اخلاق حرفه ای و مسوولیت اجتماعی در پایایی و مانایی کسب و کارهای کارآفرینانه/ مسلم خانی

  *تعریف اخلاق حرفه ای: مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل به دست می آید اخلاق حرفه ای، یك فرایند تفكر عقلانی است که مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین

کد خبر : 435
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 فروردین 1402 - 18:47

 

*تعریف اخلاق حرفه ای:
مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل به دست می آید اخلاق حرفه ای، یك فرایند تفكر عقلانی است که مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممكن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.
رفتاری متداول در میان اهل یك حرفه، مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام دادن کارهای حرفه ای است
حرفه ای گرایی(اخلاق حرفه ای) اهداف و کیفیت هایی که حرفه ای بودن شغل یا شخص را مشخص حرفه ای بودن شغل می کنند، تعریف کرده است. همچنین حرفه را نیز به صورت دانش تخصصی مورد نیاز که معمولا با کسب درجه های علمی و آکادمیک بدست می آید،توصیف نموده است{دانش تخصصی،شایستگی،صداقت و انسجام رفتار،مسئولیت پذیری،خودتنظیمی،تصویرسازی حرفه (برندسازی شخصی)}
*مولفه های اخلاق حرفه ای:
صداقت، راست کرداری، شفافیت،مسئولیت پذیری، رازداری،بی طرفی، احترام،تبعیت از قوانین و وفاداری است.
*اخلاق حرفه ای در یک نگاه!
اخلاق حرفه ای در برگیرنده اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه ای در مشاغل گوناگون است.
افراد شاغل در موقعیت های حرفه ای از مهارت ها و دانش خود برای انجام کار بهره می گیرند. این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت ها و دانش و تصمیم گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست هستند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائه خدمات به جامعه یك مسئله اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه ای است.
*مسئولیت اجتماعی چیست؟
مسئولیت اجتماعی شرکتی یا مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جستارهای
اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمك به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد.
*مولفه های مهم در مسوولیت اجتماعی شرکتی و در مسولیت اجتماعی صاحبان کسب و کارها عبارت است از:
– تعامل بنگاه کسب و کار و جامعه
– ایفای وظایف کارآفرینان و کارفرمایان نسبت به جامعه پیرامونی
– داوطلبانه و مشتاقانه بودن
*حیطه های مسوولیت اجتماعی کسب و کارها و مسوولیت اجتماعی کسب و کار ها عبارت است از:
– فعالیت داوطلبانه در حوزه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
– پایبندی به حقوق و قوانین عام جامعه پیرامونی
-تقیدبه رعایت اخالق حرفه ای
– انجام امور عام المنفعه و بشردوستانه
*برخی از اصول و قواعد اخلاق حرفه ای:
– شفافیت و اطلاع رسانی پیرامون هویت و ماهیت کسب و کار، کالا و خدمات تولید شده و اقناع افکار عمومی پیرامون آنها
{پیشتازی « روابط عمومی و ترویج » بر « تبلیغات »}
*برخی از اصول و قواعد اخلاق حرفه ای:
– قانونی سازی ساختار کسب و کار، کیفیت و مطلوبیت کالا و خدمات
– رعایت استانداردها اجباری و تشویقی ملی،منطقه ای و بین المللی
– وجود خط مشی کیفیت کالا و خدمات و اطاع رسانی آن
(به ذینفعان)کیفیت و مطلوبیت کالاها و خدمات ماندگارترین عامل پایداری کسب و کار است
– وجود »مرامنامه اخالقی« در کسب و کار و اعلام عمومی آن از طریق رسانه های دیداری،شنیداری و نوشتاری و ارائه گزارش های مصداقی پیرامون تعهد و پایبندی به آن
– سوگند نامه حرفه ای {اجباری بودن سوگند نامه حرفه ای در برخی از مشاغل و لزوم تسری این موضوع به همه کسب و کارها وحرفه ها}
– وجود « نظام صالحیت حرفه ای» در کسب وکار و اعلام آن به مشتریان{کارکنان این کسب و کار برای فعالیت ملزم به ویژگی های مستند تعیین شده ای باشند}
– وجود « تیم کاری حرفه ای و مورد اعتماد »
– رازداری،امانت داری و انصاف
– قیمت گذاری مبتنی بر اخلاق حرفه ای با رویکرد حفظ و نگهداری مشتریان
– ایجاد باشگاه مشتریان
– ایجادنظامCRM(مدیریت جامع ارتباط با مشتری)
وفادارسازی و مدیون سازی مشتریان
*مصادیق مسوولیت اجتماعی در بنگاه های کسب و کار، برخی از مصادیق مسوولیت اجتماعی در بنگاه های کسب و کار عبارتند از :
– طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر الگوی پرداخت مزد منصفانه بر اساس مجموعه مولفه های موثر بر کارآمدی نیروی کار
– آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شاغل در بنگاه کسب وکار و برنامه ریزی برای دانش افزایی اعضای خانواده نیروی کار در حوزه های گوناگون
– برنامه ریزی و اقدام برای صیانت از سالمت همكاران بنگاه کسب وکارو اعضای خانواده آنان
– طراحی و اجرای برنامه های تشویقی برای فرزندان دانش آموز و دانشجوی کارکنان( اعطای جایزه به دانش آموزان و دانشجویان برتر،برگزاری جشن نماز برای آنان،حمایت از ایده های خالقانه آنها و …)
– برنامه ریزی و اقدام برای توجه همه جانبه به پیشكسوتان و بازنشستگان
– برنامه ریزی و اقدام برای مساعدت به نیروهای انسانی از کارافتاده(ارائه خدمات فراتر نظام تامین اجتماعی)
– برنامه ریزی و اقدام برای صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار(عملیاتی سازی الگوی اقتصاد سبز در بنگاه کسب و کار)
– برنامه ریزی و اقدام برای استخدام گروه های خاص(معلولین و مددجویان و زنان سرپرست خانوار و …) در بخش های مناسب بنگاه کسب و کار
– برنامه ریزی و اقدام برای حمایت از نیازمندان درجامعه پیرامونی با رعایت اصول و قواعد اخلاقی مبتنی بر حفظ کرامت آنان{ایجادیاحمایت از نهادهای خیریه}
– برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد کمپین های فرهنگی و آموزشی در جامعه
– برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد بورس های تحصیلی ویژه نخبگان بی بضاعت
– برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد محیط کارآموزی و کارورزی در بنگاه کسب و کار
– برنامه ریزی و اقدام برای حمایت از کسب وکارهای کارآفرینانه دارای ریسك
– برنامه ریزی و اقدام برای تحت برند قراردادن مشاغل خرد و خانگی
– برنامه ریزی و اقدام برای بازآفرینی بنگاه های کسب و کار در شرف
– ورشكستگی(ورشكستگی های اجباری ناشی از حوادث غیر مترقبه و…)
*آثار اخلاق حرفه ای و مسوولیت اجتماعی:
– افزایش محبوبیت و مطلوبیت برند
– توسعه بازار
– افزایش اعتبار حرفه ای
– پایایی و مانایی کسب وکار
– توسعه پایدار
– بهبود محیط زیست
– توسعه رفاه اجتماعی و اقتصادی و ارتقاء شاخص های فرهنگی در جامعه

 

طراحی، تنظیم و ارائه؛

مسلم خانی
 –پژوهشگر برتر ملی در حوزه خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی

مربی و مشاور مهارت های کسب و کار و کارآفرینی
بر اساس الگوهای؛گام به گام،
NFTE،KABوSIYB
مدرس کارگاه های آموزشی خلاقیت و ذهن انگیزی و پرورش ایده
مدرس سمینارهای آموزشی مهارت های مدیریتی و کارآفرینی سازمانی
مشاور و مربی ایده یابی و پرورش ایده های کارآفرینانه
منتور کارآفرینی سازمانی و مدرس دانشگاه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هجده − 8 =