات استحفاضی میشوندبلکه طبق شرایط کنونی در اکثر حوزه ها به طور متوسط برای هر ذویست و پنجاه الی سیصدهزارنفر یک کرسی نمایندگی در نظر می گیرند.البته در بعضی از حوزه ها،حتی کمتر از حد متوسط است به طور مثال تعداد کرسی نمایندگان استان ایلام که جمعیت آن بالغ بر پانصدهزارنفرهستنددارای سه کرسی نمایندگی می باشند.اما در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان که دارای جمعیتی بالغ بر ششصدوپنجاه هزارنفر هستند و از انبوهی از مشکلات و محرومیت ها رنج میبرند دارای یک کرسی نمایندگی مجلس است در واقع حتی اگر با دیگر حوزه ها مقایسه کنیم و به حداقل ها هم قانع باشیم سهمیه این دو شهرستان دو کرسی نمایندگی می باشد.امید است متولیان امر این دو شهرستان و نماینده آتی مجلس دهم،تأثیرات منفی این کوتاهی و بی توجهی ها را در دستور کار خویش قرار دهند تا بلکه در محاسبات تقسیمات کشوری و افزایش نمایندگان بی نصیب نشویم.

امکانات شهرداری‌ها،نباید وارد کارزار تبلیغات انتخاباتی افراد خاص شوند

 

قطعا انتخابات اسفندماه 94 از شور و حساسیت خاصی برخوردار است تا انشاءا…خیر و ترقی کشور با صلابت و متانت خویش به حرکت مقتدرانه ادامه داده تا بار دیگربا همدلی و همفکری جمعی برمشکلات و معضلات پش رو فائق آئیم.بی شک تمام دنیا امروزشاهد انتخابات اسفند ماه جاری هستند تا ناجوانمردانه یکسویه،از آن بهره برداری سیاسی نمایندبی آنکه متوجه افکار و نیت شوم آنها شویم.بهتر است مواظب باشیم بحث رقابت و برگزاری انتخابات خیلی مهم بوده سعی شود از ورود و استفاده از امکانات عمومی شهرداری ها در تبلیغات انتخاباتی به نفع افراد یا گروه خاصی،آگاهانه یا ناآگاهانه نادرست و غیرقانونی است که افرادی با اهداف خاص با استفادۀ ناصحیح از اموال عمومی مردم درصدد گمراهی افکار عمومی و تغییر معادلات هستند.مسئولین محترم اعم از دولتی و غیردولتی فعالان سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و دیگر اقشار شریف و عزیز جامعه مواظب باشیم نباید امکانات عمومی در خدمت تبلیغات انتخابات افرادخاص به‌ کار گرفته شوند پس بیائیم همه با هم درجهت یرگزاری انتخاباتی پرشور سالم و عادلانه تلاش کنیم.

شام انتخاباتی!!

 

زندگی روزمره آنقدر فکر و ذکر مردم را مشغول کرده که گاه یادمان می رود کی هستیم،از کدام شهر یا دیار وابسته به چه طایفه و قومی هستیم ولی در زمان انتخابات به یکباره همه این مشخصات را به یادمان می آورند! روزها و ساعت های پیش رو به سرعت در حال گذر است و برگهای تقویم را یکی پس از دیگری ورق می زنیم تا به روزی سرنوشت ساز و مهم در تاریخ کشورمان برسیم؛ آن روز هفتم اسفند است که قرار است بار دیگر تصمیم و آری یا نه گفتن ما باعث شود وکیلانی را روانه بهارستان کنیم به امید آنکه پیام آور تحول، توسعه، توجه،اشتغال،کاستن از دردهایی چون فقر،اعتیاد،طلاق و.. که متاسفانه در استان کوه سار ما همچنان فراوانی چشمگیری دارند، باشند.تاکنون ۹ دوره از انتخابات مجلس را برگزار کرده ایم و در هر دوره نیز افرادی با رای من و شما به خانه ای که متعلق به ملتش می دانیم، روانه کرده ایم و قرار است در هفتم اسفند امسال برای بار دهم باز هم پرنده خوشبختی را بر روی شانه های  برگزیدگان بنشانیم البته خوشبختی را اگر با پیش فرض خدمت صادقانه و دلسوزانه تصور کنیم معنایی بدیهی دارد.اما آنچه که تاکنون شاید مورد غفلت همه ما بخصوص بزرگان، ریش سفیدان و حتی روشنفکران و نخبگان جامعه واقع شده، همانا نحوه رای دادن ماست که سبک و سیاقی برایش در نظر نمی گیریم، اصولا رای را منطبق بر شاخص یک نامزد نمی دهیم، مطالبه گر نیستیم، نماینده را به مجلس می فرستیم اما از او نمی خواهیم که چه کرد؟ کارنامه اش چیست؟ وعده هایی که داد، چه شد؟گرچه زحمت و تلاش نمایندگان در ادوار مجلس را نباید نادیده گرفت اما آیا تا حالا از خودمان پرسیده ایم که دستاوردهای نمایندگان در این همه دوره از مجالسی که تشکیل شده، چه بوده است؟ جایگاه کنونی رفاه و محرومیت زدایی کجاست؟کدام صنعت مهم و مادر در این حوزه ایجاد شده است؟ سهم ما از بودجه های سالانه به نسبت محرومیت ها،عقب ماندگیها و توسعه نیافتگی های شهر چه میزان است؟ چرا این همه بیکار داریم؟ صنعت و تولید ما الان در چه جایگاهیست، آیا صنایع تبدیلی مناسبی داریم؟ آیا مصوباتی که واقعا برای جامعه راهگشا و راهبردی باشد را می توان در ادوار مجلس یافت!؟مجلس در نظام های مردمسالا،ساختاری برای تصویب قوانین مناسب و البته نظارت بر شیوه درست اجرای این قوانین است و بهترین راه برای اینکه مردم در حاکمیت مشارکت داشته باشند همین مجلس و انتخابات است و زمانی می توان از این راهکار عالی که هر چهار سال یکبار پیش روی ما قرار می گیرد، خروجی و فایده ای برای شهرمان ایجاد کنیم که در زمان «انتخاب» چشمان خود را باز کنیم.رای دادن بر مبنای احساسات، وابستگی های طایفه ای، محو شدن در حرف های مردم پسند و قشنگ برخی نامزدها، فریب برخی شعارهای انتخاباتی خوردن از جمله آن دسته از نامزدهایی که مدعی می شوند در صورت پیروزی فلان کار و اقدام را انجام می دهند در حالیکه آن امور در حوزه کارهای اجرایی و دولت است،فروختن رای و شخصیت مان به شام و ناهار،بلیت استخر و چند حلب روغن و برنج اروگوئه و…و بسیاری از شیوه های نادرستی که خیلی ها برای خوشبختی بکار می برند تا آرای من و تو را بخرند،همان سمی است که شاید سالها در ادوار مختلف به خوردمان داده اند ولی ما نباید فریب بخوریم، دیگر بس است به صدای نفس های به شمارش افتاده شهرگوش کنید به پاهای خسته و بی رمقش نگاه کنید و به سیمای گرد گرفته ای اعتیاد،فقر و بیکاری که هنوز می شود آن را دید.بیایید یکبار برای همیشه وقتی می خواهیم نامزد نهایی را انتخاب کنیم، نگاهی به عقب ماندگیهای شهرمان و دردهای خودمان بکنیم و روی شعار و وعده و شام و ناهار و امثالهم خط قرمزی بکشیم و انتخابی آگاهانه داشته باشیم و تردید نکنیم که بسیارند جوانان با دانشی که فرزندان همین دیارند و دلسوز که می توانند اگر فضا و فرصتی برای شان فراهم شود بخوبی در مجلس بدرخشند و برای من و شما پیغام آور توسعه و رونق و زندگی بهتری باشند و یادمان باشد که آزموده را آزمودن خطاست، در این مورد کافیست کمی فراموشکار نباشیم و مروری اجمالی بر کارنامه قبلی ها بیندازیم تا خصیصه زودباوری را کنار نهیم.بسیارند جوانان شایسته ای که در همین انتخابات پیش رو نامزد خواهند شد و شایستگی آن را دارند وکیل ما باشند اما چه سود که این جوانان از داشتن ثروت و قدرت بی بهره اند و همیشه پشت دروازه های ورودی پارلمان می مانند ولی انصافا برای یکبار هم که شده بیاییم و از داشتن تعصب کورچشم بپوشیم و آنکه شایسته تر است حتی اگر او را هم نمی شماسیم برگزینیم.و در پایان ذکر این نکته را لازم می دانم که صفت«پیگیری و مطالبه گری»را همیشه بهمراه داشته باشیم،طوری نشودکه فردی را به مجلس بفرستیم و در چهار سال یک عنصر خنثی باشد و نه به موکلین پاسخگو باشد و نه به رسانه ها!این وضعیت فقط آسیبش را متوجه جامعه ای که من و شما در آن زندگی می کنیم،خواهد کرد و همیشه به یاد داشته با شیم که یک نماینده گرچه دارای برخی مصونیت ها است اما هرگز از پاسخگو بودن مصون نخواهدبود به شرطیکه من و شما بزرگ فکر کنیم.

ورزشکاران پرندی با امضای طوری خواستار رسیدگی به وضعیت نامطلوب تنها سالن ورزشی الغدیر شهر به فرماندار

 

جمعی از جوانان و نوجوانان ورزشکار پرندی با امضای طوماری به فرماندار محترم شهر رباط کریم اعتراض خود خواستار رفع مشکلات وکمبود های ورزشی دراین شهربه ویژه تنها سالن ورزشی الغدیرکه ازنبود امکانات کافی و نقص سیستم گرمایش،روشنایی،سرمایش،کفپوش،فرسودگی تجهیزات ورزشی،رختکن و سرویس بهداشتی شدند.

لرز سرما،تهدیدی برای یادگیری دانش آموزان مدارس تازه تأسیس پرند.

 

سلامت دانش آموزان مدارس تازه تأسیس شهر پرند که فاقد سیستم  گرمایشی است باعث دغدغه و نگرانی مردم شده در واقع یادگیری و کسب دانش برای آنها با دشواری مواجه نموده است.کلاس درس  مدارس جدید پرند از اوایل مهرماه سال تحصیلی 94-95 شروع و اما با کمبودهای از قبیل سیستم گرمایشی،سرویس بهداشتی دبیران و ملزومات آموزشی روبرو ست.تاخیر در راه اندازی و تجهیز سیستم گرمایشی،سلامتی و افت تحصیلی دانش آموزان آینده سازکشور را به خطر انداخته و سبب بی نظمی در سیستم آموزشی میشود.امید است خیرین دلسوز و خیرخواه و مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش با رایزنی و مدد از دیگر عزیزان توانمند مشکلات و کمبودهای مدارس محروم را در مناطق مسکن مهر شهر پرند حل نمایند.

حل مشکلات پیچیده پرند به ویژه مسکن مهردرتوان مسئولان تلاشگرمحلی نیست.

 

مشکلات و معضلات پیچیدۀ شهرپرند به ویژه محرومیت های حجیم مسکن مهر بعد گذشت 8سال هنوز در هاله ای از ابهام و رکود شدید قرار دارد در واقع سپری شدن زمان ارزشمند چندساله تغییرات آنچنانی در این حوزه ایجاد نکرده و هر روز تقاضاهای جدید و فراوانی روی هم انباشته میشود.حل مشکلات کنونی شهرجدیدپرند با توجه حجم آن در توان مسئولین محترم و زحمتکش محلی نبوده و تنها در سطح ملی و با حضور و دیدار ارزشمند جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محبوب و اعضای هیئت محترم دولت امید است که از نزدیک شاهد درد و رنج مردمان انقلابی و فهیم شهر پرندبوده تا بلکه هوشمندانه تدبیری جهادی بیندیشند.

چالش انحراف از بودجه شهری با حاشیه سازی علیه اعضای شورای شهر

 

سعید میرزایی سخنگو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر پرند :

بعد از بررسی شورای اسلامی شهر پرند مشخص شد که شهردار این شهر از بودجه مصوب انحراف داشته است.وی بیان کرد: بعد از اینکه اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر پرند به دنبال رفع مشکل یادشده افتادند،مشاهده شد که به جای حل این مشکل و برخورد قاطع با مسببان، برخی با سیاسی‌کاری به دنبال انحلال شورای شهر پرند به عنوان تنها مرجع حل مشکلات شهروندان این شهر که برگرفته از آرای آنها نیز است،هستند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند تصریح کرد: یحیی‌پور شهردار پرند با مستندسازی‌های غیرواقعی به دنبال تخریب چهره نمایندگان مردم در شورای شهر است و قصد دارد تا آنها را به چالش بکشد. وی خاطرنشان کرد: بودجه مصوب شهرداری پرند،توسط شورا با مبلغ 22 میلیارد و 575 میلیون تومان بسته شده است،این بودجه سیکل قانونی خود را در فرمانداری رباط کریم و استانداری تهران گذرانده و به عنوان بودجه مصوب به شهرداری ابلاغ شده است.

میرزایی گفت:در ماه گذشته بودجه‌ای با سقف 31 میلیارد و 370 میلیون تومان با مهر و امضای رئیس وقت شورای اسلامی شهر پرند کشف شد که فاقد مصوبه شورا و وجاهت قانونی است. وی اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر پرند به محض اطلاع از این موضوع که انحراف از بودجه شهردار تلقی می‌‌شود را به اطلاع مراجع ذی‌ربط رساندند،شهردار با سوءاستفاده از نامه رئیس وقت شورا برخی لوایح و پروژه‌ها را بر اساس بودجه غیرمصوب تعریف کرده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند بیان کرد: از روزی که اعضای شورای اسلامی شهر پرند پیگیر این موضوع شدند،شهردار ضد اعضای شورا جوسازی کرد که شامل تحریک کردن کارکنان شهرداری و افکار عمومی،مستندسازی غیرواقعی و … است. وی تصریح کرد: شهردار سعی دارد که تقصیر را به گردن رئیس شورا بیندازد و وی را مقصر جلوه دهد که حرف زیاد بی‌ربطی نیز نیست اما چرا شهردار بودجه‌ای که نه مطرح شده،نه تصویب شده و نه ابلاغ شده را به عنوان بودجه مصوب تلقی کرده است؟ البته وی در مکاتبات خود به غیرمصوب بودن این بودجه اعتراف کرده است.

میرزایی خاطرنشان کرد: با اقدام رئیس وقت شورای اسلامی شهر پرند که با سوءنیت و سوءاستفاده شهردار همراه شده،مدیریت شهری و شهرداری دچار چالش شده است. وی گفت: من در قبل مراتب اعتراض خود را به خاطر انتخاب مدیران غیربومی در شهر پرند اعلام کرده بودم که حق قانونی بنده به عنوان عضو شورای اسلامی شهر است، شهرداری یک نهاد خدمات‌رسان است و مدیران آن باید به صورت شبانه‌روزی و 24 ساعته مشکلات شهر را رصد کرده و برای آن چاره‌اندیشی کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند اظهار کرد: اعتراض بنده نسبت به مدیران شهرداری پرند بود اما شهردار با جوسازی آن را به کارکنان نسبت داد و با مستندسازی غیرواقعی، از آنها طومار علیه شورای شهر جمع کرد که به دور از اخلاق و منش مدیریت اسلامی است.وی بیان کرد: شهردار پرند با اقدامات فرافکنانه خود به دنبال سرپوش گذاشتن بر تخلف خود است، چراکه وی از بودجه مصوب انحراف داشته است. میرزایی تصریح کرد: وی با حاشیه‌سازی علیه شورای اسلامی شهر پرند مبنی بر اینکه این شورا بودجه‌ای برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران،کمک خانواده شهدا و … در نظر نمی‌گیرد،قصد تخریب چهره اعضای شورا را دارد،در حالی که این موارد ردیف بودجه ندارند.وی در پایان متذکر شد: کانون‌های اثرگذار سیاسی در شهرستان رباط کریم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به دنبال پیاده کردن سناریوی پردیس در پرند هستند تا شورای اسلامی شهر منحل شود و شهردار حضور خود را در سمت برای همیشه بیمه بکند.

گلایه شهروندان پرندی از مسئولین به خاطرتاخیر در پیگیری مطالبات شهری

 

همشهریان شریف و صبور ساکن فازهای 3،4،5شهرپرند درطول یکسال گذشته با امضای طومارهای جداگانه،اعتراض خود را نسبت به وضعیت نامناسب تک باند بلوار علامه طباطبائی،که هم اکنون به صورت دوطرفه مورد استفاده شهروندان محترم قرارگرفته و راه شریانی ساکنین این فازها می باشد به مسئولین محترم شرکت عمران اعلام نموده و بارها خطرات جانی و مالی این بلوار حادثه خیز نیز در رسانه های شهر پرنداطلاع رسانی شده اما متأسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص از طرف مسئولین مربوطه صورت نگرفته است.در واقع فرا رسیدن فصل سرما،یخبندان و طولانی شدن خواسته بحق مردم نسبت به پیگیری های متعدد،باعث نگرانی مضاعف شده است.امید است مسئولین محترم با قاطعیت،مطالبات شهری را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به رفع مشکلات شهروندان محترم تدابیر ویژۀ بیندیشند.

 

 

تابلوهای مسیری شهر پرند ناخوانا و غیر قابل تشخیص است!

معمولا علائم تابلوهای اطلاعات مربوط به مسیر راهها برای پیش آگاهی و هدایت رانندگان محترم است که بتوانند به آسانی محل مناسب مورد نظر خود با آرامش بدون ایجاد ترافیک و سد معبر تعیین مسیر نمایند.هرج مرج و بی نظمی در راهها و خیابانها اصلی و فرعی باعث سدمعبر و تصادف شده و خسارت جانی و مالی را به همراه خواهد داشت.نصب تابلو واضح و شفاف از لحاظ شکل و اندازه یک تابلو و علامت، با اندازه حروف از ضروریات صحیح راهها است تا بلکه بتوان جریان آرام تردد خودروها به منظور بهره وری مناسب و صرفه جویی رانندگان،در زمان و سوخت خودروها و البته جلوگیری ازآلایندگی غیر معمول را هدایت کرد.تابلو راهنما بایستی واضح قابل درک و خوانا باشد تا چناچه راننده قصد تعیین مسیر را داشت زمان و سرعت کافی برای خواندن پیام،قبل از انحراف و حوداث خطرناک را داشته و تمرکز فکری و هوشی خود را صرف ایمنی خودرو و سرنشینان نماید نه اینکه هوشیاری خود را معطوف به رویت تابلوهای ناخوانا کنند.تابلوهای منصوب مسئولین محترم شهری ناخوانا و غیر قابل تشخیص بوده و اندازه نوشته آن کوچک و به آسانی قابل رویت نیست.در واقع مسئولین محترم دراجرای فعالیتهای مربوطه شهری دقت و کارشناسی لازم را بعمل آورند تا شاهد هدر رفت سرمایه مردم نباشیم امید است اصلاح این تابلوها را در دستور کار خود قرار بدهند. 

نایب قهرمانی تیم دو صحرانوردی دانش آموزان دبیرستان حنانه شهر پرند

 

تیم دو صحرانوردی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حنانه(خلیج فارس) شهر پرند در مسابقات آموزشگاهی دو صحرانوردی 2000متر مدارس شهرستان رباط کریم با شایستگی به مقام نایب قهرمانی دست یافت.مسابقات دو صحرانوردی 2000مترمدارس دخترانه روز گذشته بین مدارس متوسطه2 شهرستان برگزار گردید که در این رقابتها تیم دو صحرانوردی دبیرستان دخترانه حنانه شهر پرند با ترکیب خانم ها زینب کاظمی،سمیه دلیریان،مهرنوش مظلومی،زهرا آذریان،مربی خانم فریده کمری و مدیر دبیرستان خانم اکبری در جایگاه دوم این مسابقات قرار گرفتند.دبیرستان دخترانه حنانه یا خلیج فارس واقع در شهرک آفتاب فاز5 شهرپرند،با توجه به اینکه در سال جاری افتتاح شده از لحالظ امکانات ورزشی و تجهیزات آموزشی تحقیقاتی رنج می برد. در واقع شهرپرند در حوزه ورزش دارای استعدادهای درخشان می باشد ولی عدم امکانات و تجهیزات ورزشی مانع بروز خلاقیت ها شده امید است مسئولین محترم،خیرین دلسوز و خیرخواه برای رفع مشکلات و کمبودها موجود حمایت های دلگرم کننده داشته باشندتا انشاءا… نوجوانان و جوانان شایسته افتخارات بیشماری را برای شهرمان به ارمغان بیاورند.تیم خبری آوای پرند این پیروزی را به بازیکنان،مربی،مدیر دبیرستان حنانه و همشهریان عزیز تبریک عرض می نمائیم.

سرویس بهداشتی عمومی ضرورتی فراموش شده در شهرپرند

 

معضلات نبود توالت های عمومی شهری در سطح شهر برای اقشار افراد جامعه آزار دهنده و بعضآ چهرۀ ناشایستی در گوشه کنار کوچه و خیابان شهر در قالب دستشوئی صحرایی در حال قضای حاجت است.معضل عدم سرویس بهداشتی عمومی،بیشترین اذیت و آزار را متوجه مسافران محترم و رانندگان شریف ناوگان عمومی نموده که در طول ساعات شبانه روز به خدمات رسانی به شهروندان عزیز مشغول بوده امید است مسئولین محترم شهری در جهت رفع  این معضل اساسی شهری تدبیری اندیشیده و با ساخت توالت های چند چشمه در نقاط حساس و ضروری شهر قابلیت راحت و آسان را برای شهروندان فراهم نمایند.

 

شهرجدید پرند با تجمیعی از مشکلات در بستر بی تفاوتی ها آرامیده است

 

شهرجدیدپرندباامیدوآرزوی های متعددی شهری ومعماری نوین بنا شدامادستخوش بی تدبیری و بی تعهدی مدیران  غیربومی و پروازی گردید که متأسفانه در حال حاضر مردم در این شهر در بحران بیکاری،فقر و بی نظمی شهری قرارگرفته وبا کمبودهای ضروری زندگی درجوزه بهداشت،درمان،ورزش،خدمات،اشتغال،حمل ونقل،آموزش،فرهنگ و نشاط مواجه،گویا عده ای عمر مردمان شریف این شهر را برابر نوح نبی می دانندکه امروزه برای عمران و آبادانی شهر تعجیلی نداشته و صبرایوب را چاشنی فعالیت خود نموده اند.کمبود شدیدمراکز درمانی،مردم دردمند این دیار را آواره شهرهای همجوار و مرکز کشور شده و بعضاً بعلت عدم دسترسی به موقع و مناسب به خدمات درمانی جان خود را در مسیر اعزام به مراکز درمانی شهرهای حاشیه پرند از دست داده و مصیبتی برای خانواده ها بر جا گذاشته است.در حوزه آموزش آمارتعداد دانش آموزان کلاس های درسی بیش از حد مجاز بوده که این امرباعث کاهش بار علمی آینده سازان کشور در این منطقه میشود.در حوزه ورزش نوجوانان و جوانان رشید و با انرژی شهرمان بعلت کمبود شدید فضاهای ورزشی تفریحی دچار یأس و افسردگی شده و ادامه  این روند،رنجش خاطر و استرس فراوانی در میان خانواده ها به وجود آورده است.کمبود امکانات و تجهیزات آتش نشانی،امداد نجات و اطفاء حریق متناسب با ساختمانهای بلندمرتبه به ویژه مناطق مهر نشین شهر پرند،مخاطرات ایمنی را به همراه داشته که اگر خدای ناخواسته این ساختمانها دچار حریق و یا بحران دیگری شود خاطره ناگواری بجا میگذارد.در واقع مشکلات و معضلات زیر ساختهای واحدهای مسکن مهر شهر از قبیل محوطه سازی،فضای سبز،مراکزخرید،آموزش،امنیت،زیباسازی،ترافیک و روشنائی هم موجب آزار و اذیت ساکنان محروم و مقروض گردیده به طوریکه بی کیفیتی فضای سبز و خشکیدگی آن در میان ساختمانهای سر به فلک کشیده روحیه نشاط و شادابی را از شهر گرفته و البته صرف هزینه های میلیاردی حفاظت و نگهداری درخت و درختچه سطح شهر و عارضه خشکیدگی و نابودی آنها موجب نگرانی عمیق دلسوزان شهر شده است.تغییرات غیر موجه و غیر ضروری کاربری مسکونی و فضای سبز به تجاری و بازارچه نشان از غیر کارشناسی بودن ایده های شهری است که هیچ تأثیر مثبتی در راستای رفاه و خدمات مردم نداشته بلکه باعث تغییر بافت مناسب شهر و ایجاد ترافیک و هرج مرج شهری میشود.توافقات و تعاملات غیر شفاف و شبهه انگیز با اشخاص خاص در سایه عدم اطلاع رسانی و سکوت خبری زمینه حیف و میل اموال عمومی و تضییع حقوق شهر فراهم وباعث رشد قارچ گونه رانت و بی قانونی میشود.پاسخگو بودن متولیان انتخابی و انتصابی شهری به مردم از ضروریات توسعه و آبادانی بوده و موجب تقویت وحدت و اعتمادسازی دو جانبه میشود. 

 

درشهر چه می گذرد؟! به روایت تصویر

 

قابل توجه همشهریان ارجمند : این تصاویر قبلا توسط پایگاه خبری آوای پرند اطلاع رسانی شده ولی متأسفانه گویا مسئولین محترم بنای دیدن و شنیدن را نداشته و فعلا صبر پیشه کرده اند.

لال

واگذاری دکۀ مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی در سطح شهر براساس ضابطه است یا رابطه !؟

 

همواره سوالات زیادی در اذهان عمومی اقشار جامعه به ویژه جوانان جویای کار ایجاد میشود در واقع راهکار و معیار واگذاری دکه های مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی که به صورت چشمگیر در شهر رشد کرده دارای چه مکانیزم و راهکاری از قانون بوده که امروزه خیلی ها از متقاضیان مستحق و محتاج به اشتغال از دستیابی به آن باز مانده اند.بی شک نگاه ها به سوی نهاد محترم شورای اسلامی شهر،شهرداری و شرکت عمران است یا اینکه اعضای محترم شورای شهر واگذاری ها را مصوب و ابلاغ و یا شهرداری و شرکت عمران راسأ اقدام به صدور مجوز نموده بهرحال هر سه نهاد محترم نظارتی و اجرائی تلاش مضاعفی را برای رفع کاستی های شهری دارند.حال به نظر می رسد اطلاع رسانی شفاف در انجام واگذاری ها دسترسی آزاداطلاعات،ایجاد شرایط برابر واگذاری ها برای عموم مردم،گامی اساسی در راه تحقق عدالت اجتماعی بوده و شائبه واگذاری رابطه ای را از در میان افکارعمومی از بین میبرد.بعضاً استقرار این گونه دکه ها درمسیر پیاده رو مشکلات عدیدی برای مردم ایجاد و باعث سدمعبر و رواج قانونشکنی در شهر میشود امید است متولیان زحمتکش شهری ضمن برخورد مناسب با این پدیدۀ،زمینه حرمت نهادن به حقوق شهروندی را برای آحاد افراد جامعه به طور مساوی فراهم نمایند.

تجمع همشهریان پرندی درب ساختمان شورای اسلامی شهر در اعتراض به عملکرد شهرداری


جمعی از همشهریان پرندی روز چهارشنبه ساعت 11در یک حرکت اعتراضی نسبت به عملکرد شهرداری مقابل شورای اسلامی شهرتجمع کردند.


 

روشنایی مناسب در شهرتأثیر مثبتی در کاهش تصادفات و بی نظمی اجتماعی و امنیتی دارد.

 

روشنایی مناسب معابر،کوچه و خیابان ها موجب تثبیت آسایش و امنیت شهروندان عزیزشده و از حوداث احتمالی ناشی ازخاموشی ها به طورحتم کاسته میشود بطوریکه اگر در ساعات شبانه در خیابان و کوچه های شهر پرند به ویژه فازهای 6،5،4،3 گشت وگذاری کوتاهی داشته باشید ناخودآگاه به علت تاریکی به دلهره خواهید افتاد.دربعضی از مناطق و محلات شهر بعلت عدم روشنایی مناسب ضریب آسایش و امنیت ساکنین آن پائین بوده و شهروندان محترم گرفتار آسیب های جدی شده در واقع تاریکی یکی ازعوامل مهم حادثه سازوناامنی بوده که این معضل به نوبه خود باعث سلب آرامش وآزار مردم شریف شده البته به ویژه پروژه های نیمه تمام مسکن مهرکه فاقد روشنایی مطلوب،این یک معضل زمین گیر این شهراست.روشنایی مناسب در شهرتأثیر مثبتی در کاهش تصادفات و بی نظمی اجتماعی وامنیتی داشته و موجب تقویت روح و روان وشادابی شهروندان میشود.امید است مسئولین زحمتکش و کاردان جهت رفاه حال شهروندان محترم تدبیری شایسته بیندیشند.

 

مهندس آریا خانی عضوشورای اسلامی پرندطی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آوای پرند: برهان قانون شکنان،نادرست ترین برهان هاست و توجیه فریب خورده ها بی اساس تر است

 مدیریت دوگانه شهری بایستی به مدیریت واحد و یکپارچه تبدیل و جهت ارائه خدمات مطلوب و همسان چاره ای جز این نیست.ولی تحویل شهر از سوی شهرداری نیز یک چالش بشمار می آید که چون منابع لازم جهت ارائه خدمات در این راستا تعریف و پیش بینی نشده و تحویل آن در حال حاضر با این تفسیر قانونی از لحاظ روشن نشدن تعهدات شرکت عمران،به شهر وجود دارد و تحویل آن فاقد تعهدات غیر منطقی و تضییع حقوق شهروندی و به سان فرو رفتن در باتلاق می ماند و در نهایت منجر به شهر فروشی مدرن می شود.گله مندی از شرکت عمران وجود دارد عدم تعامل با شورا،عدم پاسخگویی و عدم ارائه برنامه های شهری در ارتباط با معضلات شهری و خدمات مربوطه که در واقع شورای اسلامی شهر خواستگاه و انتخاب شهروندان می باشد و بایستی شرکت عمران خانه شورا باشد و در تمامی مراحل توسعه شهری از نقطه نظرات و مشارکت آنان استفاده نماید. نظام مدیریت واحد محلی تحت عنوان شوراها بخصوص در پرند با توجه به شرایط و معضلات خاص شهری از نقطه نظر کمی و کیفی خدمات،نیازمند توجه ویژه و تعامل سازنده همه ارگان ها می باشد که بتوان فضای برنامه ریزی واحد جهت نیل و دستیابی به توسعه و پیشرفت شهری فراهم سازد و این وظیفه همگانی است که تحت یک مدیریت واحد محلی نظام مند و هدفمند قرار گیرد.اصلی ترین مسئله شهر و اساسی ترین موضوع در هر شهر و بخصوص شهرهای جدید ترجیح شهروندان به کالبد شهر است.چرا که آنچه شهر را تشکیل می دهد ساختمان، مغازه و خانه نیست بلکه شهروندانی هستند که شهر را تشکیل می دهند که متأسفانه امروز شهروندان قربانی توسعه کالبدی شهر شده اند.معماری،ضوابط و مقررات و دستورات افرادی همچون شورای شهر و شهردار و مشاوران نیست بلکه معماری سبک زندگی انتخاب شده توسط مردم و نوع نگاه آنها و حسن تعلقشان به شهر است.مشکل نگاه به کالبد شهر این است که در موضوع توسعه و مدیریت در شهرداری ها،اهمیت انسان و شهروند فراموش شده و همه چیز قابل خرید و فروش می شوند و بدین ترتیب شهرها تبدیل به تجارت خانه شده شهروندان،مالیات و عوارض آنها فدای سوء مدیریت شهری می گردد.که نوعی تغییر کاربری ها در این راستا به صورت خیلی پیچیده و خاص اتفاق می افتد که فاقد هیچ گونه توجیه فنی و کارشناسی است و منجر به شهر فروشی مدرن می گردد که هزینه های آتی آن بایستی شهروندان پرداخت نمایند.آنهم بخاطر سوء مدیریت هزینه ها،در شهرداریها و عدم رعایت ساختار و چارت قانونی سازمانی است که مجموعه شهرداری قانون مدار، شهروندمدار و پایبند به اصول معماری و شهرسازی باید در عمل،نه در شعار و فرافکنی به مسئله حقوق شهروندی بایستی جامه عمل بپوشاند.واقعیت این است که در شهری که مدیران و شهروندان به آن تعلق خاطر ندارند اگر در همسایگی بخشی از حقوق شهروندی با ساخت و سازها از بین برود همسایه نیز دست به مسابقه در تخریب فضای زیستی شهر می گذارد و در نتیجه معماری ایجاد می شود که نشانه عصیانگری اجتماعی و سوء مدیریت شهری است و نشانگر این است که در شهر آرامش وجود ندارد و ضابطه و رابطه،اصل و فرع می گردد.قوت و ضعف قانون وابسته به مجری و اجرای آن است و برهان قانون شکنان،نادرست ترین برهان هاست و عذرش از توجیه هر فریب خورده ای بی اساس تر و بعضی اوقات خوشحالی او نه از عدم اگاهی بلکه آگاهانه بخاطر منفعت شخصی و دنیاپرستی و در نهایت بایستی گفت بهترین شهرها انست که امکانات و خدماتش پذیرای جمعیت که منجر به ایجاد روحیه شهری گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقف شبانه کامیونهای حمل مواد سوختی درداخل خیابانهای شهرپرند میتواند فاجعه بار باشد.

 

خطرات و حوداث غیر قابل پیش بینی حریق، برای شهروندان پرندی، ناشی از پارک شبانۀ تانکرهای حمل مواد سوختی درداخل محدودۀ مسکونی شهردر کمین جان و مال شهروندان می باشد که خدای ناکرده اگر دچارآتش سوزی شود می تواند خسارت جبران ناپذیری را به بار آورد.توقف تانکرهای حمل مواد سوختی که در محدوده مسکونی شهری،معضلی مرگ آسا بوده و بعضاً بی توجهی صاحبان و رانندگان اینگونه خودروها به امنیت جانی ومالی شهروندان و عدم برخورد به موقع و مناسب متولیان امور به اینگونه مشکلات نقص حقوق شهروندی زیانباراست.امید است مسئولین محترم و متعهد شهر با اقدامی شایسته با این پدیدۀ حادثه ساز برخورد نمایند.

 

 

اقدام تحسین آمیز شهرداری پرند در نصب تابلو راهنمای مسیر

 

شهرداری محترم شهر پرند در حرکتی خوب و سازنده اقدام به نصب تابلو راهنمای مسیرشهری نموده در واقع این عمل شایستۀ پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری قابل تحسین و تمجید می باشدچونکه نصب تابلوهای مذکور،ایمنی و سلامت تردد همشهریان عزیز را به همراه داشته و برای هدایت شهروندان،مسافران و گردشگران شریف مفیدبوده اماابعاد و نوشتاراین تابلوها از فواصل معمولی خوانا و قابل فهم نبوده و بعضاً باعث مشکلاتی دیگرخواهدشد.امیداست مسئولین محترم شهری جهت رفع این معضل تدبیری بیندیشند.

تجاوز به حقوق شهروندی شهروندان و بی تفاوتی متولیان امور

 

تنها گشت و گذار کوتاهی در شهر پرند کفایت می کند تا موارد متعددی از بی نظمی شهری و تجاوز به حقوق شهروندی در سطح شهر مشاهده کرد که خاطر همشهریان محترم و شریف را آزرده،هم چهرۀ شهر را زشت و ناخوشایند نماید.اشغال فضای مفید پیاده روها توسط خودروهای شخصی پارک شده در این معبر گاهی اوقات عابران پیاده به دلیل سدمعبر در میسر عبوری،ناچاراٌ از میسرطولی کوچه و خیابان تردد نموده که خود بنای معضلی دیگر است و این تعرض به حقوق شهروندان به ماشین های عبوری از این مسیرها نیز سرایت نموده که خود مولد مشکلات دیگری می باشد.در واقع مشکل دیگری که باعث مزاحمت عابران پیاده شده تصاحب اندک فضای معابر عمومی توسط کسبۀ عزیز است  که عرصه را برای شهروندان تنگ کرده و حقوق شهروندی را زیرپا گذاشته و تردد برای آحادافراد جامعه به ویژه بچه ها و بانوان محترمه دشوار نموده است.انشاءالله متولیان امر،رفع این معضلات را وجهه همت خویش قرار داده و البته در کنار اعمال قانون و اعاده حقوق شهروندان،با فرهنگ سازی احترام به حقوق عمومی را به جای تعرض به حقوق عمومی نهادینه نمایند.

 

همسطح سازی دریچۀ منهول فاضلاب شهری شهرپرند یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.

 

یکی از مشکلات مهم در امر تردد شهری،وجود اختلاف ارتفاع بين دريچه های  فاضلاب شهری با سطح آسفالت کوچه و خیابان های شهرپرند است که احیاناٌ یا از سطح آسفالت بالاتر و یا اینکه پائین تر بوده وجود این معضل باعث تغییر مسیر ناگهانی خودروها و در پی آن حوادث و موجب خسارت مالی و جانی مردم می گردد.در واقع اکثر کوچه و خیابان پرند دارای این معایب بوده وحتی در قسمت های که تازه آسفالت شده این نواقص بر طرف نشده است.پس بهتر بیائیم مشکلات شهر را بهتر ببینیم نه این که بی تفاوت از کنار آن بگذریم تا خدای ناکرده باعث فاحعه ناگوار شود.حال از مسئولین محترم و زحمتکش مربوطه شهرجدیدپرند انتظار می رود برای رفع این معضلات تدبیری بیندیشند. 

 

بی توجهی به خطرات عدم استقرار سطل های زباله معابر عمومی در مکان های جانمائی شده

 

سطل های حمل زباله معابر عمومی شهر پس از تخلیه توسط ماشین مکانیزه حمل زباله در مکان های جانمائی شده ویژه این سطل ها قرار نگرفته و بعضاً به علت رها شدن در حاشیۀ خیابان و کوچه موجب بروز حوادث ناگوار میگردد.در واقع معضل دیگری که امروز باعث آسیب رساندن به اموال عمومی شهر شده سهل انگاری در نگهداری سطل های زباله در موقع بارگیری و تخلیه زباله است که گاهاٌ به دلیل معیوب بودن دستگیره بالابر بازوئی دستگاه حمل سطل ها،باعث سقوط سطل زباله بر روی زمین شده و موجب خرابی و کاهش عمر مفید آن میگردد.ضمناٌ بوی تعفن سطل های زباله باعث آزار شهروندان شده است.امید است  مسئولین محترم و زحمتکش خدمات شهری شهرداری پرند راهکار عملی جهت رفع این مشکلات را در دستور کار خود قرار دهند.

 

 

شهرجدیدپرند در حوزه بهداشت و درمان در رنج و محرومیت است.

 

اگر کارنامه وزرای دولت تدبیر و امید در طول دوسال ورق بزنیم،بدون شک وزیر بهداشت و درمان از کارآمدترین و متعهدترین وزرای دولت یازدهم است،وزیری کاردان که توانسته با برنامه های علمی و عملیاتی تغییرات بنیادینی در حوزه درمان و سلامت بوجود بیاورد و خواسته های ملت را در بخش بهداشت و درمان را اجرایی نماید.وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم در چند روز گذشته برای سرکشی و نظارت در بخش بهداشت و سلامت به مناطق غربی سفری داشته و ضمن بررسی مشکلاتشان از نزدیک به دغدغه های مردم منطقه توجه پایدار داشته است.حال ازدکترهاشمی وزیر محترم انتظار می رود در آینده نزدیک به شهرمحروم پرند و با مردم دردمند این دیار دیداری داشته و مشکلات ناگوار درمانی را مورد توجه خاص قراردهد.در واقع شهرجدیدپرند که در زمره شهرهای جدید محسوب می شود حال روز خوبی نداشته  و از زمین و زمان مشکلاتش روز به روز مضاعف می شود،این شهر که در40کیلومتری پایتخت و درضلع جنوب غرب شهرستان رباط کریم قرار گرفته اسیر موانع و چالش های هست که در دولت های نهم و دهم بر جای مانده،همان شهری که توسط دولت گذشته به عنوان پایتخت مسکن مهر معرفی شد،شهری که به رغم ساخت وسازهای فراوان دارای نواقص و کمبودهای فراوانیست که به اذعان کارشناسان و هزینه های میلیادری و تبلیغات،ازمشکلات عظیمی برخورداراست،نبودسرانه های آموزشی،بهداشتی،فرهنگی،نبود مکانیزم های کافی برای توسعه فضای سبز،امکانات سرگرمی و تفریحی،بعلت واگذاری مسکن مهر شاهد افزایش روز افزون جمعیت هستیم این در حالیست که بسترها و امکانات متناسب با ازیاد جمعیت در این شهر دییده نشده واین به نوبه خود مشکلات و چالش های شهر را افزون تر می کند،مشکلات عدیده و حل موانع جدی در دو حوزه رو بنایی و زیر بنایی همت دولتمردان تدبیر و امید را می طلبد.و اما یکی از مسایل بسیار ضروری و حیاتی دغدغه شهروندان پرندی از وزیر عملگرای بهداشت و درمان است نبود سرانه مناسب بهداشت و درمان در این شهر برای مردم دردسر آفرین می باشد پرند حدوداٌ 130هزار جمعیت دارد و این رقم در حال اضافه شدن است،اما نبود امکانات بهداشتی روزبه روز ملموس تر شده چونکه در دولت گذشته هیج توجه و سرمایه گذاری درمانی و بیمارستانی نشده،بدون توجه به بحث های کارشناسی،فقط دنبال ساخت مسکن مهر بوده و مشکلات بهداشتی انقدر زیاده که شهروندان پرند مجبورند برای معالجه به شهرهای همجوار مراجعه کنند و هزینه های چند برابری پرداخت کنند.شهر پرند با توجه به موقعیت ممتاز و نزدیکی به تهران و فرودگاه بین المللی از داشتن یک بیمارستان محروم است و در کنار همه محرومیت ها،سرانه بهداشتی جوابگوی شهروندان نیست که این امر از نیازهای لازم و ضروریست و نمی توان به راحتی چشم پوشی کرد. و تنها از یک درمانگاه خصوصی برخوردار است،در صورتی که به طور یقین این درمانگاه پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و مسئولان کشوری باید فکری اساسی برای تامین سرانه های درمانی و بهداشتی این شهر تازه تاسیس کنند.

 

گلایه جمعی از شهروندان پرندی مبنی برورود سگ های ولگرد در سطح شهردرساعات شبانه روز

 

جمعی از همشهریان پرند نسبت به ورود سگ های ولگرد در ساعات شبانه روز در داخل شهر که باعث وحشت و بروز مشکلات بهداشتی ازقبیل انتقال بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان نگزان می باشندلذا از مسئولین محترم شهری انتظار می رود نسبت به جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر اقدام نمایند.

 

تنها سالن ورزشی شهر پرند محروم از تهویه مطلوب،سیستم سرمایشی و روشنایی کافی

قابل توجه مسئولین محترم شهرپرند تنها سالن ورزشی سرپوشیده واقع در فاز یک که مدتی است به بخش خصوصی واگذارشده از تهویه مطلوب،سیستم سرمایشی و روشنایی کافی خبری نیست گویا متولیان محترم این سالن فقط به دنبال کسب درآمد و تأمین اجاره مکان مذکور می باشند امیدواریم مسئولین زحمتکش برای رفع این معضلات چاره ای بیندیشند.

دومین طومار اهالی محروم فاز6،5،4،3 مبنی بر ترمیم و آسفالت بلوار ورودی شمالی شهر(علامه طباطبائی)

 

جمعی از اهالی عزیزو شریف فاز6،5،4،3شهرجدیدپرند که اکثریت آنها از ساکنین محترم  مسکن مهر می باشند برای دومین بار با امضای طوماری خواستارمرمت و بازسازی بلوارشمالی شهر به اصطلاح ورودی شمالی فازهای مذکور هستند.ضمناًهمشهریان عزیز سال گذشته در این خصوص با امضای طوماری به مدیر عامل محترم شرکت عمران جناب آقای مهندس هاشم زهی خواستار رسیدگی به موضوع یاد شده را داشتند اما متأسفانه تاکنون اقدامی مبنی حل مشکلات مشاهده نشده است.حال بایستی منتظر اقدام عملی متولیان مربوطه و مردم شد.

 

توافق تاریخی هسته ای، فرصتی ماندگار برای حقانیت ملت عزتمند ایران

 دیپلمات های تیم مذاکرات هستۀ کشورمان که با تکنیک و اقتدار دیپلماسی در برابر قدرت های جهان  با تدبیر و عقلانیت از حقوق ملت شریف و بزرگوار ایران دفاع کرده اند تا دراین شرایط حساس و نفس گیر نگرانی های پیش روی کشور را به فرصت استثنایی توسعه و آبادانی تبدیل نمایند و دگر بار سناریوی شیطنت و شرارت دشمنان و بدخواهان کشورمان را خنثی گردد.در واقع مسئولیت خطیر و ارزشی تیم مذاکره کننندۀ هسته ای در مقابل کوهی از بهانه جویی های صعب العبور زیاده خواهان قابل تقدیر و سپاس تاریخی است که با تلاش های دلسوزانه چند ماهۀ تیم مذاکره کننده در کنترل بحران هستۀ کشورمان و کسب توافق سودمند نشان از مدیریت عالی دیپلماسی است که با بینش فهیم سیاسی خود مسیر مناسبی برای ادامه راه پر پیچ و خم مذاکرات انتخاب نموده اند.با توجه به تلاش و زحمات تیم دیپلماسی هستۀ انشاءا… بهترین سرنوشت ها نصیب کشور و ملت عزیز ایران اسلامی شودتا به فضل خداوند قادر متعال زمینه ترقی و آبادانی کشور همراه با تعامل و مهرورزی،حرکت جهشی خود را آغاز کند.به فرزندان دلیر و شجاع تیم مذاکرات هستۀ خداقوت و درود می فرستیم به لطف خدا این توافق تاریخی راهگشای خیر و خودباوری شود.

مهندس آریا خانی عضو شورای اسلامی شهرپرند طی گفتگوی با خبرنگار آوای پرند گفت:

شهرجدیدپرند با توجه به موقعیت عالی ارتباطی،داشتن ظرفیت های فراوان و پایین بودن هزینه انتقال پایتخت،مناسب ترین گزینه برای  پایتخت اداری سیاسی کشور می باشد.رئیس کمیسیون عمران شورای شهر پرند افزود:در بحث توسعه کمی و کیفی شهرپرندصبحت های زیادی شده اما تاکنون به مرحله عمل نرسیده است لذا پرند شهری با ظرفیت های عالی،نیازمند حمایت و توجه خاص دولت محترم و همشهریان عزیز است تا ظرفیت های مترقی پرند شکل واقعی خودش را پیدا کند و افق روشنی برای این شهر بوجود آید.ایشان با برشمردن ویژگی های منحصربفرد شهر پرند تصریح کرد از نظر توسعه راه های ریلی،جاده ای و هوایی موقعیت ممتازی در پرند حاکم است که تمام نقاط کشور از شمال،جنوب،غرب و شرق را در بر میگیرد و از هر لحاظ که بررسی کنید از نظر دسترسی به راه های ارتباطی کشور،پرند بهترین موقعیت را دارا می باشد.مهندس آریا خانی افزود:همجواری  با فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و  طرح توسعه فرودگاه درآینده که در 5 فاز و در قالب شهر فرودگاهی اتفاق می افتد با پیش بینی های صورت گرفته امکان جابجایی90میلیون مسافر در سال وجود خواهد داشت که این خود یک ظرفیت استثنایی برای شهر پرند محسوب میگردد.مهندس خانی با بیان اینکه این ویژگی ها، پرند را به شهر شاخص در استان تهران تبدیل خواهد کرد اظهار داشت:در گدشته مطالعاتی برای انتقال پایتخت اداری سیاسی در پرند صورت گرفته،با توجه به پتانسیل های موجود و نظرات کارشناسی هم مثبت بوده است.کارشناس ارشد شهرسازی در ادامه افق پیشروی پرند را مثبت ارزیابی کرد و افزود پرند بتدریج با استقرار جمعیت 500هزار نفری یا بیشتر به عنوان یک شهر با اهمیت و تأثیر گذار ایفای نقش خواهد کرد همچنین افزود اگرهمدلی و همگرایی لازم برای جابجایی پایتخت اداری در بین ارکان سیاسی کشور وجود داشته باشد و مجلس هم مصوب نماید شهر پرند نسبت به سایر شهرها از شرایط و جایگاه بهتری برخوردار است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مقدمات استقرارفرمانداری در پرند انجام شده تصریح کرد پرند شهر جدید است و ویژگی جدیدی هم داراست و اینکه بخواهند در تقسیمات کشوری پرند را به عنوان یک شهرستان تعریف کنند و فرمانداری در این شهر استقرار پیدا کند به مولفه هایی نیاز است که آن مولفه ها هنوز در پرند تعریف نشده ولی باتوجه شرایط ویژه و شاخصه جمعیت آن این ظرفیت را برای شهرستان شدن را دارا می باشد.

پرند ایرانی ترین شهر ایران

شهرجدیدپرند در 40 کيلومتری جنوب غربی مشهور به پایتخت مسکن مهر ایران همجوار با استان مرکزی در شرايط اقليمی کويری با اقوام،ادیان و مذاهب مختلفبا صمیمیت خاص همه با هم با توکل بر خداوند متعال و همدلی برای آبادانی و پیشرفت شهر تلاش میکنند.شهر پرند کم نظیرترین شهر ایران است که از لحاظ تنوع قومی مذهبی در ایران پیشگام بوده و اقوام عزتمند و با افتخار ایرانی اعم از فارس،آذری،کرد،مازنی ،لر،بلوچ،لک،گیلکی،عرب و ترکمن از 31 استان کشورایران اسلامی با گویش و فرهنگ های گوناگون در کنارهم با صفا و دوستی زندگی می کنند.شهری پرجمعیت اما محروم از حداقل امکانات بهداشتی،خدماتی درمانی،اشتغال، ورزشی،فضای سبزمناسب،حمل نقل،فضای آموزشی،مشاغل فنی و اصناف است مردمان شریف و نجیب این دیار،نیازمند توجه پایدار دولتمردان تدبیر و امید و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشند. 

 

 

نخبگان و استعدادهای درخشان ورزشی شهر پرنددر سایه کمبود فضاهای ورزشی روزگار سختی را می گذرانند.

ورزش شادابی جسم و روح است که‌ سبب نشاط و تندرستی جامعه میشود در واقع هنر ورزش،سالم نگه داشتن بدن و تقویت آن در مقابل آسیب های اجتماعی و امراض است که امروزه به سبب محرومیت مجموعه های ورزشی و کمبود شدیدفضاهای مربوطه،مشکلات نگران کنندۀ برای جوانان و نوجوانان را به وجود آورده است.مناسب ترین مکان و زمان برای سپری شدن اوقات فراغت و تفریح‌های سالم و با نشاط مکانهای ورزشی است.استعدادهای درخشان و نخبگان عرصه ورزش شهر پرند در انواع رشته ها در میان ناملایمات و کم توجهی،روزگارناسازگار را طی کرده و فعالیتشان را با کندی و نبود امکانات حداقلی می گذرانند.کمبود شدید امکانات ورزشی معمولی آقایان و بانوان در شهرجدید پرند و ادامه این روند باعث یأس و رنج  ورزشکاران شده در واقع سرگردانی و نامشخصی متولیان ورزش در این شهر مشکلات مضاعفی به وجود آورده است.انگیزه جوانان و نوجوانان به ورزش در این منطقه و وجود استعدادهای درخشان و بروز این شایستگی ها لازمه توسعه مدیریت کمی و کیفی امکانات ورزشی و استقرار دستگاههای دولتی ورزش است.جوانان و نوجوانان مستعد ورزشی آقا و خانم شهر پرند لایق توجه خاص بوده و سزوار امکانات ورزش فوتبال،فوتسال،کشتی،والبیال،کاراته،تکواندو،وزنه برداری،بسکتبال،اسب سواری،مشت زنی و دیگر ورزش های معمول کشور هستند.امیدواریم مسئولین و دلسوزان شهر و استان برای رفع مشکلات ورزش شهر تدبیری بیندیشند تا بلکه معضلات کمبود امکانات شهر پرند در ورزش های پر طرفدار بر طرف شود.

ورزش شادابی جسم و روح است که‌ سبب نشاط و تندرستی جامعه میشود.

ورزش شادابی جسم و روح است که‌ سبب نشاط و تندرستی جامعه میشود.

دکتر بدرلو دکترای عمران و مشاور شورای اسلامی تهران:عمق راه طی نشده توسعه و آبادانی شهرستان رباط کریم و بهارستان

توسعه و پیشرفت همواره یکی از سوالها و دغدغه های اساسی و مهم در ایجاد دگرگونی؛ تحول و تکامل جوامع مختلف بشری بوده است.افزایش سطح بهره مندی و رفاه،ارتقاء امنیت اجتماعی و امکان تحرک اجتماعی عمودی و افقی براساس ارزشهای حاکم بر جامعه از علائم توسعه و پیشرفت یک اجتماع است که علی الاصول در سایه پیشرفت­های علمی و تکنولوژیکی،دگرگونی تکاملی در نظام بهداشت و درمان،آموزش و مهندسی اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی حاصل می گردد.از جمله مهمترین شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی یک اجتماع سطح خدمات­رسانی به شهروندان می­باشد که می بایست دریک جامعه توسعه­یافته در سطح مطلوبی باشد. برخی از زمینه­های خدمات­رسانی شامل؛1-خدمات حمل و نقل 2- خدمات امنیتی و قضایی 3- خدمات آموزشی 4-خدمات درمانی 5-خدمات ورزشی 6-خدمات فرهنگی می باشد. با این مقدمه در این مقاله به بررسی و مرور میزان توسعه یافتگی و پیشرفت شهرستان­های رباط­کریم و بهارستان می­پردازیم. براساس دیدگاه دانشمندان علم مدیریت توسعه یافتگی و پیشرفت یک منطقه محصول مشترک اراده مردم و عملکرد مسئولین آن منطقه می­باشد. بنابراین اساس سهم مردم و مسئولین را می توان در میزان توسعه یافتگی و پیشرفت یک منطقه برآورد و به تفکیک بیان نمود.از این منظر به عنوان مثال ظهور و بروز نخبگان علمی (مثلا در کنکور،المپیادها و موارد مشابه) نخبگان ورزشی (مثلا در مسابقات و میادین مختلف ورزشی ملی و فراملی ) از بین افراد و جوانان بومی این دو شهرستان را می توان به تبلور اراده و تلاش جوانان شهرستان مرتبط دانست و یا اینکه تقید مضاعف و شایسته مردم به برگزاری مراسم و مناسبت های دینی و مذهبی نیز بی ارتباط با عملکرد مسئولین منطقه بوده و وابسته به اراده و علایق دینی مردم منطقه می باشد. در نقطه مقابل وضعیت شاخص های خدماتی (مثلا گسترده و کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی در شهرستان ها)، درمانی (برخورداری و سطح دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتی مورد نیاز) و فرهنگی-ورزشی (وضعیت سرانه فضاهای فرهنگی ورزشی) به طور مستقیم متاثر از عملکرد مسئولین مختلف منطقه می باشد.با این توصیف بی هیچ پیش داوری و قضاوتی تعیین سهم مردم و مسئولین را در توسعه یافتگی و پیشرفت این منطقه پر از استعداد و پتانسیل انسانی و غیر انسانی را به مردم واگذار می­کنیم که تا عمق ره طی نشده توسط مردم و مسولین شهرستان های رباط کریم و بهارستان مشخص گردد.

بلاتکلیفی پروژه های تعطیل و نیمه تعطیل مسکن مهر شهر پرند،مأیوس کننده است.

متقاضیان واحدهای مسکن مهر شهر پرند نه راه پس دارند و نه راه پیش،درمانده و بلاتکلیف سختی روزگار را بر دوش نحیف می کشند تا بلکه معجزۀ شود و گرۀ مشکلات چند سالۀ آنها به طریقی حل شود.متأسفانه وعده های دلخوش کنندۀ زیادی در خصوص تحویل واحدهای مربوطه در طی چندسال گذشته به گوش محرومین متقاضی مسکن مهر خورده اما در عمل عیان با بیان تفاوت فاحشی داشته و شاهد خواب سنگین پروژهای مسکن مهربوده ایم بنابراین آئین نامه و مصوبه تاکنون حلال مشکلات این قشر زحمتکش نبوده بلکه باعث رنج و عذاب مضاعف بوده البته تأخیر و تعلل غیر معمول متولیان مسکن مهر در چند سال گذشته باعث ضرر و زیان متقاضیان این واحدها شده و بعضاٌ از لحاظ روحی و روانی دچار افسردگی شده اند.سپری شدن زمان دوساله و عدم تحقق برنامه و وعده های متولیان و پیمانکاران در خصوص تحویل واحدها در این شهر دردی از دردهای گران این قشر محروم و مستضعف التیام نبخشیده بلکه دامنه بیکاری و رکود را در این منطقه افزایش داده است.عالیترین زمان برای ساخت و ساز و پیشرفت کارهای ساختمانی در سه ماه اول و دوم سال می باشد که متأسفانه تاکنون سه ماهه اول آن بدون نتیجه ملموسی سپری شده و با این شرایط پیش رو قطعاٌ آرزوی دیرینه متقاضیان مسکن مهر که همان تحویل و اسکان در واحدهای مذکور به زودی میسر نمیشود.بلاتکلیفی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مسکن مهر در فازهای 4،5،6شهر جدید پرند ناامیدی مضاعفی دراین شهر حاکم نموده در واقع مشکلات کنونی دچار پیچیده گی خاصی شده که تاکنون از حل آن عاجز مانده ایم.حال با این همه انتظار و تحمل دشواری های روزمرۀ زندگی،از مسئولین محترم انتظار چاره اندیشی جهادی این معضل را داشته و تغییر مسیر پر پیچ و خم تأخیر و تعلل واحدهای مربوطه را داریم تا بلکه با عملیاتی نمودن برنامه ها،ارزش گذاری زمان،درک درد و رنج متقاضیان مسکن مهر،برخورد شدید با تنبلی و تعلل،تعیین سازو کار مناسب،پشتیبانی ویژه،مشورت دادن مردم در حل مشکلات کنونی و شفاف سازی عملکردها میتوان نویدی در بهبودی رکود کنونی باشد.البته دولت محترم و تلاشگر زحمات زیادی در این راه انجام داده است.انشاءا… به زودی شاهد شکوفائی و خوشحالی متقاضیان مسکن مهر باشیم.

فعالیت های از قبیل تجارت موادمخدر،قاچاق،ارتشاء و رانت مخرب اقتصادملی است.

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت  با قدردانی از وزارت اموراقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی،بر سیاست دولت مبنی بر شفاف سازی تأکید و اظهار کرد:ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و با تمام ظرفیت های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.دکتر روحانی پس از ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبارزه با پولشویی صحبت می کرد،پول کثیف را که حاصل فعالیت های از قبیل تجارت موادمخدر،قاچاق،ارتشاء و رانت است،مخرب اقتصادملی دانست و اظهار امیدواری کرد که در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف سازی مقررات و معاملات،زمینه های رشد پولشویی از بین برود.وی ادامه داد:متأسفانه تحریم های بانکی در مورد ایران،زمینه تجارت غیر رسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پولشویی به کار رفته است.ایشان خاطر نشان کرد:سیستم بانکی باید برای فعالیت های رسمی و قانونی امنیت کامل را بر قرار نموده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت های غیر قانونی به شدت ناامن باشد،به گونه ای که هیچ کس نتواند از سیستم بانکی برای پولشویی سوءاستفاده نماید.رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند از نام،حساب و کارت آنها سوءاستفاده نشود.

اعتیاد مصیبتی ناگوار و ویرانگر است

 

اعتیاد مصیبتی ناگوار و ویرانگر است که امروز متأسفانه طیفی از اقشار جامعه در گروه های سنی مختلف اسیر و گرفتار آن شده در واقع پدیدۀ شوم و خانمانسوز اعتیاد بابی رحمی و قساوت کانون گرم خانواده ، انسانیت ، مهربانی و اقتصاد زندگی  را در یک لحظۀ کوتاه نابود و ویران می نماید. در دایره حصر اعتیاد پدر، مادر، برادر،خواهر و فرزند تنها شاهد تباه شدن همدیگر بوده بدون آنکه بتوانند ناجی همدیگر باشند در واقع افراد به آسانی با بهانه های بیهوده در دام مخوف اعتیاد افتاده و خروج از  این بیماری و مرض بدعلاج بسی دشوار و غیر ممکن است.اعتیاد منشأ ناامنی، فقر، بیماری، قتل، ویرانی کانون خاتواده، جنایت و بی شخصیتی است که امروزه سرنوشت تلخ و دردآوری برای جامعۀ ما رقم زده و موجب بروز آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی شده است.متأسفانه امروزه اعتیاد با فراقی باز و گام های استوار بر دامنۀ سلطۀ خود افزوده و بر اسارت نوجوانان و جوانان نو شکفته اهتمام می ورزد که غمی جانکاه و رنجی کمر شکن بر جامعه تحمیل می کند بی آنکه توان مهار برای آن ایجاد شود. اعتیاد زهری کشنده و دردی سخت درمان می باشد که هیچ گاه با شعار و هشدار  عقب ننشسته بلکه انرژی مضاعفی برای پیشروی به خود می افزاید تنها با خرد جمعی و تحرک عملی دلسوزان جامعه و خیرخواهان میشود آن را کند یا ساقط نمود. بی تفاوتی آحاد افراد جامعه نسبت به ارائه راهکار مناسب در مبارزه و ریشه کنی با پدیده شوم اعتیاد، موجب علنی شدن مصرف مواد مخدر و وفور آسان آن در میان جامعه است که این یک نوع بدعت، خطرناک و تحریک کننده ست. مهار و کنترل مواد مخدر تنها با همراهی و همگراهی دلسوزانه و متعهدانۀ جامعه خیرخواه میسر و پشتوانۀ دلگرم کننده و کارساز،برای ریشه کنی و اصلاح اوضاع نامناسب کنونی است که حمایت و هدایت همگان می طلبد بنابراین تعلل و تأخیر باعث توسعه میدانی اعتیاد و مواد مخدر میشود.تندرست و شکیبا باشید.

رضـا  خـانـی

 

 

 

 

همشهریان عزیزپرندساکن فازهای 3،4،5،6همچنان منتظر اقدام عملی مسئولین هستند.

   

                                                           

                        « بنام خداوندقادرمتعال »
جمعی از همشهریان شریف و عزیز ساکن فازهای 6،5،4،3شهرجدیدپرند با امضاء طوماری اعتراض خود را نسبت به وضعیت نامناسب باند رفت و برگشت بلوار38متری علامه طباطبائی راه شریانی ساکنین این فازها به مدیرعامل محترم شرکت عمران پرندجناب آقای مهندس هاشم زهی اعلام نمودند.انشاءا… به زودی شاهدتحقق این خواسته بحق باشیم در واقع تعلل در این خصوص باعث خسارت جانی و مالی همشهریان محترم میشود.

آوای پرند

چاله چوله های خیابان های پرند را دریابید!

اگر بطور روزانه در خیابانهای شهر پرند تردد داشته باشید، شاهد چاله چوله ها و برجستگی هایی در سطح خیابانهای این شهر خواهید بود گویی که مسئولین در این شهر رفت و آمد نمی کنند.

بیشترین سطح خرابی مربوط به کوچه و خیابان های فاز،4،5،6 می باشد که ‌وضعیت مطلوبی ندارند و چاله چوله زیادی به چشم میخورد در واقع وضعیت نامناسب چاله های خیابان های شهر ، آرامش و آسایش از شهروندان سلب نموده است.

مناسب نبودن زیرسازی آسفالت معابر، پایین بودن کیفیت آسفالت، ترمیم غیر اصولی، تردد ماشین آلات سنگین، عدم همگرایی دستگاههای خدمات رسان و کم توجهی متولیان مربوطه به بهسازی معابر، روز به روز بر سطح این خرابی ها می افزاید.

رانندگان بخاطر فرار از و رد شدن از چاله های معابر، به طور ناگهانی از مسیر اصلی خود منحرف شده یا خودروی آنها واژگون شده و یا با وسائط نقلیه عبوری دیگری تصادف کرده و متحمل خسارت مالی و بعضاً جانی میشوند.

نامطلوب بودن وضعیت آسفالت خیابانهای شهر پرند عیان است بنابراین می طلبد مسئولین محترم چاره ای اساسی بیندیشند و اقدامات جدی در این زمینه انجام شود.

تعریض بلوار علامه طباطبایی،طرحی برای کاهش ترافیک

بلوار علامه طباطبایی، تقاطع فازیک و دو حدفاصل میدان امام خمینی به میدان سپاه که از خیابان های اصلی و پر تردد در پرند می باشد ، بدلیل کم عرض بودن خیابان و توقف خودرو در حاشیه آن، مسیر تردد خودروهای عبوری را با مشکل مواجهه کرده و باعث ایجاد خطر تصادف و افزایش حجم ترافیک می شود.

کم عرض بودن برخی از خیابانهای پرند از مشکلات عمده این شهر بوده و با توجه به اینکه بیشتر خیابانهای شهر مربوط به دو دهه ی گذشته بوده ، با افزایش چشم گیر جمعیت و چندبرابر شدن حجم تردد خودرو و اتصال اصلی این معبر به کمربندی شمالی و میانی و لزوم رفع خطرات احتمالی تصادف و کاهش بار ترافیکی بهتر است که اصلاح و تعریض این خیابان در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد تا شهروندان شریف پرندی به راحتی و با ترافیک کمتر در این خیابان به مسیر خود ادامه دهند.

در حال حاضر با توجه به کاهش سرانه فضای سبز در شهر و اهمیت افزایش آن، ضرورت دارد تا ضمن جابجایی درختهای حاشیه ی شرقی و غربی این خیابان به دیگر نقاط شهر، با هدف افزایش فضای سبز شهری و کاشت آنها در مکان جدید، از مخاطرات کاهش فضای سبز کاسته شود.

امید است مسئولین محترم شهری در راستای بهسازی و روان سازی ترافیک ، سهولت در تردد، حفظ و بهینه سازی فضای مرده فضای سبز شهری، تدابیری ویژه ای بیندیشند.

کیفیت پایین نان و بی نظمی در ساعات پخت، قصه پرتکرار نانوایی های پرندی

با توجه به پایین بودن کیفیت پخت نان در اکثر نانوایی‌های سطح شهر به طوری که پس از گذشت چند ساعت از پخت نان دیگر قابل خوردن نیست و مجبوریم آن را دور بریزیم بارها شهروندان از کیفیت پایین نان و تاخیر در شروع پخت نانوایی‌ها گله مند بوده و به این شرایط اعتراض داشته ولی تغییری در این خصوص بوجود نیامده است.

تلف شدن وقت مردم در صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها و بی‌نظمی در ساعات کار پخت بعضی از نانوایی‌ها و موفق نشدن شهروندان برای تهیه نان مورد نیاز با وجود زمان طولانی در صف، مشکلات زیادی به همراه داشته است..

بسیاری از نانوایی‌ها به طور خودسرانه و بی ضابطه به پخت نان خشخاشی وکنجدی روی آورده و مشتری را مجبور به تهیه اینگونه نان ها می کنند در واقع نان های کنجدی و … با قیمت بالا و خارج از نوبت بفروش می رسد که این وضعیت موجب نارضایتی شهروندان شده و گاهاً مردم هم به این رویه اعتراض داشته ولی تاثیری در روند اصلاح امور بوجود نمی آید.

انتظار میرود حقوق شهروندان را به صورت جدی مورد توجه و حمایت متولیان مربوطه قرار بگیرد و با جدیت با این پدیده برخورد نمایند.